Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1800-115-149-60

Wij ondergeteekende Theodorus Nicolaas van Erven, Cornelis Nicolaas van Erven en Johannes Arnoldus de Cort als in huwelijk hebbende Johanna van Erven, verklaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, navolgende erffscheijding en deiling der goederen, ons condividenten aangekoomen van wijlen onze ouders en vrouwe ouders Nicolaas Wouter van Erven en Maria van de Logt.

Overmits dewelke, zoo is Theodorus Nicolaas van Erven, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren.
Een parceel zoo ackerland als weide, groot twee loopenzaaten ofte daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd de Hoeven, aldaar oost en west Jan Peter Doorakkers, zuijd denzelven en noord Adriaan van den Biggelaar:
Belast met een gulden zeven stuijvers agt penningen 's jaars aan ... in den Bosch.
Item tien duijten chijns 's jaars aan D. J. van Hogendorp alhier.
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van caveling trekken en genieten van den verkrijger van het volgende lot eene somme van een honderd vijff en twintig gulden, welke bij het passeeren deezer daar van bekende voldaan te zijn.

Overmits dewelke zoo is Cornelis Nicolaas van Erven ten deele gevallen, en zal alzoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren.
Een huijs met aangeleegen hoff, land en weide, groot te zaamen vier loopenzaaten ofte daar omtrent, staande en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd de Hoeven aldaar oost den H: Geest Armen van Tilborg, west Jan Peter Doorakkers, zuijd D. J. van Hogendorp en noord de straat. Doende jaarlijks in d'ordinaire verponding ... f 4.7.8
Belast met een Hondspagt jaarlijks van zeventien vaten rog aan den H: Geest Armen in den Bosch.
En met een stuijver agt penningen chijns 's jaars aan D. J. van Hogendorp alhier.
En zal den condivident van dit lot in vergelijk van kaveling moeten uitkeeren aan de condividenten van het vorige eerste en volgende derde lot ieder eene somme van een honderd vijff en twintig gulden, en dus te zaamen twee honderd vijfftig guldens, die bij het passeeren dezer zijn voldaan

Overmits dewelke zoo is Johannes Arnoldus de Cort als in huwelijk hebbende Johanna van Erven ten deele bevallen en zal mitsdien voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren
Een kamer aan den westenkant van een huijs, scheidende op de muur tusschen deeze kamer en het andere gedeelte van voors. huijs ten oosten, met een halve schop, ende helft in het gebruijk en onderhoud van de put; mitsgaders aangelegen hoff groot te zaamen dertien roeden ofte daaromtrent staande en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamd de Veldhoven, aldaar oost voors. gedeelte der huijzinge zijnde den H: Geest Armen alhier, west Arnoldus Peijnenborg, zuijd Wilhelmes Lommers en noord de straat. Doende jaarlijks in de ordinaire verponding ... f 0.17.4
Belast met een stuijver chijns s'jaars aan D. J. van Hogendorp alhier.
Zullende den condivident van dit lot in vergelijk van caveling trekken en genieten van den condivident vant vorige tweede lot eene somme van een honderd vijff en twintig guldens van welke hij bij het passeeren dezer bekende voldaan te zijn.

Voords is tusschen ons ondergetekende condividenten geconditioneerd, dat ieder van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten pagten en chijnsen voors. van den jaare 1800.

Aldus bij ons ondergeteekende ten onzen wederzeidsche volkomen genoegen gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekoomen: Belovende wij condividenten elkanderen deswegens om geen andere scheiding of deeling moeijelijk te zullen vallen, en voords zullen onderhouden alle wegen, steegen, schouwen waterlaaten, en alle andere nabuurlijke rechten 't welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen; en hebben daarop d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieerd inne maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde; gelovende deze deeling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed vast bondig en van waarden zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer calangie ofte aantaal hier inne weezende of naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen 't eenemaaal zonder arg of list.
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneerd en afgesprooken, dat deze onze deeling ten comptoire van den notaris Izaac Bles resideerende binnen Tilborg zal worden overgelegt, en aldaar blijven berusten, om bij den gem: notaris daar uijt gemaakt en gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien voor soo ver ieders lot betreft, als ingevolge de ordonnatie vant Bataavsch Brabands Klein Zegel wordt gerequireerd, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geenen die in vervolg van tijd daar toe zouden gerechtigd zijn of kunnen worden, authoriseeren bij deeze. En wijders verklaaren wij condividenten dat de voors. verdeelde goederen niet leen of leenroerig zijn aant Leenhof van Braband in den Bosch: als mede tot vinding vant zegel dezer dat dezelve geen duijzend guldens waardig zijn.
Tot naarkoming en welvoldoening vant geene voors. staat verbinden wij ondergetekende condividenten onze persoonen en goederen preesent en toekomende, geene uitgezonderd, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten.

T'oirconde hebben wij deeze onze deeling alzoo geslooten binnen Tilborg ter preesentie van Piter Gerard Molengraaff en Alexander de Kuijper; beide wonende alhier als getuijgens hier toe versogt, die deze met en benevens ons condividenten, behoorlijk hebben ondertekend. Heden den een en twintigsten januarij agtienhonderd.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832