Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1796-115-145-52

Compareerde voor mij Izaac Bles, notaris openbaar, bij den Raade en Leenhove van Braband en Landen van Overmaase in s'Hage geadmitteert, binnen Tilborg resideerende, ter presentie van de getuijgens naegenoemd: Engelina van Dijk, meerderjaarige ongehuwde dogter cum tutore, ter eenre, en Johannes Cornelis Dekkers, als in huwelijk gehad hebbende Anna Maria van Dijk, en alzoo vader en voogd in den bloede over zijne minderjaarige kinderen verwekt aan wijlen gemelde zijne huijsvrouwe, die een voordogter was van wijlen des comparantes ter eenre vader Hendrik Jan van Dijk, ter andere zijde, beide wonende alhier, te kennen geevende dat tusschen hun comparante questie en oneenigheden stonden te ontstaan, over de nalatenschap van wijlen hunne ouders Hendrik Jan van Dijk, en Pitronella Piggen, zoo verclaarden zij comparanten om onaangename en costbaare proceduurens te eviteren, met den anderen te zijn veraccordeert, en getransigeert, in voegen en maniere als volgt: te weeten dat hij comparant ter andere zijde, ten behoeven zijner kinderen in huwelijk verwekt aan evengemelde zijne huijsvrouwe, uit den gemeenen boedel zal genieten, en erffelijk blijven possideeren, een halff huijs met den hof, groot een halff loopense ofte daar omtrent, gestaen en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatze den Westenheijkant, aldaar op 't Goirken, oost en noord de kinderen Dominicus Pessers, zuid den comparant ter andere zijde en west de straat, en daar en boven eene somme van agthondert guldens, welke hij bij 't passeeren dezer bekende ontvangen, en naar zig genomen te hebben.
Voorts zal de comparante ter eenre in vollen vrijen eigendom blijven behouden en erffelijk possideeren, allen 't verdere der nalatenschap van hunne voorn: ouders, mits betaalende de lastige loopende schulden des boedels.
Laastelijk verclaarden zij comparanten, zoo ter eenre als andere zijde, op de bindigste forma regtens, te renuntieeren, aan alle contracten of andere instrumenten bij wijlen hunne ouders en vrouwe ouders repective verleden, voor zoo verre die aan deze haaren jegenswoordigen contracte en transactie eenigzints zijn contrarieerende,
Verclaarende wederzeidse comparanten met het geent voors: volkomen genoegen te neemen, belovende dit contract en transactie voor haar en haare nakomelingen ooren en erven, nu en ten eeuwigen dagen altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast bondig en van waarden, zonder daar jegens te doen of gedogen gedaan te worden in regten, of daar buijten, nog op eenigerlij maniere, renuntieerende ten dien einde aan alle exceptien, relivementen, benefitien, ofte verweeren, die d'een of d'ander hier jegens zoude connen ofte mogen te stade komen, en wel in zonderheid den regten dicteerende dat generaele zonder voorgaene speciaele renuntiatien van geender waerden zijn, ende dat alles onder varband van hun wederzeidsche comparanten perzonen en goederen, present en toekomende geene uitgezondert, stellende de zelve ten bedwange van alle regten ende regteren en wel speciaal de judicatuure van den Rade en Leenhove van Justitie in s'Bosch, te vreede zijnde en zig onderwerpende aan de willige condemnatie van den zelven Hove, ten dien einde onwederroepelijk constitueerende en magtig makende bij deeze zodanige procureurs postuleerende voor welgemelde Hove als de grosse dezer zal worden ter hand gesteld, den eenen om de condemnatie te verzoeken, en den anderen om daar in te consenteeren respective, belovende voor goed en van waarden te zullen houden allen 't geene cragte dezer zal worden gedaan en verrigt, onder verband als na regten.
Aldus gedaan en gepasseert, binnen Tilborg, ter presentie en ten overstaan van Jan Jan Coolen en Francis Adriaan Maas als getuijgens hier toe versogt, die etc. Heden den zesden julij 1700 zes en negentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832