Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1796-115-145-22

Wij ondergeteekende Willem Verschuure en Johanna van Huijkelom, weduwe wijlen Francis Cornelis Beens, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erfscheiding en deijling der goederen, ons condividenten aangekomen van wijlen voornoemden Francis Cornelis Beens en zijne eerdere huijsvrouw Johanna van Vlijmen zaliger respective:

Overmits dewelke, zoo is Willem Verschuure, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een huijs, schop en aangeleegen erve, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze den Oostenheijkant, aldaar oost de weduwe Cornelis Schenkers, zuid de gemeene straat, west de weduwe Castelijns, en noord de weduwe Hendrik van Dijk,
Item, een parceel nieuwe erve, groot twintig roeden, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze voors:, aldaar oost en zuid de gemeene straat, west de weduwe Cornelis Schenkers, en noord ....
Blijvende tusschen ons condividenten gemeen en onbedeeld, een parceel heijde, groot circa vier loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, in de Groote Heij, tusschen zijne bekende reengenoten aldaar, dog zij geweeten dat den condivident van dit lot de helft aan den oosten kant zal gebruijken,

Overmits dewelke, zoo is Johanna van Huijkelom, weduwe wijlen Francis Cornelis Beens, te deel bevalle, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een parceel ackerland, groot twee en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor: onder Tilborg, ter plaatze den Oostenheijkant, aldaar oost d'erve van de weduwe Martinus Castelijns, zuid de waterlaat, west ..., en noord de gemeene straat;
Belast met vier duijten chijns s'jaars, aan D:J: van Hogendorp alhier,
Item, een parceel, zoo land als weide, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze voors:, aldaar oost ..., zuid ... west den H: Geest Armen alhier, en noord Jan Coolen;
Belast met eene stuijver chijns s'jaars, aen D:J: van Hogendorp.
Item, een parceel land, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors:, aldaar oost de erve de weduwe Martinus Castelijns, zuid Simon Jan Simons kinderen, west de weduwe Cornelis Schenkers, en noord Wouter van Weezel,
Item, een parceel beemdt, groot twintig roeden, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze de Buunders, aldaar oost ..., zuid de gemeene straat, west de weduwe Cornelis Schenkers, en noord Jan Coolen.
Blijvende tusschen ons condividenten gemeen en onbedeeld, een parceel heijde, groot circa vier loopensaten, ofte daar omtrent gelegen als voor, in de Grote Heij, tusschen zijne bekende reengenoten aldaar, dan zij geweeten dat de condividente van dit lot de helfte van het voors. parceel zal gebruijken naar den westen kant.

Voords is tusschen ons ondergeteekende condividenten, geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten, pagten en chijnsen van den jaare 1797.
Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors: aangekomen, belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheiding of deiling moeijelijk te zullen vallen, en voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen, ende hebben daer op d'een tot des anders behoeve volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde, gelovende deeze deiling altijd te zullen houden, en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waerden zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie, ofte aantaal hier inne weezende, ofte naamaals comende, elkanderen te zullen helpen afdragen, t'eenemaal, zonder arg ofte list.
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deijling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal overlegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders lot betreft, als ingevolge de ordonnatie van 't Generaliteits kleijn zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet allen maar ook tot het uitleeveren van copien, aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe zoude geregtigt zijn, off kunnen worden authoriseeren bij dezen, en verclaaren wij condividenten, dat de voors: goederen geen leen subject zijn aan den Raade en Leenhove van Justitie in s'Bosch.
Tot precieze naarkominge van allen't geen voors:, zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen, present ende toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten.
T'oirconde hebben wij deze onze deijling alzoo geslooten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Alexander de Kuijper en Thomas Henssen als getuijgens hier toe verzogt, die deeze met en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend, op heeden den veertienden februarij 1700 zesennegentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832