Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1799-115-148-46

In den naam Godes Amen.
Op huijden den eersten maart 1700 neegen en neegentigh, compareerde voor mij Izaac Bles notaris openbaar geadmitteerd, binnen Tilborg resideerende, ter presentie van de getuijgens nagenoemd, Juffrouw Thresia Hensen inwoonderesse alhier aan de Stokhasselt, mij notaris en getuijgen bekent, hebbende alle vereijstens die tot het passeeren deezes worden gerequireert, verklaarende overdagt te hebben de zeckerheid des doods, ende de onzeckere tijd en uure der zelve, niet gairne uit dit teijdelijk leeven te willen scheijden, zonder voor aff over haare natelaatene goederen te hebben gedisponneert, 't welk zij verklaarde te doen bij deezen haaren jegenwoordigen testamente laaste ende uitersten willen, doende zulcx vrij ende ongedwongen zonder persuatie off misleijdinge van jmande ter waereld, dan alvoorens daar toe overgaande eerst ende vooraff recommandeert zij testatrice haare onsterffelijke ziele, nu en zo wanneer die uit haar sterffelijk lichaam zal koomen te scheijden in de genaade van Godt Almagtig, en haar doode lichaam aan de aarde ter christelijke begraffenisse,
Voorts verklaarde zij testatrice bij deeze te revoceeren casseeren dood en te niet doen alle voorige testamenten en andere soorten van uitersten wille, welke zij voor dato deezes mogten hebben gemaakt en verleeden, en wel inzonderheid zodaanigen testamente als zij testatrice op den 11 augustus 1789 voor den notaris Johan van Brugge en zeekere getuijgens binnen de stad 's Hertogen Bosch heeft gepasseert, niet willende dat de zelve eenige de minste kragt off effect zullen koomen te sorteeren, maar gehouden worden als niet gepasseerd,
En alzoo koomende ter dispositie van haare natelaatene goederen, zo verklaarde zij testatrice in den eersten te prelegateeren aan haaren broeder Adriaan Pieter Hensen en in cas van vooroverleijde aan zijne wettige descendenten en bij gebreeke van dien, als dan aan haare naaste bloedverwanten, een parceel ackerland groot circa zes loopensaaten geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stokhasselt, aldaar over het woonhuijs van gezegden haaren broeder, en zulcx onder den mits en conditie, dat voorn: haaren broeder, zijne wettige descendenten ofte wel haare naaste bloedverwanten gehouden en verpligt zullen zijn geduurende het leeven van Agata de Bont en langer niet jaarlijcx aan de regeerende Armmeester van den Grooten Armen te Tilborg uit te keeren een somme van vijfftien guldens, en zulcx tot onderhout vande voorn: Agata de Bont.
Item legateerd zij testatrice aan Anna Maria Gerard Hensen geduurende haar leeven lang ter togte en aan de geleijke kinderen van haare zuster Gerarda Peter Hensen in huwelijk verwekt aan wijlen Ludovicus Dams en bij vooroverleijde van een off meer der zelve aan hunne wettige descendenten bij representatie de doode met de leevende hand te deijlen, ten erffrechten, een parceel acker en weijland groot circa elff loopensaaten geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stokhasselt haar testatrice aangekoomen bij transport van de erffgenaamen van de weduwe Cornelis van den Bosch de 13 augustus 1781.
Voorts verklaarde zij testatrice alle haare verdere natelaatene goederen, zo roerende als onroerende gereede ende ongereede, actien schulden en crediten hoe genaamt waar geleegen off van wat natuur de zelve zouden mogen zijn, te laaten en te maaken, voor d'eene helft aan haaren broeder Adriaan Pieter Hensen, en voor de wederhelft aan haare zuster Gerarda Peter Hensen weduwe wijlen Ludovicus Dams, en in cas van voorafleijvigheid van een of wel beijde, als dan aan hunne wettige descendenten bij representatie de doode met de leevende hand te deijlen, dezelve alzoo nomineerende en jnstitueerende tot haare eenige en univerzeele erffgenaamen, ende dat met volkoomen rechten ende titulen bij ende mits deezen en seclusie van alle anderen;
Tot voogden en administrateurs over haare natelaatene minderjaarige gelegateerdens off erffgenaamen, verklaarden zij testatrice voor zo veel haaren nalaatenschap aangaande is, te nomineeren en aan te stellen de persoonen van Gerardus Gommarus Dams en Adrianus Norbertus Dams geevende en verleenende aan de zelve daar toe in opgemelde qualiteiten alle vereijste magt gezag en faculteit, speciaal meede de magt van assumptie en surrogatie, met uitsluijting van alle heeren hoven en gerechten, mitsgaders weeskaamers waar haar testatrice sterffhuijs zoude mogen vallen off haare goederen geleegen zijn
Laastelijk verklaarde zij testatrice aan haar te behouden de macht en faculteit om deeze haare testamentaire dispositie ten allen teijde te konnen veranderen, vermeerderen off verminderen 't zij bij prelegaat legaat vermaaking off andersints, tot dien willende en begeerende dat alle onderhansche briefjes op off zonder zegel door haar off door een ander op haar verzoek geschreeven en door haar onderteekent, zo meede ten aanzien der benoemingen van administrateurs en voogden, nader te voorzien, de gedaane aanstelling te herroepen, en andere in der zelver plaatse te benoemen en aan te stellen zo als zij testatrice te raaden zal worden, begeerende dat allen 't zelve zal valideeren en kragt sorteeren even, als off in deezen haaren testamente woordelijk was geinsereert.
Allen het geene voors staat de testatrice woordelijk voorgeleeze zijnde, verklaarde zij het zelve welverstaan te hebben en dit alzoo te zijn haaren testamente en uittersten wille, willende en begeerende dat het zelve alzoo zal valideeren, kragt en effect sorteeren, het zij als testament, codicille gifte ter zaake des doods. off zodanig anders, als het zelve na rechten best kan en mag bestaan, houdende alle geommiteerde solemniteiten voor alhier geobserveerd.
En verklaarde de testatrice tot vinding van het zegel waar op deeze haare dispositie geschreeven is, dat haare bezitting niet surpasseert de somme van zestien duizent guldens.
Aldus gedaan ende gepasseert ten comptoire mijns notaris in Tilborg ter presentie en ten overstaan van Alexander de Kuijper en Pieter Gerart Molengraaff beijde woonende alhier als getuijgens hier toe versogt.
Actum op dato als boven (den eersten maart 1700 neegen en neegentigh).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832