Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1799-115-148-17

Wij ondergeteekende Jan Baptist, Catharina en Gerarda Maria Brouwers, mitsgaders Jan Francis de Cocq in huwelijk hebbende Anna Maria Brouwers, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erffscheijding en deijling, der naegenoemd erfgoederen, ons condividenten aangekomen van onze ouders, Jan Hendrik Brouwers, en Adriana Maria van Spaandonck,

Overmits dewelke, zoo is Jan Baptist Brouwers, ten deele bevallen, en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideereen,
Een parceel ackerland, groot twee loopensaten ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg ter plaatze den Bockhamer? aldaar oost de weduwe Nicolaas van Erven, west Anna de Jong, zuijd Hendrik van Tulder, en noord D.J. van Hogendorp,
Belast met eene gulden zeventien stuijvers agt penningen chijns jaarlijx, aan de Lieve Vrouwe Broederschap te Oisterwijk, den welke tans niet meer word gevordert nog betaald, is geconditioneert ingevalle den zelve weder mogt gevordert en betaald moest worden, dien pagt of chijns door de overige condividenten tegens den penning 33 1/3 den verkrijger van dit loth worden aan gekogt,
Item, een parceel ackerland, groot een loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aan de Hasselt, aldaar aan de Groenenweg, oost den Groenenweg, west Jan Baptist Dams, en zuijd en noord Jan Beeris,
Item, een parceel zoo ackerland als bosch groot twee loop, ofte daar omtrent, ter plaatze voors. geleegen, aldaar oost Peter Horvoirs, west de straat, zuijd Peter Horvoirs, en noord de weduwe Ludovicus Dams,
Item, een parceel heijveld, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, in de Oude Leij, oost Jan van Venrooij, west Peter Snelle, zuijd de Gemeente alhier en noort de Leij,
Item, de helft in een uitgesteeken put, groot twaalff loop, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan de Landdijk, oost de weduwe Jan Zegers, west Hendrik Leijten, zuijd Wouter Mutsaars en noord de Landdijk,

Overmits dewelke, zoo is Catharina Jan Brouwers, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor haare portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideereen,
Een huijs en hoff, groot een loop, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, oost Adriaan Brouwers, west Peter de Groot, zuijd de straat, en noord de waterloop,
Item, de helft in eenen beemd, groot zes loop, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan den Ouden Draaijboom, oost de Leij, west Peter van Beurden, zuijd de weduwe Antonij Baasten, en noord Anhonij van Oerle,
Belast met den helft in vijftien penningen chijns jaarlijx, aan D.J. van Hogendorp, alhier,
Item, een parceel heijveld, groot vier Loop, ofte daar omtrent, gelegen als voor, in den Vosberg, oost de Gemeente, west de kinderen Albertus Baasten, zuijd Laurens van Dijk, en noord Francis Donders,
En zal de condividente van dit lot ten haren laste moeten neemen, gelijk zij is doende bij deze, eene onderhandsche obligatie groot in capitaal hondert vijftig guldens, a 3 prct, ten behoeve van Allegonda Soffers, en ten lasten van wijlen Jan Brouwers voorn., gepasseert den ... 17..,

Overmits dewelke, zoo is Jan Francis de Cocq, als in huwelijk hebbende Anna Maria Brouwers, te deel bevallen en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een huijs met den hoff en aangelegen erve, groot drie loop, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, aan de Reijt, oost Michiel van Spaandonck, west Peter Pulskens, zuijd Peter Hagelsteen en noord de straat,
Item, een parceel torfveld, groot zes loop, ofte daar omtrent, geleegen als voor, in de Oude Leij, oost Jan Pessers, west Antonij van Oerle, zuijd Gijsbert Jansen, en noord de Gemeente,
Item, een parceel torfveld, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, in Jacobs Hoek, oost de Leij, zuijd Jan Mijnaars, west de Landscheijding en noord de kinderen Adriaan Oerlemans,
Belast met de helft in drie duijten chijns jaarlijx aan D.J. van Hogendorp, alhier,
Dan zal den verkrijger van dit lot, tot egualisatie en in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren, aan de verkrijgeresse van het laatste lot Gerarda Maria Brouwers, de somme van twee honderd guldens, eens,
Zoo mede zal den condivident van dit lot, ten zijnen lasten neemen, gelijk is doende bij deeze, een notarieele obligatie, groot in capitaal driehondert guldens, a 3 prcento, ten laste van voorn. nu wijlen Jan Hendrik Brouwers, en ten behoeve van Gerard Witlox; en laastelijk, nog eene onderhandsche obligatie, groot in capitaal twee hondert vijftig guldens, a 3 prct ten lasten als voor, en ten behoeve van Jan Zeeger Brokken,

