Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1796-115-145-66

Wij ondergeteekende Jan Hendrick Brouwers, en Jan Janze van Venrooij, als in huwelijk hebbende Maria Hendrik Brouwers, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erffscheijding en deiling der goederen, ons condividenten aangekomen van wijlen onzen broeder en vrouwe broeder, Cornelis Hendrik Brouwers, zaliger.

Overmits dewelke, zoo is Jan Hendrick Brouwers, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren:
Eerstelijk, een huijs en hoff, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar aan t Craijven, oost de straat, zuid Jan van Helfsteren, west Adriaan van Hest, en noord Jan Baptist van Riel,
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding 1..18..0.
Item een parceel zo ackerland als bosch groot twee loopensaet, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost Peter Horvoirs, zuid de straat, west de weduwe Ludovicus Dams, en noord de kinderen Adriaan Beeris;
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding f 1..0..0
Item, een parceel ackerland, groot een drie vierde loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen aan de Hoeve, ter plaatze den Bokhamer, zuid Hendrik van Tulder, oost de weduwe Nicolaas van Erven, west Anna de Jong, en noord D: J: van Hogendorp, alhier;
Belast met eene gulden zeeventien stuijvers agt penningen; jaarlijx aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Oisterwijk;
Doende jaarlijx in de ordinaire verponding f 1..5..0
En Laastelijk, een parceel turfveld, groot vier loopensaten, ofte daat omtrent, geleegen als voor, in de Oude Leij, oost Jan van Venrooij, zuid de gemeente, west Peter Snellen, en noord de Leij;
Doende in de ordinaire verponding f 0..12..8.

Overmits dewelke, zoo is Jan Janze van Venrooij, als in huwelijk hebbende Maria Hendrik Brouwers, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren;
Eerstelijk, een huijs en aangelegen hoff en erve, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hoeve, aldaar aan de Heerstal, oost Jan Schaapsmeerders, west Gijbert Janze, zuid Johannes Zegers, en noord de straat;
Belast met eene gulden tien stuijvers pagt jaarlijx, aan 't comptoir der Geestelijke Goederen onder de administratie van A: Verster te s'Bosch;
Doende jaarlijx in de verponding ... f 2..0..4
Item, een parceel land, groot een en drie vierde loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze de Hoeve, oost D: J: van Hogendorp, west Peter van Laarhoven, zuid den waterlaat en noord de straat;
Zijnde leen en leenroerig aan D:J: van Hogendorp.
Doende jaarlijx in de verponding ... f 1..6..8
Item, een parceel uitgesteeke putten, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze genaamd in deCoolhoven, oost de Leij, zuid ..., west de Landscheiding, en noord Jan Jansen;
Doende in de verponding ... 0..16..8.
En laatstelijk, een parceel heijveld, groot vijf loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, in de Oude Nieuwe Velde, aldaar oost de gemeente, west den treksloot, zuijd de weduwe ... Pijnenborg, en noord Jan Baptist van Riel;
Doende jaarlijx in de verponding ...f 0..14..4.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten, geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten, pagten en chijnsen van den jaare 1797.
Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen gescheiden en gedeelt, de goederen ons als voors: aangekomen, Belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheiding of deiling moeijelijk te zullen vallen; En voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen, waterlaten en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen; Ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert innen maniere daar toe behoorlijk ende gewoonelijk zijnde, Geloovende deeze deiling altijd te zullen houden, en doen houden, voor goed, vast, bondig, en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie, ofte aantael hier inne weezende, ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen t'eenemaal, zonder arg ofte list
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deze onze deijling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende te binnen Tilborg, zal overgelegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders loth betreft, als ingevolge de ordonnantie van't Bataafs Brabands Klijn Zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe zoude geregtigd zijn, of kunnen worden, authoriseeren bij deeze; En verclaaren wij condividenten, dat de voors: goederen geen leen subject zijn, aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch
Tot preeciese naarkominge van allen 't geene voors:, zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen, present ende toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten
T'oirconde hebben wij deeze, onze deiling alzoo gesloten binnen Tilborg, ter preesentie en bij weezen van Alexander de Kuijper en Jan Philippus Bles, beide als getuijgens hier toe verzogt, die deeze, met en benevens ons condividenten, behoorlijk hebben onderteekend;
Op heden den tweeentwintigste september 1700 zes en negentigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832