Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1798-115-147-19

Wij ondergetekende Christiaen, Cornelia, en Margaretha Jan van Oolen, mitsgaders Hendrik van Seumeren als in huwelijk hebbende Pitronella Jan van Oolen, en Martinus Jan Smulders, als in huwelijk hebbende Adriana Jan van Oolen, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erffscheijding en deiling der goederen, ons condividenten aangekoomen van wijlen onze ouders en vrouwe ouders Jan van Oolen en Adriaantje Delias, saliger respective;

Overmits dewelke, zoo is Cornelia Jan van Oolen, te deel bevallen, en zal dienvolgens, voor haare portie, in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een halff huijs aan de westenkant, scheijdende op de middelmuur, met de schuur en aangelegen erve, groot twee loopensaten ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hoeven, aldaar oost de wederhelft of kamer het volgende tweede loth, zuid de weduwe Francis Rijnen, west Hendrik van Seumeren, en noord Hendrik Leijten,
Belast met eene gulden chijns jaarlijx, aan den H: Geest Armen alhier, en met eene St. chijns, aan D.J. van Hogendorp alhier.
Doende in de verponding ..3..-..-.

Overmits dewelke, zoo is Margareta Jan van Oolen, te deel bevallen, en zal dienvolgens, voor haare portie hebben, behouden en in wettigen eigendom blijven possideeren,
Een kamer, aan de oostenkant van een huijs, scheidende op de middelmuur, met schop en een loopensaat land, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hoeven, aldaar oost de straat, west het halve huijs, off eerste loth, zuid de weduwe Cornelis Rijnen, en noord Hendrik Leijten.
Doende in de verponding ..1..10..-
Item, een parceel ackerland, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost de straat, zuid Cornelis de Beer, west de weduwe Francis Rijnen, en noord de kinderen Jan Maas.
Doende in de verponding ..0..14..8

Overmits dewelke, zoo is Christiaan Jan van Oolen, te deel bevallen, en zal dienvolgens, voor zijne portie, in wettigen eigendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel ackerland, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Hoeven, aldaar oost de weduwe Francis Rijnen, zuid de weduwe Cornelis Zeegers, west de kinderen Adriaan Beeris, en noord den heijwegt,
Doende in de verponding ..0..12..6
Item, een parceel ackerland, groot een en een halff loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors:, aldaar oost Jan Bapt: van Roesselt, zuid en noord de weduwe Francis Rijnen, en west den mistwegt.
Doende in de verponding ..0..13..0.

Overmits dewelke, zoo is Hendrik van Seumeren, als in huwelijk hebbende Pitronella Jan van Oolen, te deel bevallen, en zal dienvolgens, voor zijne portie, in wettigen eigendom hebben, behouden, en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel ackerland, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg, ter plaatze de Hoeven, aldaar oost Cornelia Jan van Oolen, zuid de straat, west de weduwe Ludovicus van Riel, en noordt Theodorus Smarius,
Doende in de verponding f 1..8..4
Item, een parceel ackerland, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatse voors:, aldaar oost de kinderen Adriaan Beeris, zuid de heij, west Cornelis Momboirs en noord den heijwegt,
Doende in de verpondingh ..0..14..8

Overmits dewelke, zoo is Martinus Jan Smulders, als in huwelijk hebbende Adriana Jan van Oolen, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom blijven possideeren,
Een parceel ackerland, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost de kinderen Adriaan Beeris, zuid de weduwe Francis Rijnen, west een mistwegt, en noord Jan Baptist van Beurden,
Doende in de verponding ..1..18..0

Blijvende tusschen ons condividenten gemeen en onbedeeld, de boomen op en aan de erve der huijzinge en kamer, in het eerste en tweede lot te deel gevallen, staande, tot uitgaande meij 1799 om dezelve als dan daar van te moeten ruijmen,

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten, pagten en chijnsen van den jaare 1798.

Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen, gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors: aangekomen; Belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheiding of deeling moeijelijk te zullen vallen; En voorts te zullen onderhouden, alle wegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten, het welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen; ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde; gelovende deeze deiling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie ofte aantaal hier inne weezende, ofte naarmaals komende, elkander te zullen helpen afdragen t'eenemaal, zonder arg ofte list.
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal worden overlegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders lot betreft, als ingevolge, en ordonnantie van 't klijn zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd daar toe zoude geregtigt zijn, of kunnen worden geauthoriseeren bij deezen; en verclaaren wij condividenten, dat onder de voors: goederen geene leenen zijn releveerende aan het Leenhoff in s'Bosch.
Tot preciese naarkominge van allen 't geene voors:, zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen, present ende toekoomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten.
T'oirende hebben wij deeze onze deiling alzoo gesloten binnen Tilborg, ter presentie, en bijweezen van Piter Gerard Moolengraaff en Alexander de Kuijper, beide wonende alhier, als getuigens hier toe verzogt, die deze, met en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend op heden den negentiende maart 1700 agt en negentigh; en verclaaren wij condividenten, tot vinding van het zegel dezer, dat de voors: verdeelde goederen, niet en surpasseeren de somme van vijftienhonderd gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832