Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1796-115-145-58

Wij ondergetekende Adriaan Cornelis Horvoirs, Helena Maria Cornelis Horvoirs, Nicolaas Smulders, als in huwelijk hebbende Cornelia Cornelis Horvoirs, en Johannes Colijns, als in huwelijk gehad hebbende Elizabet Cornelis Horvoirs, verclaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erfscheiding en deijling der goederen, ons condividenten aangekomen van wijlen onze ouders en vrouwen ouders Cornelis Peter Horvoirs en Appolonia van Meer, zal respectieve

Overmits dewelke, zoo is Adriaan Cornelis Horvoirs, te deel bevallen, en zal vervolgens in wettigen eigendom blijven possideeren: Een halff huijs aan den zuijdenkant scheijdende op de graat van de schouw, met den hof en aangelegen erve, zo als is afgereent, groot agtien roeden, ofte daer omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Hoeven, oost en zuid Hendricus Leijten, west de straat en noord Helena Maria Horvoirs met de wederhelft; en nog een derde in eene schepene gelofte, ten laste van Cornelis Willem de Beer, en 3 ½ persent, groot per resto driehondert gulden.

Overmits dewelke, zoo is Helena Maria Cornelis Horvoirs, te deel bevallen en zal vervolgens in wettigen eigendom blijven possideeren: Een halff huijs aan den noordenkant scheijdende op de graat van de schouw, met den hof, groot zestien roeden, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Hoeven, oost Hendricus Leijten, west de straat, zuid Adriaen Horvoirs met de wederhelft en noord een mistweg, Item een parceel schaarbosch, groot een loopensaat ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg op het Sant, oost de karwegt, west de wed. Ludovicus Dams, zuid Arnoldus van Meurs en noord de wed. Michiel Vermeer, Item 2/3 van eene schepenen gelofte ten lasten van Cornelis de Beer, en 3 ½ persent, gepasseert voor schepenen alhier den ... groot in capitaal per resto driehondert gulden,

Overmits dewelke, zoo is Nicolaas Smulders, als in huwelijk, hebbende Cornelia Cornelis Horvoirs, te deel bevallen, en zal vervolgens in wettigen eigendom blijven possideeren: Een parceel schaarbosch, groot twee lopensaten, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg op het Zant, oost de straat, zuid Arnoldus van Meurs, west Jan Baptist Franken en noord Adriaan Verbunt, en een parceel heijveld, groot drie lopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse de Oude Nieuwe Velde, oost Jan Baptist van Berkel, zuid het Leijke, west de wed de Rooij en noord de Gemeente,

Overmits dewelke, zoo is Johannes Colijns, als in huwelijk gehad hebbende Elizabeth Horvoirs, te deel bevallen en zal dienvolgens in wettigen eigendom blijven possideeren: Eerstelijk, een parceel schaarbosch, groot een lopensaat, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg op het Sant, aldaar oost den karwegt, west de wed. Ludovicus Dams, zuid de wed. Michiel Vermeer, en noord de zelve, Item, een parceel ackerland, groot twee lopensaten, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar in de Langstraat, oost de wed. Jan de Cocq, zuid de straat, west Cornelis de Beer en noord de waterlaat, Item, een parceel weijveld, groot een lopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors, oost Cornelis de Beer, west Theodorus Smarius, zuid de straat, en noord de waterlaat, laatstelijk, een parceel heijbodem, groot een lopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse genaamd den Vossenberg, oost de gemeente alhier, west de zelve, zuid ... en noord de wed. Gerard van de Pas,

Voorts is tusschen ons ondertekende condividenten, geconditiononeert en ondersprooken dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van de stonden aan, met de lasten en chijnsen van den jare 1796, aldus bij ons ondergetekende, ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen, belovende wij condividenten malkanderen des weegens om geen andere scheijding of deijling moeijelijk te zullen vallen, en wordt te zullen onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, waterlaten en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen, ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verstegen ende gerenuntieerd innen maniere daar toe behoorlijk ende gewoonelijk zijnde, gelovende deze deiling altijd te zullen houden, en doen houden, voor goed, vast, bondig, en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer, calangie, ofte aantal hier inne wezende, ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen, 't eenemaal, zonder arg ofte list. En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deijling ten comptoire van den notaris Izaac Bles resideerende binnen Tilborg, zal overlegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uitgemaakt en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zo ver ieders lot betreft, als ingevolge de ordonantie van 't Bataafs Brabants klijn zegelword gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe zoude geregtigd zijn, of kunnen worde, authoriseren bij deeze, en verclaaren wij condividenten, dat de voors. Goederen geen leen subject zijn, aan den Leenhove van Justitie in s' Bosch. Tot precieze naarkominge van allen 't geene voors., zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen, present ende toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten. T'oirconde hebben wij deze onze deijling zal zoo geslooten binnen Tilborg ter presentie en bijweezen van Alexander de Kuijper en Thomas Henssen beide als getuigens hier toe verzogt die deeze, behoorlijk hebben onderteekend, op heeden den eersten augustus 1700 zesen negentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832