Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1797-115-146-8

In den naamen Godes Amen.
Compareerde voor mij Izaac Bles, notaris openbaar in s'Hage geadmitteert, binnen Tilborg resideerende, ter presentie van de getuijgens naegenoemd: Anna Maria Adriaen de Rooij, weduwe en testamentaire erfgename van wijlen Peter Gerard Mutzaars, in gevolge den testamente daar van zijnde gepasseert, voor notaris Cornelis Bles, en zeekere getuijgens alhier den 3e januarij 1755 hebbende zij comparante alle vereijschtens, die tot het passeeren deezer worden gerequireert, dewelke verclaarde overdagt te hebben, de zeekerheid des doods, en de onzeekere tijd en uure derzelve, niet gaarne van deze waereld scheijden willende, zonder alvoorens van haare nae te latene tijdelijke goederen gedisponeert te hebben, t welk zij verclaarde te doen, bij dezen haare testamente, laaste ende uitterste wille, doende sulx vrij, ongedwongen, zonder persuatie of misleidinge van jmanden, zoo zij verclaarden, dan alvoorens daar toe overgaande, eerst ende vooraff recommandeert zij haare onsterffelijke ziele, nu en zo wanneer die uit haar sterffelijk lighaam zal komen te scheiden, in de genade en barmhartigheid van God almachtig, en haare doode lighaam aan de aarde, met een christelijke begraeffenisse,
En nu komende ter dispositie van hare tijdelijke goederen, om zulx wel en op het bundigste te doen, zoo verclaarde zij dood en te niet te doen, alle voorgaande dispositien en makingen van uitterste wille, en wel speciaal zodanige testamente als zij op den tweede meij 1777 voor den notaris Cornelis Bles en op den 11 september 1796 voor den notaris Izaac Bles, en getuijgens alhier, heeft verleden en gepasseert; en als nu op nieuws disponeerende zoo verclaarden zij testatrice in den eerste te legateeren aan Pitronella Norbart van Riel, huijsvrouw van Anthonij Gerard Moonen, een vierde part gemeen en onbedeeld, in een parceel uitgesteeken putten, groot in 't geheel circa vijff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg, aan den Ouden Draaijboom, oost de Leij, zuid de weduwe Gijsbert Bax, west ... en noord Jacobus van Groenendaal; belast met twee duijten chijns s'jaars aan D: J: van Hogendorp alhier,
Item, een parceel uitgesteeken putten groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, in de Hontjes, aldaar oost Cornelis de Beer, zuid en west de Landscheiding, en noord Peter Haans. Belast met drie stuijvers drie duijten chijns s'jaars, aan 't comptoir van Tengnagel te s'Bosch, voorts los en vrij;
Item, en laastelijk, eene somme van hondert guldens, eens, bij haare hiernae te noemene erfgenamen, een jaar na haar testatrices overlijden uit te reijken;
Nogtans onder deeze expresse conditie ende voorwaarden, dat wanneer de voornoemde gelegateerde ofte haaren man Anthonij Gerard Moonen, ten lasten van haaren boedel ietwes quam te pretendeeren, 't zij als erfgename van wijlen Adriaan Norbart van Riel ofte uit welken hoofde het ook zoude mogen zijn, dat in dat geval het hier voor gelegateerde zal komen te vervallen, en gehouden worden als of het in deezen haaren testamente niet stond geinsereert
Voorts verclaard zij testatrice, alle haare verdere naetelatene goederen, te gunnen, te maaken en te geeven, aan de gelijke kinderen van haare zuster Anna de Rooij, in huwelijk verwekt aan wijlen Francis Rijnen; en aan de gelijke kinderen van wijlen haare zuster Pitronella de Rooij, in huwelijk verwekt aan mede wijlen Jan Jan Maas, hoofdsgewijze, en in cas van vooroverlijden, hunne wettige descendenten, bij representatie de dode met de levende hand te deelen, dezelve alzoo nomineerende en institueerende, tot haare eenige en universeele erfgenamen, ende dat met volkomen regten ende titulen bij ende mits dezen
De testatrice allen 't geene voors: staat, wel en duijdelijk voorgeleezen zijnde, verclaarden zij dit te weezen haren testamente, laaste ende uiterste wille, willende en begeerende dat het zelve na haare dood alzoo precieselijk zal worden agtervolgt en naargekomen, 't zij als testament, codicille, gifte ter zaake des doods ofte onder den levende, zoo als het zelve best zal kunnen bestaan, goed en van waarden weezen, niet jegenstaande eenige placaaten off ordonnantien deze ter contrarie, als alle dewelke zij testatrice, voor zoo veel in hare magt is derogeerende, ook niet jegenstaande eenige solemniteiten na regten gerequireert, die in deze waren geommitteert, welke zij is houdende voor geinsereert, en verzoekt zij testatrice, ten effecte dezer het uiterste benefitie van regten te mogen genieten
Aldus gedaan ende gepasseert, binnen Tilborg, ten comptoire mijns notaris, ter presentie, en ten overstaan van Jan d'Hollier en Alexander de Kuijper, beide wonende alhier, als getuijgens hier toe verzogt; en verclaard de testatrice /: tot vinding van het zegel deezer :/ haare goederen niet te surpasseeren de somme van twee duijzend gulden, heden den vieren twintigsten maart 1700 zevenennegentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832