Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1798-115-147-13

Wij ondergeteekende Jan Laurens, Adriaan en Peter Donders, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben de navolgende erfscheiding en deiling der goederen ons condividenten aangekomen van wijlen onze ouders Laurens Donders en Adriana Maria Janssens.

Overmits dewelke, zoo is Adriaan Donders, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren
Een huijs en hoff, groot circa een lopensaat ofte daar omtrent gestaan en gelegen onder Tilborg, ter plaatse de Stockhasselt, aldaar oost Martinus van Gorp, zuidt Jan Pijnenborg, west de straat, en noord de weduwe Marinus Leijten;
Item een parceel ackerland, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aldaar oost Theresia Hensen, zuid den mistweg, west Jan Pijnenborg en noord Martinus van Gorp.
En zal den condivident van dit lot, in vergelijk van caveling moeten uitkeeren, aan den verkrijger van het laaste lot, de somme van een hondert vijftig gulden, eens, welke bij 't passeere deezes zijn voldaan.

Overmits dewelke, zoo is Peter Donders, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren;
Een parceel ackerland, genaamd de Bogt, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost den Heijwegt, west den zelve, zuid Adriaan Hensen, en noord de Heij,
En zal den condivident van dit lot, in vergelijk van kaveling, moeten uitkeeren aan den verkrijger van het volgende off laaste lot, de somme van vijftig guldens, eens welke bij 't passeeren deezes zijn voldaan.

Overmits dewelke, zoo is Jan Laurens Donders, te deel bevallen, en zal dienvolgens in wettigen eigendom hebben, behouden, en erffelijk blijven possideeren;
Eene schepene gelofte, groot in capitaal hondert vijftig gulden, a 3 1/2 percent, ten lasten van Adriaan Hendrik van Hest c.s., gepasseert voor schepenen alhier, den 24 feb 1781.
En zal den condivident van dit lot, in vergelijk van kaveling, trekken en genieten, van den verkrijger van het eerste loth, de somme van hondert vijftig guldens, en van den condivident van het tweede lot, de somme van vijftig guldens, dus te zamen van hun beide tweehondert gulden, eens welke bij 't passeeren deezes zijn voldaan.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en pagten van den jare 1798.

Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen, gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen; Belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheiding of deling moeijelijk te zullen vallen; En voorts te zullen onderhouden, alle wegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten, het welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject wezen; Ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert innen maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde; Gelovende deeze deling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer, calangie, ofte aantael hier inne weezende, ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen, 't eenemaal, zonder arg ofte list;
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal worden overgelegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt ende gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders lot betreft, als ingevolge en ordonnatie van 't Klijn Zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe zoude geregtigt zijn, of kunnen worden, authoriseeren bij deezen; En verclaaren wij condividenten, dat onder de voors. goederen geene leenen subject zijn releveerende aan het Leenhoff in s'Bosch
Tot preeciese naarkominge van allen 't geene voors., zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen, preesent ende toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten;
T'oirconde hebben wij deeze onze deijling alzoo geslooten binnen Tilborg, ter preesentie en bijweezen van Marinus van Summeren en Anthonie in 't Ven beide wonende alhier, als getuijgens hier toe verzogt, die deeze, met, en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend, op heden den tweeden februarij 1700 agt en negentigh.
En verclaaren wij condividenten, tot vinding van het zegel deezer, dat de voors, verdeelde goederen, niet en supasseeren de somme van vijftienhondert gulden.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832