Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1796-115-145-87

Wij ondergeteekende, Peter Norbart Leijten, Peter Horvoirs als in huwelijk hebbende Elizabeth Norbart Leijten, en Nicolaas Vermeer, als in huwelijk hebbende Johanna Maria Norbart Leijten, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de naevolgende erfscheijding en deiling, der goederen, ons condividenten aangekomen van wijlen onze ouders en vrouwe ouders, Norbart Leijten, en Anna Maria de Cocq; zaliger respective.

Overmits dewelke, zoo is Peter Norbart Leijten, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden, en erffelijck blijven possideeren:
Eerstelijck, een huijs en aangelegen erve, groot zes loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hoeve, oost Jan Doorackers west de straat, zuid Jan de Bruijn en noord de mistwegt;
Item, een parceel ackerland, groot vier loopensaaet, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors:, oost Jan Doorackers, west Mattheus Nouwens, zuid een mistwegt en noord ... van Tulder,
Belast met eene gulden zeeve stuijvers agt penningen, in eene meerdere pagt, 's jaars, aan t comptoir van Abraham Verster, te s'Bosch, verschijnende op Ligtmis; en met eene gulden tien stuijvers jaarlijx aan voors. comptoir
Item, een parceel weij, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., oost de straat, west de kinderen Peter van Beurden, zuid de weduwe Marinus Lijten en noort den zelve
Item, een parceel weij, groot drie en een halff loopensaat, ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost de straat, west de kinderen Peter van Beurden, zuid Peter Horvoirs, en noord de weduwe Marinus Leijten
Item, een parceel schaarbosch, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, oost den wegt, west de weduwe Mattheus Nouwens, zuid Jan Baptist Backers, en noord de gemeente,
Item, een parceel heijveld, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, oost de weduwe Cornelis Bles, west Jan Baptist Franken, zuid ... en noord de gemeente

Overmits dewelcke, zoo is Peter Horvoirs, als in huwelijk hebbende Elizabeth Norbart Leijten, te deel bevallen, en zal dienvolgens, voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, eene huijzinge, met aangelegen erve, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Hoeven, oost en west de straat, zuid Jan Maas, en noord de weduwe Justinus Jonkers;
Item, een parceel ackerland, groot agt loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., oost Nicolaas Vermeer, west voorig parceel, zuid Hendrik Lijten, en noord het kind van Jan Lijten,
Item, een parceel ackerland, groot twee en een halff loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse de Hoeven, aldaar oost Jan van Venrooij, west de kinderen Wouter Bekkers, zuid d'erve Lenaers en noord een mistweg;
Item, een parceel weijde, groot drie en een halff loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze de Hoeve, oost de straat, west Peter van Beurden, zuid de kinderen Wouter Bekkers en noord Peter Leijten,
Item, een parceel uitgesteeke putten, groot, drie loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan den Ouden Draijboom, oost de Leij, west Jan van den Nieuwenhuijze, zuid Jan van Ierssel, en noord Jan van Gils,
Belast met een en een halve stuijver chijns jaarlix aan den burger D. J. van Hogendorp alhier.

Overmits dewelke, zoo is Nicolaas Vermeer, als in huwelijk hebbende Johanna Maria Norbart Leijten, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden, en erffelijck blijven possideeren:
Eerstelijk, een parceel ackerland, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Rijt, aldaer oost de weduwe Cornelis Meelis, west de straat, zuid Willem van Ierland, en noord Francis Bakkers,
Item, een parceel ackerland, groot vijff loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze voors., oost Tieleman van Oerle, west ... te s'Bosch, zuid de kinderen Peter van Beurden, en noord de waterlaat,
Item, een parceel ackerland, groot drie loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor,oost de weduwe Jan Baptist van Dooremael, west Willem Laureijssen, zuid de waterloop en noord de conventualen van Tongerlo.
Item, een parceel ackerland, groot zes loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze voors., oost Wouter Jacobs, west de kinderen Wouter Bekkers, zuid de straat, en noord de conventuale van Tongerlo;
Item, een parceel ackerland, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, oost Wouter Jacobs, west Jan Mijnaars, zuid de weduwe Jan de Rooij, en noord een wegt;
Item, een parceel schaarboch, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost de kinderen Adriaan Beeris, west en noord de gemeente en zuid de weduwe ... Dams.
Item, een parceel heijveld, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen onder Goirle, ter plaatze den ... oost Jan Bakkers, west de conventuaele van Tongerlo, zuid Jan van de Knikker, en noord Cornelis Soffers;
Item, een parceel heijveld, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor te Tilborg, ter plaatze Jacobshoek oost Christiaen Leijten, west de kinderen Wouter Bekkers, zuid de landscheijding, en noord de Leij;
Belast met eene stuijver chijns jaarlijx aan D. J. van Hogendorp alhier;
Item, een parceel uitgesteeken putten, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voirs. oost Peter Mutzaars, west de Landscheiding, zuid Cornelis Momboirs, en noord de weduwe Denijs Swagemakers.
Item, een parceel heijveld, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen onder Loon op Zant, oost ... Colff, zuid de weduwe Francis Rijnen, west ... en noord de weduwe Jan Janze;
Item, de helft gemeen en onbedeeld, in een parceel schaarbosch, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen onder Goirle, ter plaatze den Bakertant oost de straat, west C. van Bommel, zuid den zelve, en noord Francis van Ierssel,
En laastelijk, eene schepene gelofte groot in capitael hondert vijfentwintig guldens, a 3 1/2 per cent ten lasten van Jan Janze de Cocq in dato 2 junij 1773.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten, pagten, en chijnzen van den jaare 1797.

Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen, gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen, Belovende wij condividenten malkanderen desweegens, om geen andere scheiding of deiling moeijelijk te zullen vallen; En voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen; Ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daer toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde,
Gelovende deeze deiling altijd te zullen houden, en doen houden, voor goed, vast, bondig, en van waerden, zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie, ofte aantaal hier inne weezende, ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen, t'eenemael, zonder arg ofte list;
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Blas, resideerende binnen Tilborg, zal overgelegd, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders lot betreft, als ingevolge de ordonnatie van 't Bataafs Brabands Klijn Zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe zoude gerechtigt zijn, of kunnen worden, authoriseeren bij deeze; En verclaaren wij condividenten, dat de voors. goederen geen leen subject zijn, aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch.
Tot preeciese naarkominge van allen't geene voors., zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen, preesent ende toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten
T'oirconde hebben wij deze onze deiling alzoo geslooten binnen Tilborg, ter preesentie en bijweezen van Piter Gerard Molengraaff en Alexander de Kuijper, beide als getuijgens hier toe verzogt, die deze, met en benevens ons condividenten, behoorlijk hebben onderteekend; op heden den eersten december 1700 zes en negentigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832