Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1800-115-149-14

Wij ondergeteekende Gerard Christiaen Kooijen en Willem Wouter Jacobs, als in huwelijk hebbende Adriana Maria Christiaan Kooijen, kinderen en erfgenamen van wijlen Christiaan Gerard Kooijen, in eerder huwelijk verwekt aan mede wijlen Johanna Adriaan Smulders, mitsgaders Petrus, Christiaan, Hendricus en Cornelia Schijvens, benevens Jan Wouter Jacobs, als in huwelijk hebbende Willemijna Schijvens, alle kinderen en erffgenamen van Martinus Willem Schijvens en naar kinderen van voornoemde Johanna Adriaan Smulders, zaliger, verclaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben de navolgende erffscheijding en deijling der goederen, ons condividenten aangekomen van wijlen voorn onze ouders en vrouwe ouders respective, en bij ons tot heden in gemeenschap bezeeten geweest,

Overmits dewelke zoo is Gerard Christiaan Kooijen, te deel bevallen, en zal dien volgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eijgendom, erffelijk blijven possideren, eerstelijk, een parceel zoo ackerland als weide, groot een en drievierde loopensaat, ofte daar omtrent, geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost een mistweg, zuijd en west een waterlaat, en noord Jan Beeris, Item, een parceel ackerland, groot vier loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors, genaamd de Aanstee, aldaar oost een mistweg, west Theodorus Francis Smarius, zuijd een mistweg, en noord Willem Jacobs, Item, een parceel weide, groot twee loopesaten ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors, aldaar agter 't bosch van ..., oost de weduwe Jacobus van Groenendaal, west Adriaan Momboirs, zuijd Willem Jacobs, en noord een mistweg, en zal den verkrijger van dit lot, in vergelijk van caveling, trekken en genieten van den condivident van het volgende lot, de somme van hondert en tagtig guldens, eens welke bijt passeren deezes zijn voldaan,

Overmits dewelke zoo is Willem Wouter Jacobs, als in huwelijk hebbende Adriana Maria Christiaan Kooijen, te deel bevallen, en zal dien volgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eijgendom, erffelijk blijven possideren, eerstelijk een huijs, schop en hoff, groot een loopensaat ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, west en noord Norbart Peijnenborg en zuijd een mistweg, belast met twee stuijvers vier penningen St.Steeven chijns jaarlijx, aan D.J. Hogendorp alhier, Item, een parceel ackerland, genaamd de Aanstee, groot vier loopensaten ofte daar omtrent, gelegen als voor, aldaar oost een mistweg, zuijd Gerard Christiaan Kooijen, west Theodorus Francis Smarius, en noord Norbart Peijnenborg, cum suis, Item een parceel ackerland, groot twee loopensaten ofte daar omtrent, gelegen als voor, aldaar agter 't bosch van ..., oost Hendricus van Tulder, zuijd Adriaan van den Biggelaar, west Adriaan Momboirs, en noord Gerard Kooijen, en zal den verkrijger van dit lot, in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren, aan den condivident van het eerste lot, de somme van hondert en tagtig guldens, eens welke bijt passeren deezes zijn voldaan,

Overmits dewelke zoo is Christiaan Martinus Schijvens, te deel bevallen, en zal dien volgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eijgendom, erffelijk blijven possideren, eerstelijk een huijs, schuur, schop, hoff en aangelegen erve, groot te zamen vier loopensaten ofte daar omtrent, gestaan en gelegen, alhier te Tilborg, ter plaatse de Hoeve, aldaar oost en noord de straat, west en zuijd Lucas van Engelen, Item, de helft in een parceel, uitgestocken putten, groot twee loopensaten ofte daat omtrent, gelegen als voor, ter plaatse genaamd Jacobshoek, aldaar, oost de Leij, zuijd Jan van Venrooij, west de Lantscheijding en noord Adriaan Mutsaars, competeerdende de wederhelft van voors parceel aan Lucas van Engelen en de kinderen van Cornelis Hosemans, Item, een parceel heijbodem, groot twee loopensaten ofte daar omtrent, gelegen als voor, omtrent Lepelaaren Sant, aldaar oost en west de gemeente, zuijd Jan Christiaan Driessen, en noort ..., en zal dit lot, in vergelijk van caveling, moeten uitkeeren, aan den condivident van het laatste lot, de somme van drie hondert en vijftig guldens, eens, welke bij het passeeren zijn voldaan,

