Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1795-115-144-17

Wij ondergeteekende Jan Baptist, Francis, Adriaan en Anna Cornelis Vermeer, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erfscheiding en deiling der goederen ons condividenten aangekomen van wijlen onze ouders Cornelis Vermeer, en Anna Mattheusse, zoo meede van onzen oom Daniel Vermeer,

Overmits dewelke, zoo is Jan Baptist Cornelis Vermeer, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren:
Een parceel ackerland, genaamd Jennen acker, groot drie en een halff loopensaat ofte daar omtrent, geleegen onder Tilborg aldaar ter plaatze genaamd, de Postelstraat oost Augustinus Willemse, west Francis Coolen, zuid de kinderen Thomas Verbunt en noord de straat
Item, een parceel zijnde nieuwe erve, groot vier loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., aldaer oost de Baan, west Peter van Beurden, zuijd en noord de Gemeente;
Item, een parceel schaarbosch, groot drie loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Udenhout, aldaer in 't Gierbergsbroek, oost Adriaan Verhoeven, west de Steegh, zuijd Adriaan Maas, en noord de weduwe Corn: Martens.
En zal den verkrijger van dit lot, in vergelijk van caveling trekken en genieten, van de condividente van het laaste lot, de somme van eenhondert guldens, eens.

Overmits dewelke, zoo is Francis Cornelis Vermeer, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren:
Een parceel ackerland, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg, ter plaatze de Postelstraat, aldaar oost de straat, west de kinderen Thomas Verbunt, zuid Cornelis Peterse en noord Adriaan Smits,
Item, een parceel zoo bosch als heijde, groot zes loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Udenhout, aldaar oost de Gierbergse Steegh, zuid Johanna Piggen, west Johanna Piggen, en noord de kinderen Huijbert van Breugel
Item, een parceel schaarbosch, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aldaar oost de Gierbergse Steeg, west Peter Verhoeven, zuid ... en noord Antonie Heesters,
En zal den condivident van dit lot, in vergelijk van caveling, trekken en genieten van den condivident van het volgende lot, de somme van een hondert vijfentwintig gulden, eens,

Overmits dewelke, zoo is Adriaan Cornelis Vermeer, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren:
Een halff huijs, naar den zuijdenkant, scheijdende op de middelmuur, met schop en hoff, groot tien roeden, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen, onder den Udenhout, aldaar oost Peter van Strijthoven, west Adriaan van Aalst, zuid de straat, en noord Lambert Verhoeven,
Item, een parceel land, groot zeevenentwintig roeden, ofte daar omtrent, genaamd den Hondsacker, geleegen als voor, ter plaatse in de Zes Hoeven, aldaar oost de weduwe Jan van Rijsewijk, west de gemeene wegt; zuid Jan Verhoeven en noord de weduwe Jan van Rijsewijk
Item, een parceel bos, genaamd den Blaasbalk, groot een en eenvierde loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, zuid Michiel Pijnenborg, west de prins van Sulsbag, oost de weduwe Jan de Ridder; en noord Jan Nouwens
Item, een parceel zo schaarbos als turfveld, groot twee loopensaat ofte daar omtrent, gelegen als voor, oost den Armen van Udenhout west Adriaan Wolfs, zuid de kinderen Adriaan Verhoeven en noord de Leij;
Belast met vijff stuijvers St. Thomas chijns jaarlijx, te betalen te Oosterwijk, aan Jan Anthoniese
Item, een parceel turfveld, groot tien a twaalff roeden, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aldaar genaamd in den Brand, de reengenoten oost de kinderen Corn: van Tilburg, west de weduwe Cornelis Heerkens, noord Jan van Strijthove, zuid de Leij;
En zal den condivident van dit lot, in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren, aan Francis Corn: Vermeer, condivident van het voorige lot, de somme van een hondert vijfentwintig guldens, eens.

Overmits dewelke, zo is Anna Cornelis Vermeer, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom, hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren:
Een huijs, schuur en aangelegen erve, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen, onder Tilborg, ter plaatze de Stokhasselt, aldaer oost de straat, west Peter Verschuuren, zuid Adriaan Oerlemans en noord Peter van Ierssel,
Item, een parceel weide, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze als voor, aldaar oost Laurens van Spaandoncq, west Adriaan Oerlemans, en noord Augustinus Willemse en zuijd de straat,
Item, een parceel ackerland, groot twee en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze als voor, aldaar oost Adriaan Oerlemans, west en noord den zelve en zuijd Augustinus Willemze,
En zal de verkrijgerse van dit lot, in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren, aan den condivident van het eerste lot, de somme van een hondert guldens, eens.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten, geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten, pagten, en chijnsen, van den jaare 1795.

Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen wederseidsche volkomen genoegen, gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen; Belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheiding of deeling moeijelijk te zullen vallen; en voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen; ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert, innen maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde;
Gelovende deeze deijling altijd te zullen houden, en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie, ofte aantaal hier inne weezende, ofte naarmaals comende, elkanderen te zullen helpen afdragen t'eenemaal, zonder arg ofte list.
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal overgelegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt ende gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders lot betreft, als ingevolge en ordonnantie van 't generaliteits klijn zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd daar toe zoude geregtigt zijn of kunnen worden, authoriseeren bij deezen; en verclaaren wij condividenten, dat onder de voors: goederen geene leenen zijn, aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage:
Tot preciese naarkominge van allen 't geene voors:, zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten, onze perzoonen ende goederen, present ende toekomende geene uitgezondert de zelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten,
T'oirconde hebben wij deze onze deiling alzoo geslooten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Alexander de Kuijper en Thomas Henssen; als getuijgens hier toe verzogt, die deeze met en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend, op heden den tienden meij 1700 vijfennegentigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832