Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1796-115-145-21

Wij ondergeteekende Cornelis en Johannes Jacobus Simons, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erfscheiding en en deiling der goederen ons condividenten aangekomen van wijlen onze ouders Jacobus Simons, en Willemina Dekkers, zaliger respective.

Overmits dewelke, zoo is Cornelis Jacobus Simons, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren
Een huijs en aangelegen hoff en erve, groot een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatse den Oostenheijkant, aldaer aan de Moerstraat, oost de weduwe Laurens Janze west en noord de straat, en zuid Jacobus van de Vreede.
Belast met een duijt chijns jaarlijx, aan D: J: van Hogendorp alhier,

Overmits dewelke, zoo is Johannes Jacobus Simons te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en blijven genieten
Een somme van twee en tagtig gulden tien stuijvers, aan contante uit de gemeene boedel penningen, welke somme hij bekende bereids genoten te hebben.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten, geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten pagten en chijnsen van den jaare 1796.
Aldus bij ons ondergeteekende, ten onze wederzeidsche volkomen genoegen gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. in gemeenschap aangekomen; Belovende wij condividenten malkanderen deswegens om geen andere scheiding of deiling moeijelijk te zullen vallen; En voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen waterlaten en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'ander parceel van ouds zoude mogen subject weezen ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne manere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde; Gelovende deze deiling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waerden, zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer, calangie, ofte aantael hier innen weezende, ofte naarmaals comende elkanderen te zullen helpen afdragen t'eenemaal, zonder arg ofte list
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal overgelegt, en aldaer blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zo ver iders lot betreft, als ingevolge de ordonnantie van 't Generaliteits Klijn Zegel word gerequireert, waer toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe zoude geregtigt zijn, of kunnen worden, authoriseeren bij dezen; En verclaaren, wij condividenten, dat de voors. goederen geen leen subject zijn, aan den Leenhove van Jusitie in s'Bosch
Tot preeciese naarkominge van allen t geene voors., zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen, present ende toekomende, geene uijtgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten T'oirconde hebben wij deze onze deiling alzoo geslooten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Alexander de Kuijper en Jan Philip Bles, als getuijgens hier toe verzogt, die deze met en benevens ons condividenten, behoorlijk hebben onderteekend, op heeden den negende februarij 1700 zesennegetigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832