Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1795-115-144-43

In den naame Godes Amen,
Compareerde voor mij Izaac Bles, notaris openbaar, bij den Raade en Leenhove van Braband en Landen van Overmaase in s'Hage geadmitteert, binnen Tilburg resideerende, ter preesentie van de getuijgens naegenoemd: De burgeresse Johanna Geraerd van Dooremaal, bejaarde ongehuwde dogter, woonagtig alhier te Tilborg, aan de Rijt, mij notaris bekend, zijnde ziekelijk na den lighaame, egter haer verstand, memorie en zinnen volkomen magtig en gebruijkende, zoo als bij 't passeeren deezes blijkende was, die welke verclaarde overdagt te hebben de zeekerheid des doods, en d'onzeekere tijd en uure van dien, niet gairne uit deze wereld scheiden willende, zonder alvoorens van haare tijdelijke goederen present en toekomende, te hebben gedisponeert, 't welk zij testatrice verclaarde te doen bij deezen haaren jegenwoordigen testamente, laaste, en uitterste wille; doende zulx ongedwongen, zonder persuatie of misleidinge van jemanden ter weereld, zoo zij verclaarde, dan alvoorens daar toe overgaande; eerst ende vooraff recommandeert zij testatrice haare onsterffelijke ziele, nu en zoo wanneer die uit haare sterffelijke lighaam zal komen te scheiden, in de grondelose barmhartigheid van God Almagtig, en haare doode lighaam aan de aarde ter christelijke begraeffenisse, en als nu comende ter dispositie van haare tijdelijke; zoo verclaarde zij testatrice alle haare naertelatene goederen, zoo roerende als onroerende, gereede en ongereede, kleederen van linnen, en wollen, actien, schulden en crediten, niets ter wereld uitgezondert, hoe genaamd, waar of op wat plaatze gelegen, die zij testatrice eenigzints metter dood ontruijmen en agterlaaten zal, te maken, gunnen ende geeven aan Gerardina Denijs Peeters, daer moeder van is geweest Maria Gerard van Dooremaal haar testatrices zuster, thans bij haar inwoonende; omme allen't zelve naar doode van haar testatrice in vollen en vrijen eigendom aanvaart ende bezeeten te worden, nomineerende, ende jnstitueerende zij testatrice alzoo de voornoemde Gerardina Denijs Peters, tot haare eenige ende universeele erfgename met volkomen regten ende titulen mits deezen, en seclusie van alle anderen.
Voorts verclaarde zij testatrice, te nomineeren en aan te stellen, tot voogdt over haare hier voorgenoemde en geinstitueerde erfgenaame Gerardina Denijs Peters; ingevalle zij op haar overlijden als dan nog minderjaarig mogte weezen; de perzoon van Hendricus Wouter Bekkers ende dat met alle zodanige magt, gezag en authoriteit, als aan eenig testamentaire voogd kan of vermag gegeeven worden, ook met magt van assumptie en surrogatie na desselfs welgevallen, alle welke geassumeerde en gesurrogeerde voogden bij deze gegeeven word gelijke magt als voors: staat; ende dat met eerbiedige seclusie van alle opperweesmeesters, magistraten en alle anderen welke na regten eenige oppervoogdije zouden connen ofte mogen competeeren en wel inzonderheid drossaerd, schepenen en secretaris ter plaatze alwaar haar testatrice's sterfhuijs mogte comen te vallen, willende en begeerende dat zij zig op geenderlij wijze met haare voorn: nog minderjarige geinsitueerde erfgename, nog met haar testatrices nalatenschap, bemoeijen zullen, haar daar van excuseerende bij deeze, behoudens hun respect en eerwaardigheid
De testatrice allen 't gene voors: staat, wel en duijdelijk voorgelezen zijnde, verclaerden zij dit te wezen haren, testamente, laaste ende uitterste willen, willende en begeerende, dat het zelve na haare dood alzo precieselijk zal worden agtervolgt, standgrijpen en zijn volkomen effect sorteeren, t zij als testament codicille, gifte ter zake des doods ofte onder den levende, zoo ende gelijk jmands testament op 't bundigste zoude connen ofte mogen bestaan, goed en van waerden weezen, niet jegenstaande eenige wetten ter contrarie, alle dewelcke zij testatrice voor zo veel in hare magt is, is derogeerende en te niet doende bij deze; ook niet jegenstaande eenige solemniteiten na regten gerequireert in deze waren geommitteert, dewelke zij testatrice verzoekt, dat alhier mogen gehouden worden voor geinsereert, en dat zij ten effecten dezer, het uitterste benefitie van regten genieten mag,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg, ten woonhuijze van de testatrice, ter presentie en ten overstaan van Thomas Hensen en Wilhelmus Norbert van Pelt beide als getuijgens hier toe verzogt, die etc. , heeden den derden november 1700 vijffennegentigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832