Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1797-115-146-49

Wij ondergeteekende Christiaan en Jan Adriaan Leijten, en Peter Nicolaas Brenders, als in huwelijk hebbende Cornelia Adriaan Leijten, verclaaren met den anderen aangegaan en gemaakt te hebben, de navolgende erfscheiding en deiling der goederen ons condividenten aangekomen van wijlen onze zuster en vrouwe zuster Maria Anna Adriaen Leijten; zaliger respective.

Overmits dewelke, zoo is Christiaan Adriaan Leijten, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel ackerland, groot twee en een halff loopensaten ofte daar omtrent, gelegen onder Tilburg, ter plaatse de Schijff, aldaar oost de straat, zuid Anna Cornelia Piggen, west Francis van Iersel, en noord de erve Willem Lenaars, los en vrij,
Doende in de ordinaire verponding f 2..5..0.

Overmits dewelke, zoo is Jan Adriaan Leijten, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel ackerland, groot een en drievierde loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg, ter plaatse de Schijff; aldaar oost en noord D:J: van Hogendorp, zuid Jacobus Hoeken, en west d'erve Willem Lenaars, los en vrij,
Doende jaarlijx in de verponding f 1..15..0.

Overmits dewelke, zoo is Peter Nicolaas Brenders, als in huwelijk hebbende Cornelia Adriaan Leijten, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel ackerland, groot drie loopensaten ofte daar omtrent, geleegen onder Tilborg, ter plaatse de Stockhasselt, aldaar oost Peter Nicolaas Brenders, zuijd de weduwe Marinus Leijten, west Francis van de Knikker, en noord de weduwe Huijbert van Dal, los en vrij,
Doende inde ordinaire verponding f 2..8..0.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en pagten van den jaare 1798.
Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors: aangekoomen; Belovende wij condividenten malkanderen deswegens om geen andere scheiding of deiling moeijelijk te zullen vallen; En vvorts te zullen onderhouden, alle wegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten, het welk d'een of d'ander parceel van ouds zoude mogen subject weezen; Ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde, gelovende deze deiling altijd te zullen houden, en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waerden, zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie ofte aantaal hier inne wezende ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen t'eenemaal zonder arg ofte list.
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesproken, dat deze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal worden overgelegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt ende gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zo ver iders lot betreft, als ingevolge, en ordonnantie van't Klijn Zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd daar toe zoude gerechtigt zijn, of kunnen worden, authoriseeren bij deezen; En verclaaren wij condividenten, dat onder de voors. goederen geen leenen zijn releveerende aan het Leenhoff in s'Bosch.
Tot preciese naarkominge van allen 't geene voors: zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzonen ende goederen preesent ende toekomende geene uitgezondert dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten;
T'oirconde hebben wij deze onze deiling alzo gesloten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Pieter Gerard Molengraaff en Hendricus Jasparus Peesch beide wonende alhier als getuijens hier toe verzogt, die deeze met, en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend, op heden den zeven en twintigsten december 1700 zeven en negentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832