Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1797-115-146-27

Wij ondergeteekende Gerardus Josephus, Ida, Johanna Maria, Maria Aldegonda, Wilhelmus, Johanna Jansen, mitsgaders Cornelis Rijken als in huwelijk hebbende Maria Dimphena Jansen, verclaaren met den anderen te hebben aangegaan ende gemaakt, de navolgende scheijdinge en deilinge der goederen ons condividenten aangekoomen van wijlen onze ouders en vrouwe ouders, Laurens Willem Jansen en Adriana Maria van Gorkom, zaliger respective

Overmits dewelke, zoo is Gerardus Josephus Jansen, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren
Een huijs stal schuur en aangeleegen erve groot zamen met het weijland en den acker over de straat daar bij gelegen en aangehoorende een en dertig loopensaaten ofte daar omtrend gestaan en gelegen alhier te Tilborg, aan de Moerstraat, aldaar oost en noord Norbart de Cock, west de straat en zuijd Cornelia Schenkers.
Belast met ses duijten chijns s'jaars aan D. J. van Hoogendorp alhier;
Item een parceel ackerland, groot twee loopensaaten seeventien en een halff roeden, ofte daar omtrend gelegen als voor ter plaatse aan den Couwenberg, aldaar oost Theodorus van Hasselt, west en zuijd Nicolaas Paulusse en noord Adriaan de Lepper.
Belast met twee vaten rogge hondspagt jaarlijx te leeveren op den Couwenberg, op St. Andries dag.
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling, moeten uijtkeeren aan zijne broeders en zusters met namen Wilhelmus, Johanna Maria, Maria Alegonda en Johanna Jansen, te zamen de somme van drie hondert vijfftig gulden, eens, om onder hun te worden verdeeld, zoo als hier na bij ieders lot staat gespecificeert, welke somme bij 't passeeren deeses is voldaan.
Wijders zal hij condivident in den gemeenen boedel inbrengen een somme van negen hondert vijff en twintig gulden, waar aan bij t passeeren deezes is voldaan.

Overmits dewelke zoo is Cornelis Reijken als in huwelijk hebbende Maria Dimphena Jansen, te deel bevallen en zal dienvolgens in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren;
Een parceel schaarbosch groot zamen zeeven loopensaaten ofte daar omtrend gelegen in twee parceelen aan malkanderen, alhier te Tilborg aan de Zwaluwe, aldaar oost de heijde, west de straat, zuijd Adriaan de Weijs, en noord Hendrik van Tulder.
Item een parceel weijde, groot 3 1/2 loopensaaten ofte daar omtrend gelegen als voor ter plaatse de Velthoven, aldaar oost Cornelis van Spaandonck, west de weduwe Baaten te Moergestel, zuijd P. J. Matthijs en noord de straat.
Item een huijs, bestaande in twee wooningen met schop, hof en aangeleegen erve, groot te zaamen een en drie vierde loopensaaten ofte daar omtrent gestaan en gelegen als voor, ter plaatse den Oosten Heijkant, aldaar oost de weduwe Paulus Mallens, zuijd Gerrard van den Hout, west A: Witlox en noord de straat.
Item twee parceeltjens zoo moerveld als uijtgesteeken putten, aan malkanderen dog een uijtgeput moerveld tusschen beijde gelegen zamen groot vier loopensaten ofte daar omtrend gelegen onder Dongen aldaar op de Wildert, oost Jan Hulstman, zuijd d'erfgenaamen Peter Michielse, west de Nieuwe Wildert sloot en noord Robbert Lips.
Belast met tien duijten chijns s'jaars aan den voormaaligen Baron van Breda.
Item, een notarieele obligatie, groot in capitaal drie hondert gulden, ten laste van Johannes en Johanna Maria de Rooij, en ten behoeve van juffrouw Adriana Maria van Gorcom weduwe wijlen Laurens Jansen gepasseerd voor mij notaris Iz. Bles en getuijgen alhier den 26e februarij 1793.
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan zijne broeder en zusters Wilhelmus, Johanna Maria, Maria Alegonda en Johanna Jansen te saamen de somme van drie hondert vijff en twintig gulden eens, om onder hun te worden verdeeld, zoo als hier na bij ieders lot staat uijtgedrukt, en welke bij 't passeeren deeser zijn voldaan.

Overmits dewelke zoo is Ida Jansen, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een huijs bestaande in twee wooningen met den hoff groot saamen een loopensaat ofte daar omtrend, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, op het Leijnsheijke, aldaar oost Johanna Maria Jansen, west de straat, zuijd Jacobus van Berkel en noord Ida Jansen.
Item een parceel ackerland groot vijff en een half loopensaaten ofte daar omtrent gelegen als voor aldaar oost Adriaan Witlox, zuijd Johanna Maria Jansen west de straat en noord Jacobus van Berkel.
En zal de condividente van dit lot in vergelijk van caaveling moeten uijtkeeren aan haare broeder en zusters Wilhelmus, Johanna maria, Maria Aldegonda, en Johanna Jansen te zaamen eene somme van negen hondert guldens eens, om onder hun te worden verdeeld, zoo als hier na bij ieders lot staat uijtgedrukt.
Welke bij 't passeeren deezer zijn voldaan.

Overmits dewelke zoo is Johanna Maria Jansen te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eijgendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren
Een parceel ackerland, groot drie en een half loopensaaten, ofte daar omtrend gelegen alhier te Tilborg op het Leijnsheijke aldaar oost Adriaan Witlox zuijd Jacobus van Berkel, west en noord Ida Jansen.
Item een parceel zoo ackerland als weide, groot 1 1/2 loopensaat, ofte daar omtrend, gelegen als voor, ter plaatse het Groeseind, oost Peter van den Dries, west en noord de straat en zuijd Cornelis van den Breekel.
En zal de condividente van dit lot in vergelijk van caveling trekken en genieten van haare broeder en zuster, Gerardus en Ida Jansen en Cornelis Reijken als in huwelijk hebbende Maria Dimphena Jansen te zaamen eene somme van vijff hondert vijff en twintig guldens eens.
Van welke somme zij bij 't passeeren deeser bekende voldaan te zijn.

