Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1793-115-142-15

Compareerde voor mij Izaac Bles notaris openbaar bij den Edelen Moogende Raade en Leenhove van Braband en Landen van Overmaaze in s'Hage geadmitteert binnen de Heerlijkheid Tilborg resideerende, ter presentie van de getuijgens nagenoemdt Justinus Jan Willemse als in huwelijk hebbende Maria Jan Jacobs ter eenre en Cornelis Peeters, Peeter Peeters, Jan Baptist Peeters en Wouter Donders als in huwelijk hebbende Pitronella Peeters ter andere zijde, woonende zij comparanten zo ter eenre als andere zijde binnen deeze Heerlijkheid Tilborg te kennen geevende hoe dat tusschen hun comparanten onderling questie en geschillen waaren ontstaan over zeeker huwelijks contract bij wijle des comparants ter eenre vrouwe vader: Jan Francis Jacobs en meede wijle zijne doenmaelige bruijd Anna Adriaan Peeters ter eenre en de voogden over des eerste comparants huijsvrouwe Cornelis Jan Vermeer en Wouter Francis Jacobs ter andere zijde aangegaan en gepasseert voor scheepenen alhier in dato agt october 1700 vierensestig -
Sustineerende hij comparant ter eenre dat aan hem als erffgenaam van wijle zijne vrouwe vader Jan Francis Jacobs ingevolge de letter van gezegden huwelijks contracte wel en wettig zijn competeerende de vaste goedere naargelaaten bij zijne vrouwe stiefmoeder Anna Adriaan Peeters op fundamente dat de nalatenschap van dezelve volgens voors: contracte was gedevolveert op voorn: Jan Francis Jacobsen vervolgens, op den comparante ter eenre als in huwelijk hebbende de dochter van gemelde Jan Francis Jacobs,
En zij comparante ter andere zijde sustineerde het teegendeel van dien te weeten, dat de gezegde erfgoederen mits doode en afflijvigheid van Jan Francis Jacobs op hun als naaste vrienden en bloedverwanten van wijle de meer voorn: Anna Adriaan Peeters in wettigen vrijen eijgendom waaren aanbestorven op gronde dat die erfgoederen teijde van't passeere van gezegde contracte nog werkelijk in togte wierde beseeten bij Adriaan Peters vaader van voorn: Anna Adriaan Peeters -
En verklaarde zij comparante zo ter eenre als andere zijde, om kostbaare proceduurens te eviteeren met den anderen te zijn veraccordeert en getransigeerd op wijse hier naar volgende te weeten dat hij comparant ter eenre aan de comparant ter andere zijde bij t passeere deeses zal uijtkeeren en voldoen eene somme van vijfenzestig guldens.
Van welke somma van vijf en sestig guldens zij comparante ter tweeder zijde bij t passeeren deeser bekennen voldaan en betaalt te zijn verklaarende daar mede van hun hier voor gesustineerde aff te zien laatende hem comparant ter eenre dienvolgens in het rustig en vreedig bezit der meer voorn: erffgoederen zonder daar op eenig recht of actie te reserveeren als daar van bij deese op de bundigste forma rechtens renuntieerende
Eijndelijk is tusschen hun comparanten zoo ter eenre als andere zijde geconditioneert en ondersprooken dat de costen op t schrijven en passeeren deeser contracten vallende tusschen hun weederseijds ider voor de helft zal werden gedraagen en betaalt
Alzoo verklaarden parteijen comparanten over en weer te zijn geconvenieert en veraccordeert, tot preciese naarkoominge van t welke zij weederzijts verklaarden te verbinde haare persoone ende goederen present en toekoomende geene uijtgezondert, stellende dezelve ten bedwangen als na regten
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg ten comptoire mijns notaris vernoemdt ter presentie en ten overstaan van Thomas Hensen en Anthonij Vermeegen als getuijgen hiertoe verzogt die etc. heeden den 27ste meij 1700 drieennegentigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832