Overmits dewelke, zoo is Gerarda Maria Brouwers, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor haare portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideereen,
De helft in een parceel beemd, groot zes loop, ofte daar omtrent, gelegen onder Tilborg, aan den Ouden Draaijboom, aldaar oost de Leij, zuijd de weduwe Antonij Baasten, west Antonij van Oerle, en noord Peter van Beurden,
Item, een parceel heijveld, groot twee loop, ofte daar omtrent, gelegen als voor, in de Oude Leij, oost de Gemeente alhier, west Peter van der Wouw, zuijd de Gemeente, en noord de Leij,
Item, een parceel heijveld, groot twee loop, ofte daar omtrent, geleegen als voor, in de Oude Leij, oost ..., west Laurens Jansen, zuijd de Leij, en noord de Gemeente alhier,
Item, eene schepene gelofte, groot in capitaal twee hondert zeventig guldens, a vier prct, ten lasten van Daniel Mutsaars alhier, ten behoeve van wijlen Jan Hendrik Brouwers voorn., gelooft voor schepenen alhier, den ... 1798, waar bij onder anderen is geconditioneert, dat het capitaal niet dan na doode van voorn. Daniel Mutsaers en deszelfs huijsvrouw, zal kunnen worden opgerijscht, zoo is bij deeze wel expresselijk, geconditioneert en besproken, dat bij aldien de verkrijgerse, van dit lot, de voors. capitaele somme van tweehondert zeeventig guldens, eerder dagt benodigt te hebben, zullen de drie overige condividenten in zulk geval verpligt zijn, eenhalff jaar na aanzegginge, der een geregt vierde gedeelte van die zomme op te leggen en voldoen aan de condividente in deeze, in welk voors. geval, de gemelde schepene gelofte tusschen hun gezamentlijke condividenten, zal zijn en blijven gemeen en onbedeeld,
Laastelijk, zal de verkrijgerse van dit lot, tot egualisatie en in vergelijk van caveling, trekken en genieten van den condivident van het vorige lot, Jan Francis de Cocq, de somme van tweehondert guldens, eens,

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneert en ondersproken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en pagten van den jare 1800.

Aldus bij ons ondergeteekende ten onzen wederzijdsche volkomen genoegen, gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen; belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geen andere scheijding of deijling moeijlijk te zullen vallen; en voorts te zullen onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, waterlaten en alle andere nabuurlijke regten, 't welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen; ende hebben daarop d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daar toe behoorlijk ende gewonelijk zijnde, gelovende deze deiling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en alle verholen commer, calangie, ofte aantaal hier inne wezende, ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen, t'eenemaal zonder arg ofte list,
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesproken, dat deze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal worden overgelegt en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt ende gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo ver iders lot betreft, als ingevolge d'ordonnantie vant klein zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleveren van copien aan die geene die in vervolg van tijd, daar toe zoude geregtigt zijn of kunnen worden,authoriseeren bij deeze; en verclaaren wij condividenten, dat voors. goederen geen leen subject zijn, aan het Leenhoff in den Bosch,
Tot preciese naarkominge van allen t geene voors., zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten, onze perzonen ende goederen, present ende toekomende, geene uijtgesondert dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten,
T'oirconde hebben wij deze deijling alzoo gesloten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Alexander de Kuijper en Joachim van Lissen, beide als getuijgens hier toe verzogt, die deze met en benevens ons condividenten, behoorlijk hebben onderteekend; en verclaaren wij condividenten, tot vinding van het zegel deezer, dat de voors. verdeelde goederen niet in surpasseeren, de somme van twee duijzend guldens, op heden den twee en twintigsten october 1700 negen en negentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832