Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1797-115-146-108v

Alzoo Johannes Colijn in huwelijken staat verzaamt ende gealieert geweest met Elisabeth Horvoirs, bij welke hij echtelijk verwekt heeft twee kinderen, met namen Maria, oud ses jaaren en Adriana oud vier jaaren, ofte elcx daar omtrend, het is nu zulcx, dat den zelven hem wederom ten anderen huwelijk begeeven wil met Maria Anna van Dooremaal, en dierhalve zoude hij volgens costume locaal gehouden weesen tegen zijne voorn. kinderen aff te deelen, dan derwijl zoodaanige afdeelinge schaadelijk voor de minderjaarige zoude weesen zoo als constreed uijt den staat en inventaris, des boedels den 11 februarij 1797 opgerecht, zoo zijn op heeden voor commissarissen uijt de municipaliteit van Tilburg en Goirle onder genoemd, gekoomen ende gecompareerd, den voorn. Johannes Colijn en Maria Anna van Dooremaal bruijdegom en bruijd ter eenre, en Jan Horvoirs, als momboir, en Jan Baptist van Dooremaal, als toeziender over de twee minderjaarige kinderen van wijlen Elisabeth Horvoirs, van welke kinderen vader is, den voorn. Johannes Colijn, ter andere zijde, welke met den anderen in plaatse van afdeelinge hebben aangegaan en gemaakt, dit accoord, contract en transactie in voege als volgt,

Eerstelijk neemen de comparanten ter eenre aan, omme de voorn. minderjaarige op te voeden en te alimenteeren in cost en drank etc. tot dat deselve zullen gekoomen weesen, tot mondige dagen, huwelijk ofte anderen geapprobeerden staat, en als dan aan dezelve uit te keeren, een uijtsetsel na staat en vermogen des boedels, en daar en booven zullen dezelve nog bij gezegde hunne meerderjaarigheid aanvaarden en voor alle deelinge, ider voor de geregte helvte in vollen en vrijen eijgendom, hebben behouden en erffelijk blijven bezitten, een parceel weide groot een loopensaat ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Hasselt, breeder op voors. inventaris gespecificeert, d'een stervende des anders portie daar meede vermeerderende, waar voor zij comparanten ter eenre in vollen eijgendom zullen hebben en behouden, alle de meubilaire en andere roerende en onroerende goederen op den inventaris gebragt, mits betaalende alle de lastige, loopende en geaffecteerde schulden des boedels, insgelijx daarop gesteld.

Voorts zullen na doode van beijde de comparanten, ter eenre, alle de natelatene goederen, tusschen de gelijke door en de in deese huwelijk te verwekken nakinderen egalijk worden gepart en gedeeld hooft voor hooft en even diep, na allen schijn of het alle kinderen waaren uijt een en hetzelve huwelijk voortgekoomen en geprocreert, uijtgenoomen dat de voorkinderen voor alle deelinge zullen voor uijt hebben het parceel weide hier voor omschreven, als meede zal de voorn. minderjaarige Maria Colijn bij meerderjaarigheijd nog alleen voor zig behouden, een goudt cruijsje 't geen met de troubelen van den oorlog is verborgenen t zoeke geraakt indien het zelve gevonden word en te regt komt.

Ingevalle als voor en er worden kinderen in dit huwelijk verwekt, zoo zal de langstleevende, het zij bruijdegom off bruijd, blijven in het volle bezit des boedels, en genieten de togt der erffgoederen, geduurende zijn of haar leeven lang, except van het parceel weide hier voor omschreeven, waar van de togt bij meederjaarigheid der voorkinderen zal komen te cesseren, dan wanneer in dit aanstaande huwelijk geen kind of kinderen verwekt worden, en de bruijd voor den bruijdegom komende te overleijden, zoo zal den bruijdegom blijven in het volle bezit des boedels.

Ingevalle als voor, en den bruijdegom kwam voor de bruijd affleijvig te worden, zoo zal de togt der erffgoederen ophouden, en de bruijd met de voorkinderen den gelijken boedel uijtgenoomen het parceel weide hier voor omschreven in deeser voegen deelen, dat de bruijd zal genieten de helft van de geprospereerde goederen en een derde in alle de overige zoo roerende als onroerende goederen, geene uijtgezondert, van wat zeijde dezelve mogten aangekoomen zijn.

En zal op deesen contracte worden verzogt de approbatie van de municipaliteit van Tilborg en Goirle, na het obtenue van welke zoo geloove etc. renuntieerende etc. verbindende etc., pro ut in forma ,

Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. die etc. actum den zeeven en twintigsten februarij 1700 zeeven en neegentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832