Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1800-115-149-59

Wij ondergeteekenden Jan Baptist, Cornelis en Adriana Maria Jan Maas verklaaren met den anderen aangegaan en gemaakt te hebben de naarvolgende erffscheijdinge en deiling der goederen ons aangekoomen van wijlen onze ouders Jan Jan Maas en Pitronella Adriaan de Rooij.

Overmits dewelke zo is Jan Baptist Jan Maas te deel bevallen en zal dien volgens voor zijne portie in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren, Eerstelijk eene huijzinge schuur en hoff groot een lopensaat ofte daar omtrent gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Langstraat, oost een mestwegt, zuijd de straat, west en noord Augustinus van Helvoort, Item een parceel zo land als weijde groot vier lopensaat ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors. aldaar aan de Langstraat, oost Augustinus van Helvoort, zuijt de straat, west Jacobus van Groenendaal en noord ..., Item een parceel weijde genaamt de Ven Weijde groot vier lopensaat ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors., aan de Langstraat, oost en noord een mest weg, zuijt Augustinus van Helvoort en west Peter Horvoorts, Item een parceel turfveld groot twee lopensaaten, van ouds genaamt den Werkdot, geleegen als voor, ter plaatsen Jacobshoek, aldaar oost en zuijt de Landscheijding, west de kinderen Adriaan Beeris en noort de Leij, Item en laastelijk, een parceel uitgesteeke putten groot een lopensaat ofte daar omtrent, geleegen als voor, in de Oude Nieuwe Velden aldaar oost de kinderen Jan Geboers, zuijt den treksloot, west de weduwe Francis Reijnen, en noort de Gemeente, en zal den verkijger van dit lot in vergelijk van caveling ten zijnen lasten neemen gelijk hij bij deezen is doende, eene scheepene gelofte groot in capitaal twee hondert guldens, ten behoeven van Gerarda Hensen weduwe Ludovicus Dams, Item eene scheepene gelofte groot in capitaal hondert guldens ten behoeve van Jacobus Hoecken,

Overmits de welke zo is Cornelis Jan Maas ten deel bevallen en zal dien volgens voor zijne portie in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren, Eerstelijk een huijs, schuur, schop en hoff met aangeleegen land en weijde groot zaamen vijff lopensaaten ofte daar omtrent gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Langstraat oost en west Petrus Horvoort, zuijt Augustinus van Helvoort en noort de straat, Item een parceel weijde groot drie en een half lopensaat geleegen als voor aan de Langstraat aldaar oost de weduwe Peter Mutsaers, zuijt de straat, west een mestweg, en noort de kinderen Adriaan Beeris, zijnde dit parceel jaarlijcx belast met vier guldens en tien stuivers pagt 's jaars aan den Grooten of Heijligen Geest Armen alhier, Item een parceel turfvelt groot drie lopensaat ofte daar omtrent geleegen als voor in t Tilborgs Broek aan den Aarsdeijk aldaar oost Jan Baptist Brouwers, zuijt de Leij, west de kinderen Jacobus van der Weegen en noort den Aardeijk sloot, Item en laastelijk een perceel heij boodem groot drie lopensaat ofte daar omtrent, geleegen als voor ter plaatsen de Vossenberg, aldaar oost den H. Geest Armen alhier, zuijt de Gemeente, west Augustinus van Helvoort en noort ..., en zal den verkrijger van dit lot in vergelijk van caveling ten zijnen lasten neemen, gelijk hij is doende bij deezen, eene scheepene gelofte groot in capitaal twee hondert guldens ten behoeven van Gerarda Hensen weduwe Ludovicus Dams, en zal hij condivident meede in vergelijk van caveling aan de verkrijgerse van het derde of laaste lot uitkeeren eene somme van zes en dertig guldens welke bijt passeeren deezes zijn voldaan,

