Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1797-115-146-41

Wij ondergeteekende, Simon van Pelt, als in huwelijk hebbende Johanna Matthijs Nouwens, en Pitronella Matthijs Nouwens weduwe wijlen Gerard Bertens, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende scheidinge en deilinge der goederen, ons condividenten aangekomen van wijlen onze ouders en vrouwe ouders, Matthijs Nouwens en Johanna Maria Leijten, zaliger respective.

Overmits dewelke, zoo is Simon van Pelt, als in huwelijk hebbende Johanna Nouwens, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eene huijsinge, hof en aangelegen erve groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen onder Tilborg, ter plaatse de Hoeve, aldaar oost Peter Norbart Leijten, west de straat, zuid de kinderen Jan de Jong, en noord Cornelis Peter Zeegers;
Belast met eenen pagt van vijff gulden jaarlijx, aan 't Groot Gasthuijs te s'Bosch; en met eene stuijver chijns jaarlijx, aan D.J. van Hogendorp
Item, een parceel schaarbosch, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze het Sant, aldaar oost Peter Norbart Leijten, west en zuid den secretaris Bles, en noord de gemeente,

Overmits dewelke, zoo is Pitronella Nouwens, weduwe Gerard Bertens, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden, en erffelijk blijven possideeren,
Eene huijzinge, hoff en aangelegen erve, groot acht loopesaaten, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen onder Tilborg, ter plaatse de Hoeven, aldaar oost en zuid Peter van Laarhoven, west de straat, en noord de kinderen Jan de Jong;
Item, een parceel ackerland, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost Peter Norbart Leijten, west Norbart Schoffers, zuid den mistweg, en noord Izaac Bles,
Een een parceel turfveld, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse de Oude Nieuwe Velden, aldaar oost de weduwe Francis Rijnen, west Adriaen Jan Klijsen, zuid den treksloot, en noord de gemeente;

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten, geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten, pagten en chijnsen van den jare 1798.

Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen; Belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheiding off deiling moeijelijk te zullen vallen; En voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen, waterlaaten, en alle andere nubuurlijke regten, het welk d'een off d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen, ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde, Gelovende deze deiling altijd te zullen houden, en doen houden, voor goed, vast, bondig, en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie, ofte aantaal hier inne weezende, ofte naarmaals koomende, elkanderen te zullen helpen afdragen 't eenemaal zonder arg ofte list,
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal overlegt en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt, en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders lot betreft, als ingevolge en ordonnantien van 't Klijn Zegel wordt gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe zoude geregtigt zijn, of kunnen worden, authoriseeren bij deezen; En verclaaren wij condividenten, dat onder de voors. goederen geene leenen zijn, aan den Leenhove in s'Bosch,
Tot preeciese naarkominge van allen 't geen voors., zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten, onze perzonen ende goederen, preesent ende toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten
T'oirconde, hebben wij deze onse deijling alzoo gesloten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Alexander de Kuijper en Anthonij in t Ven als getuijgens hier toe verzogt, die deze met en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend; En verclaaren wij ondergeteekende condividenten, tot vinding van 't zegel dezer dat de voors. verdeelde goederen, niet surpasseeren, de somme van vijffhondert guldens; op heden den twaalfden november 1700 en negentigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832