Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1791-115-116-105

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs notaris openbaar bij den Edelen Mogende Raade en Leenhove van Braband ende Landen van Overmaze in 's Hage geadmitteerd, binnen de Heerlijckheijd Tilborg resideerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt, Cornelis de Beer weduwenaar en erffgenaam bij testament van wijlen Maria van Hest volgens den testamente gepasseerd voor den notaris Cornelis Bles en getuijgen alhier den agsten april 1700 agt en seventig, woonende hij comparant alhier mij notaris bekent dewelcke verklaarde voor af van zijnen goederen te hebben gedisponeerd, twelk hij verklaarde te doen bij deesen sijne testamente laaste ende uijterste wille doende sulcx vrij en ongedwongen sonder persuatie ofte misleijdingen van imanden zoo hij zijde, voor eerst recommanderende zijne onsterfelijke ziel in de genade Gods en zijn dood lighaam aan de aarde met eene christelijke begraaffenisse, en alsoo overgaande ter dispositie van zijne goederen, om sulcx wel te doen soo verklaard hij testateur te revoceeren en casseeren dood ende te niet te doen alle voorgaande testamenten en andere actens van uijterste wille, welke hij voor dato deses, het zij alleen of met andere zoude mogen hebben gepasseerd en speciaal soodanig testament als hij testateur beneffens zijne geweesen huijsvrouw de voorn: Maria van Hest voor den notaris Cornelis Bles en getuijgen alhier op den agsten april 1700 agt en seventig heeft verleden en gepasseerd, ende dat voor zoo verre hem en zijne goederen betreft, begeerende dat het zelve of geene anderen eenig effect zorteren maar gehouden worden even of die niet en waare gepasseerd geweest, en bij deesen disponeerende over alle zijne goederen soo verklaarde den testateur alle deselve goederen te maaken te gunnen ende geven aan Ida van den Breeckel weduwe wijlen Adriaan Cornelis Doomen, deselve tot zijne erffgenaam nomineerende en jnstitueerende bij deesen, ende dat alles met volkomen regt ende titule bij en mits deesen en seclusie van alle anderen.
Den testateur allent geene voorschreven staat wel en duijdelijk voorgeleesen zijnde verklaarde hij dit te weesen zijne testamente laaste ende uijterste wille, begeerende dat het zelve na zijne dood alsoo zal worden agtervolgt en naargekomen het zij als testament, codicille ofte andersints soo het selve alderbest zal komen bestaan goed en van waarden weesen te niet doende alle beletselen ter contrarie, ende versoekende in alles het uijterste benefitie te mogen genieten,
Aldus gedaan ende gepasseerd binnen Tilborg, ten comptoire mijns notaris, ter presentie en ten overstaan van Martinus Vinken en Hendrik Obbens beijde woonende alhier, als getuijgens hier toe versogt, die etc. heeden den dartigsten september 1700 een en negentig.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832