Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1798-115-147-44

Wij ondergeteekende Cornelis Brouwers, als in huwelijk hebbende Johanna Maria Pessers, en Engelbert Johannes van Laarhoven, als in huwelijk hebbende Maria Catharina Pessers, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erffscheijding en deiling der goederen ons condividenten aangekomen van wijlen onze vrouwen ouders Dominicus Pessers en Helena van Dijk

Overmits dewelke, zoo is Cornelis Brouwers, als in huwelijk hebbende Johanna Maria Pessers, ten deele bevallen, en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren;
De helft, aan den zuijden kant, van eene huijzinge, scheidende op den muur tusschen deze, en de wederhelft ten noorden, staande, met de boomen daar voorstaande en de helft van den hoff aan den zuijden kant, zoo als met keijen is afgereend, mitsgaders, de helft in het gebruijk en onderhoud van den put; groot zamen een en een halff loopensaat, ofte soo groot en klijn, staande en gelegen is, alhier te Tilborg aan het Goirken, en bij denzelven bewoond en gebruijkt wordende; en onder deeze conditie, dat de opkamer geduurende het leeven van den condivident in dezen, alleen ten zijnen vrije gebruijke en vrije dispositie zal zijn, en na deszelfs dood zal den verkrijger van het volgende lot, gehouden en verpligt zijn, op zijn eijgen kosten, dezelve op den balk daar in leggende te laten afscheiden

Overmits dewelke, zoo is Engelbert Johannes van Laarhoven, als in huwelijk hebbende Maria Catharina Pessers, ten deele bevallen, en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possideeren;
De helft aan den noordenkant, van eene huijzinge, scheidende op de muur tusschen deeze en de wederhelft ten zuijden, met de boomen daar voor staande, en de helft van den hoff, aan den noorden kant, zoo als met keijen is afgereend; als mede de helft in het gebruijk en onderhoud van den put; zamen groot een en een halff loopensaat, ofte zoo groot en klijn als het zelve staande en geleegen is alhier te Tilborg aan het Goirken, en bij denzelve bewoond en gebruijkt word; onder deze conditie, dat de opkamer van deze huijzinge, geduurende het leeven van den condivident van het vorige lot, door hem Brouwers alleen ten zijnen vrije gebruijke en dispositie zal zijn; en na zijn dood, den condivident van dit lot gehouden en verpligt zal zijn, op zijn eijgen kosten, dezelve op den balk daar in leggende, te laaten afschieten

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en pagten van den jaare 1799.
Aldus bij ons ondergeteekende ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen, gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen; Belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheiding of deling moeijelijk te zullen vallen;
En voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten, 't welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject wezen; Ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert innen maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde; Geloovende deeze deling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verhoolen commer, calangie, ofte aantaal hier inne weezende, ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen, 't eenemaal, zonder arg ofte list;
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal worden overgelegd, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt ende gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders lot betreft, als ingevolge d'ordonnatie van 't klein zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe geregtigt zijn, of kunnen worden, authoriseeren bij deeze; En verclaren wij condividenten dat voors. goederen geen leen subject zijn, aan het Leenhoff
in den Bosch
Tot preeciese naarkominge van allen 't geene voors., zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzonen ende goederen, present ende toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten;
T'oirconde hebben wij deeze onze deijling alzoo geslooten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Peterus Josephus Mathijs en Anthonie in 't Ven beide als getuijgens hier toe verzogt, die deeze met en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend; en verclaaren wij condividenten, tot vinding van het zegel deezer, dat de voors. verdeelde goederen, niet en surpasseeren, de somme van twee duizend guldens, op heden den derde october 1700 agt en negentigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832