Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1793-115-118-201

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs, notaris openbaar bij den Edelen Mogende Raade en Leenhove van Braband ende Landen van Overmaze in 's Hage geadmitteerd, binnen de Heerlijkheijd Tilborg resideerende, ter presentie van de getuijgens nagenoemdt, Gerardus Arnoldus Witlockx borger capitijn en zetter alhier, en Johanna Maria Arnoldus Witlockx broeder en zuster woonende alhier, dewelke verklaaren alvoorens van deese waareld te scheijden te maaken en ordonneeren deese hunne testamente laaste en uijterste wille, vrij en ongedwongen zoo zij zijde, beveelende hunne ziele aan Godt en hunne dooden lighaamen ter aarde met eene christelijke begrafenisse, en alzoo overgaande ter dipositie van hunne goederen, zoo verklaren zij testateuren voor af te revoceeren casseeren, dood en te niet te doen, alle voorgaande testamenten, en andere zoorten van uijterste wille, welcke zij afzonderlijk, te zamen, of met iemand anders voor dato deses mogte hebben gemaakt en gepasseerd, en speciaal zodanig testament als hij testateur met wijlen zijn overledene huijsvrouw Catharina Jan van Oerle op den ii meij 1763 voor wijlen den notaris Johan Adriaan van Meurs en getuijgen alhier heeft verleeden en gepasseerd, ende dat alles voor zoo verre hem testateur en zijne goederen betreft, begeerende zij testateuren dat geene van dien eenig effect zullen sorteeren, maar gehouden worden, even of niet en waare gepasseerd geweest, en bij deesen disponeerende, zoo verklaarde den eerststervende aan de langstleevende van hun beijde te maaken de togte of vrugtgebruijk van alle de vaste goederen, mitgaders in eijgendom zoodanig huijs en hof met het klein huijsje daaraan, gestaan en gelegen alhier op 't Goirken, bij de testateuren tans bewoond wordende, en al meede alle roerende goederen kleederen van linnen en wollen, goud en silver, gereede en ongereede gelden, actien, schulden en crediten, daar af maakende de langstlevende volkomen heer en meester, vrouw of meesterse, nominerende en institueerende de eerststervende de langslevende van hun beijde als voorschreven tot derselver eenige en universeele erffgenaam ofte erffgename, en dat met volkomen regt ende titule bij en mits deesen en seclusie van alle andere,
Wijders is den wil en begeerte van den eerststervende, dat de vaste goederen welke den langstlevende als voorschreeve bij deesen ter togte worde gemaakt na doode van de langstlevende, zullen worden geerft en genooten bij de naeste vrienden en bloedverwanten van den eerststervende hunner testateuren, hoofs geweijse, en bij vooroverleijden van een of eenige derselver, hunne wettige decendenten bij representatie, de doode met de levende hand te deelen, gevende den eerststervende de langstlevende bij deesen de magt (des goedvindende) daar over te stellen zodanigen executeur mitsgaders voogden over alle minderjaarige daartoe geregtigt, met uijtsluijting van alle wet en weeskameren, als de langstlevende zal komen te ordonneeren,
En de langstlevende bij deesen disponerende verklaard tot derselve eenige en universeele erffgenamen (indien de langstlevende niet anders zal komen te diponeeren) te nomineeren de naaste vrienden en bloedverwanten van de langstlevende, hooft voor hooft, en bij voor afleijvigheijd van een of eenige derselve hunne wettige decendenten bij representatie, de doode met de levende hant te deelen,
De testateuren allen 't geene voorschreeven staat, wel en duijdelijk voorgelezen zijnde, verklaaren zij dit te weesen hunnen testamente, laaste ende uijterste wille, begeerende dat het zelve na hunne dood alzoo zal worde agtervolgt en naargekoomen, het zij als testament, codicille, ofte andersints zoo het zelve alderbest zal konnen bestaan, goed en van waarde weesen, derogerende alle beletselen ter contrarie, en versoekende in alles het uijterste benefitie te mogen genieten,
Aldus gedaan ende gepasseerd binnen Tilborg ten woonhuijse van de testateuren, ter presentie en ten overstaan van Johan Adriaan van Meurs junior, en Johan Hendrik van Dijk, beijde woonende alhier, als getuijgen hier toe versogt, die etc. heeden den elfden december 1700 drie en negentig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832