Overmits de welke zo is Adriana Maria Jan Maas ten deel bevallen en zal dien volgens voor haare portie in wettigen eijgendom hebben behouden en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een parceel ackerland groot een en drie quart lopensaat ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Langstraat, oost Margareta van Oolen, zuijt de weduwe Francis Reijnen, west de weduwe Johannes de Beer en noort de straat, Item een parceel ackerland groot een en een halff lopensaat ofte daar omtrent geleegen als voor ter plaatse als voors aan de Langstraat, oost Augustinus van Helvoort, zuijt Anthonius Moonen, west den H. Geest Armen alhier en noort de weduwe Peter Mutsaars, Item een parceel ackerland groot drie en een half lopensaat ofte daar omtrent geleegen als voor ter plaatse als voors aan de Langstraat, oost en zuijt Adriaan Clijsen, west de weduwe Gijsbert Bacx en noort de straat, zijnde dit parceel belast met drie guldens en agtien stuivers pagt 's jaars aan den Grooten off Heijligen Geest Armen alhier, Item een parceel ackerland groot een lopensaat ofte daar omtrent, geleegen als voor ter plaatse als voors aan de Langstraat, oost een mestweg, zuijt Augustinus van Helvoort, west Jan Speijkers en noort Peterus Horvoors, Item een parceel ackerland groot een en een half lopensaat ofte daar omtrent geleegen als voor ter plaatse de Postelstraat, oost de weduwe Ludovicus Dams, zuijt de straat, west Cornelis Peters en noort een karweg, Item een parceel schaarbosch groot twee lopensaaten ofte daar omtrent geleegen als voor ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Langstraat, oost Nicolaas Vermeer, zuijt de weduwe Francis Reijnen, west de kinderen Adriaan Beeris en noort de Gemeente, Item en laastelijk een parceel turfvelt groot zeeven lopensaaten ofte daar omtrent, geleegen als voor ter plaatse in de Oude Nieuwe Velden, oost Francis van Kraaijen, zuijt den treksloot, west Jacobus van Groenendaal en noort de Gemeente, en zal de verkrijgerse van dit lot trekken en genieten van den condivident van het tweede lot eene somme van zes en dertig guldens welke bijt passeeren deezes zijn voldaan,

Voorts is tusschen ons ondergeteekenden condividenten geconditioneerd en ondersprooken dat elk van zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en pagten van den jaare 1800,

Aldus bij ons ondergeteekenden ten onzen volkoomen genoegen gescheijden en gedeeld, de goederen ons als voors aangekoomen, beloovende malkanderen des wegens om geen andere scheijding off deeling moeijelijk te zullen vallen, en voorts te zullen onderhouden alle weegen, steegen schouwen, waterlaaten en alle andere nabuurlijke regten 't welk d'een off ander parceel van ouds zouden mogen subject weezen, ende hebben daarop d'een tot des anders ... volkoomentlijk, verteegen ende gerenuntieerd inne maniere daartoe behoorende ende gewoonlijk zijnde, geloovende deeze deijlinge altijd te zullen houden en doen houden voorgoed vast bondig en van waarden zonder eenig weederzeggen, en allen verhoolen commer callange ofte aantal hier inne weezende, ofte naarmaals koomende elkanderen te zullen helpen afdraagen't eenemaal zonder arg ofte list, en is verder tusschen ons condividenten geconditioneerd en ondersprooken dat deeze onze deiling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilburg zal worden overgelegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daaruit gemaakt ende gedepecheerd te worden alle zulke behoorlijke copien voor zo veel ieders lot betreft als ingevolgen d'ordonnatie van t Klijn Zegel wordt gerequireerd, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien van diegeenen die in t vervolg van tijt daar toe zoude gerechtigd zijn off kunnen worden authoriseeren bij deezen,

En verklaaren wij condividenten dat geene der voors goederen leensubject zijn aan den Leenhove van Braband in den Bosch, tot preciese naarkoominge van allen 't geene voors., zo verbinden wij ondergeteekenden condividenten onzer persoonen ende goederen present en toekoomende geene uitgezondert de zelve stellende ten bedwangen en subjectie als na regten,

Oorkonden hebben wij deeze onze deijling alzoo geslooten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Gijsbert Janssens en Theodorus Franciscus Smarius beijde woonende alhier als getuijgen daartoe verzogt die deeze met en beneevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekent, en verklaaren wij ondergeteekenden en condividenten tot ... van 't zegel dat de voors. verdeelde goederen niet suspasseerd de somme van vijff en twintig hondert guldens,

Heeden den tienden februarij agtien hondert.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832