Overmits dewelke zoo is Maria Alegonda Jansen, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren
Een parceel heijde nu bosch vijff loopensaaten, ofte daar omtrend, gelegen onder Tilborg aan den Oostenheijkand teinde den Hasennest, aldaar oost Theodorus Smarius zuijd de weduwe Albertus Baasten west de weduwe Michiel van Oirschot en noord de straat.
Belast met twee en een halve stuijver gebuurchijns s'jaars aan Regenten alhier.
Item een parceel ackerland groot twee en een half loopensaaten ofte daar omtrent gelegen als voor aan het Groeseind oost en zuijd Anthonij Simons west Arnoldus van Meurs en noord de weduwe Josephus Verbunt,
En zal de condividente van dit lot in vergelijk van caveling trekken en genieten van hare broeder en zuster Gerardus en Ida Jansen en Cornelis Reijken als in huwelijk hebbende Maria Dimphena Jansen te saamen eene somme van vijff hondert vijff en twintig guldens eens, van welke somme zij bij 't passeeren deeser bekende voldaan te zijn.

Overmits dewelke, zoo is Wilhelmus Jansen te deel bevallen en zal dienvolgens in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel zoo ackerland als weijde groot te zaamen ses loopensaaten ofte daar omtrend met de houdwasche daar aanhoorende gelegen onder Tilborg ter plaatse den Oostenheijkant aldaar aan de Quirijnstok oost Cornelis de Rooij, west Arnoldus Storimans zuijd den H: Geest armen alhier, en noord de straat
Item een parceel schaarbosch, groot 3 1/2 loopensaaten ofte daar omtrend gelegen als voor op de Rouwbraaken aldaar oost de straat, west Cornelis Jan Thooten zuijd Adriaan Witlox, en noord Franciscus van den Breekel;
Belast met een stuijver en ses penningen gebuurchijns s'jaars in twee posten aan Regenten alhier.
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling trekken en genieten van zijne broeder en zuster Gerardus en Ida Jansen, en Cornelis Reijken no ux Maria Dimphena Jansen te zamen eene somme van vijff hondert vijff en twintig guldens eens, van welke somme hij bij 't passeeren deeses bekende
voldaan te zijn,

Overmits dewelke zoo is Johanna Jansen te deel bevallen en zal dienvolgens in wettigen eijgendom hebben behouden en genieten, aan contanten uijt de gemeene boedelpenningen de somme van neegen hondert vijff en twintig guldens eens, welke zij bij het passeeren deeses heeft genooten en belende voldaan te zijn,

Overmits dewelke, zoo is Wilhelmus, Johanna Maria, Alegonda, Johanna en Ida Jansen, te zaamen en ieder voor een geregt vijfde gedeelte ten deele bevallen, en zullen alsoo in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren
Een huijs en kleijn huijsje, met den hof, boomgaard, weide en vijver, daar bij en aangehoorende, groot zamen drie en een half loopensaaten, ofte daar omtrend gestaan en gelegen onder Tilborg, ter plaatse de Veldhoven aldaar oost en zuijd de straat, west P. J. Matthijs en noord Cornelis van Spaandonck
Een een huijs bestaande in twee wooningen met den hof groot zamen twee en een half loopensaat ofte daar omtrend gestaan en gelegen als voor, aan den Westenheijkant op het Goirken aldaar oost een karwegt, west de straat zuijd de kinderen D: Pessers en noord de weduwe Jacobus Lombaers.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten, geconditioneerd en ondersprooken dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten pagten en chijnsen van den jaare 1797.
Aldus bij ons ondergeteekende ten onzen wederzeidschen volkomen genoegen gescheiden en gedeeld de goederen ons als voors. aangekoomen, beloovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheijding of deijling moeijelijk te sullen vallen; En voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen waaterlaaten en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weesen, ende hebben daar op den een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde; Geloovende deese deijling altijd te zullen houden, en doen houden voor goed vast bondig en van waarden, zonder eenig weederzeggen, en allen verhoolen commer calangie, ofte aantal hier inne weesende ofte naarmaals koomende, elkanderen te zullen helpen afdraagen 't eenemaal zonder arg ofte list.
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken dat deese onze deijling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg zal overlegt en aldaar blijven berusten, om bij den gemelde notaris daar uijt gemaakt en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien voor zoo ver ieders lot betreft en als ingevolge ordonantie van 't zegel word gerequireerd waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uijtleeveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd daar toe zoude geregtigd zijn, of kunnen worden, authoriseeren bij deesen, En verclaaren wij condividenten, dat onder de voors. goederen geene leenen zijn aan den Leenhove van Justitie in s'Bosch.
Tot preeciese naarkominge van allen't geen voors. zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze persoonen ende goederen, preesent ende toekomende geen uijtgesondert stellende dezelve ten bedwange en subjectie als na regten,
Toirkonde hebben wij deese onze deijling alsoo geslooten binnen Tilborg, ter preesentie en bijweesen van Jan Baptist Koolen en Jan Jan Coolen als getuijgens hier toe verzogt die deese met en beneevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend, op heeden den elffden augustus 1700 seeven en neegentigh.
En verclaaren de condividenten dat de hier bij verdeelde goederen niet surpasseeren de somme van tien duijsend guldens.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832