Menu

Documenten

Document R-1799-14-8128-22v

Compareerde voor etc. Norbert Lourens Brokken eerder weduwenaar van wijlen Anna Maria van Hees, wonende alhier ter eenre, en Corn: Brokken, Hendr: Brokken, Lour: Brokken, Gerard van Loon, als in huwelijk hebbende Anna Maria Brokken, mitsgaaders alnog den voorn: Corn: Brokken, in qualiteit als momber en Jan van Hees als toeziender, over de minderjarige Peter, Gijsbert en Hendrica Brokken, alle kinderen van den voorn: Norbart Lourens Brokken, in huwelijk verwekt aan voorn: nu wijlen Anna Maria van Hees, mede wonende alhier, ter andere zijde: te kenne gevende dat vermidts den comparant ter eenre, zich ten tweeden huwelijk begeven heeft met Anna Maria van Aal, het testament in den jare 1787 met voorn. zijne overledene huijsvrouwe op gerecht en gepasseerd voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en getuijgen alhier; volgens het costumies recht alhier regeerende, voor zoo ver is vervallen dat de goedere van de voorn: Anna Maria van Hees, zouden moeten worden gereserveerd, en geaffecteerd blijven ten behoeven van de comparanten ter andere zijde, en waarvan den comparant ter eenre mits dien slegts de togt of vrucht gebruijk competeerd; dat ook de comparanten ter andere zijde, van den comparante ter eenre hadden opgeeist, hunne legitime portie in der zelver voorn: overledene moeders nalatenschap, opzigtens een en ander voors: tusschen comparanten ter eenre en andere zijde oneenigheeden waren ontstaan, om welke te termineeren, en uijt den weg te ruijmen, men met den anderen had aangegaan, en getroffen een vriendlijk accoord, contract en transactie hier in bestaande dat alle de goederen zoo roerende als onroerende, gene uijtgezonderd de welke den comparant ter eenre met de voorn: zijne overleden huijsvrouw in't gemeen te bezitten plagt volgens den inventaris daar van voorleeden uijt de municipaliteit alhier opgericht den 16 nov 1799.
Tusschen den comparant ter eenre en de comparanten ter andere zijde, zullen worden afgedeeld ieder voor de helft, dat den comparant ter eenre, d'eene helft van die in vollen en vrijen ijgendom zal behouden, en de wederhelft door de comparanten ter andere zijde zal genooten worden, waar meden dan ook ten vollen zal zijn voldaan en uijtgekeerd niet alleen de legitime portie, in der zelve moeders versterff, zonder dat des wegens na deze of andere quitantie zal behoeven te worden gedoceerd, maar ook dat de comparanten ter andere zijde voor zoo veel des noods renuncieeren, van het voorzegt aan dezelve bij 't 28ste art: van 't Eeuwig Edict van den jaare 1611 toegekend, dat des wegens afdeling in forma zal worden gepasseerd, op d'eerste requisitie des wegens door de comparanten ter andere zijde aan den comparant ter eenre te doen.
Voords dat ingeval den comparant ter eenre in zijn aangegaane tweede huwelijk met Anna Maria van Aal kind of kinderen verwekt, na dode van de langstlevende van hem comparant ter eenre en gemelde zijne huijsvrouw, zijne nalatenschap als van tusschen de comparanten ter andere zijde en de te verwekkene na kinderen egalijk zullen worden verdeeld hoofts gewijs en ieder even diep.
En ingeval er geen kinderen in dit huwelijk verwekt worden, en den comparant ter eenre voor voorn. zijne huijsvrouw aflijvig wordende zal dezelve blijve in 't volle bezit des boedels mits na haare dood het als dan overschietende en onverteerde van dien, zal geerfd en genooten worden bij de comparanten ter andere zijde,
Zullende hier op ten regarde der minderjarigen worden verzogt d'approbatie van opper momboiren alhier, na het optineren van welke partijen contractanten belovende etc. renuntieerende etc. verbindende etc. pro ut in forma,
Aldus gedaan ende gepasseerd voor en ten overstaan et. die etc. heden den negenden december 1800 negen en negentigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832