Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1788-115-113-488

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs notaris openbaar bij den Edelen Mogende Raade en Leenhove van Braband, ende Landen van Overmaze, in 's Hage geadmitteerd, binnen de Heerlijkheijd Tilborg resideerende, ter presentie van de getuijgens nagenoemt, Norbartus Smarius, Item Francis Smarius en Marianna Smarius, huijsvrouw van Adriaan Schransmans, de twee eerste wonende te Tilborg en de laaste te Alphen, te zamen voor drie vierde erffgenamen wijlen haren vader Gerard Huijbert Smarius, dewelke verklaren te cedeeren transporteeren, op te dragen, ende over te geven, zoo doen bij deesen, aan Jan Baptist Smarius haren broeder en meede erffgenaam, al sulck regt en eijgendom als haar is competerende op de nagelate roerende goederen huijsraat, gereetschappen en gereede en te goede zijnde gelden; en voords alle het geene bij denselven haren vader van roerende goederen is nagelaten; Ende dat omme en voor eene somme van een hondert vijftig guldens, en dat den cooper daar en boven zal betalen alle de schulden des boedels bij voornoemde haren vader meede nagelaten, geene uijtgesondert.
En verklaard den voorn. cooper deese transporte te accepteeren, en de schulden des boedels te sullen voldoen, en de vercoopers bekennen mitsdesen van de cooppenningen voldaan en betaald te zijn.
Belovende zij transportanten dese transporte te sullen houden ende doen houden onder verband als na regten.
Aldus gedaan ende gepasseerd binnen Tilborg ter presentie en ten overstaan van d'heer Wilhelmus Smarius, wonende te Udenhout, en Nicolaas Jacobus Lombaerts woonende alhier als getuijgens hier toe versogt, die etc. heden den acht en twintigsten januarij 1700 acht en taggentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832