Overmits dewelke zoo is Petrus Martinus Schijvens, te deel bevallen, en zal dien volgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eijgendom, erffelijk blijven possideren, eerstelijk en laatstelijk, een parceel ackerland, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse, de Hoeve, aldaar aan de Leenhouwers, oost een mistweg, zuijd en west Lucas van Engelen, en noord Cornelia Martinus Schijvens,

Overmits dewelke zoo is Cornelia Martinus Schijvens, te deel bevallen, en zal dien volgens voor haare portie hebben, behouden en in wettigen eijgendom, erffelijk blijven possideren, een parceel ackerland groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg,ter plaatse de Hoeven, aldaar aan de Leenhouwers, oost een mistweg, zuijd Petrus Martinus Schijvens, west Lucas van Engelen, en noord Jan Wouter Jacobs, en een parceel ackerland, genaamd de Spie, groot twee en een vierde loopensaat, ofte daar omtent, gelegen als voor, ter plaatse aan de Schijf, aldaar oost en noord een mistweg, zuijd Roeloff Piggen, en west Norbart Schoffers,

Overmits dewelke zoo is Jan Wouter Jacobs, als in huwelijk hebbende Willemijna Martinus Schijvens, te deel bevallen, en zal dien volgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eijgendom, erffelijk blijven possideren, een parceel ackerland, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, ter plaatse de Hoeven, aldaar aan de Leenhouwers, oost een mistweg, zuijd Cornelia Schijvens, west Lucas van Engelen, en noord Jan van Venrooij, en een parceel ackerland, groot een en drievierde loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan de Hoeven, aldaar aan de Vijffhuijzen, oost, west en zuijd Peter Horvoirts, en noord Cornelis Smulders,

Overmits dewelke zoo is Hendricus Martinus Schijvens, te deel bevallen, en zal dien volgens voor zijne portie hebben, behouden en in vollen en vrijen eijgendom, blijven genieten, desomme van drie hondert en vijfftig guldens aan contante penningen, te trekken in vergelijk van caveling, van voorn. Christiaan Martinus Schijvens, condivident van het voors derde loth, waarvan den verkrijger van dit lot, bij het passeeren dezer bekende voldaan te zijn,

Voorts is tusschen ons ondergetekende condividenten geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten paghten en chijnsen van den jare 1801,
Aldus bij ons ondergetekende, ten onzen wederzeijdsche volkomen genoegen gescheiden en gedeeld, de goederen, ons als voors. aangekomen, belovende wij condividenten malkanderen desweegens om geene andere scheiding, of deijlingh moeijelijk te zullen ..., en voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen, waterlaten en alle andere nabuurlijke rechten, het welk d'een of d'ander parceel van ouds zoude mogen subject weezen ende hebben daar op d'een tot des anders behoeven, volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert, inne maniere daar toe behoorlijkende gewoonlijk zijnde gelovende deeze deiling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer, calangie, ofte aantaal, hier inne wezen de ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen, t'eener maal zonder arg ofte list,
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, residerende binnen Tilborg, zal worden overlegd, en aldaar blijven berusten, ombij den gemelden notaris daar uit gemaakt en gedepecheerd te worden, alle zulke behoorlijke copieen, voor, zoo wel iders lot betreft, als ingevolge d'ordonnantie van't klein zegel word gerequireerd, waar toe wij hen niet alleen, maar ook tot het uitleveren van copieen aan die geene die invervolg van tijd, daar toe zonder geregtigd zijn, of kunnen worden authoriseeren bij dezen, en verclaren condividenten, dat de voors. goederen geen leen subject zijn, aan het Leenhoff in den Bosch,
Tot preciese naarkominge van allen't geene voors, zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen present, ende toekomende, geene uitgezondert, stellende dezelve ten bedwange en subjectie als van regten,
T'oirconde hebben wij deze onze deiling alzoo gesloten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Piter Gerard Molengraaff en Alexander de Kuijper, beide als getuijgens hier toe verzogt, die deze met en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend en verclaaren wij condividenten, tot binding van het zegel dezer, dat de voors. verdeelde goederen niet surpasseeren, te zamen, de somme van eenen dertig hondert guldens,
Heden den tweeden november een duijzend agthondert.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832