Menu

Documenten

Document R-1801-14-8128-94r

Alzoo Christiaan Jan de Jong inden huwelijken staat versaamt en gealieerd is geweest met Johanna Jan van Gorp, bij de welke hij in echt verwekt heeft een kind, genaamd Johannes, oud omtrent negentien jaaren, en daar den zelve hem wederom ten anderen huwelijk begeeven wil, met Johanna Maria Norbart Verbunt, zoude hij ingevolge costhumen locaal met zijn voorn. minderjaarig kind kunnen afdeelen, dan vermits zodanige afdeeling ten uiterste schadelijk voor den onmondige zoude zijn, zoo als consteerd uit den invenhtaris des boedels voor de municipaliteit alhier gepasseerd den 25e april 1801
Zoo zijn op heden voor de leden der municipaliteit van Tilborg en Goirle ondergenoemd gekoomen en gecompareerd den voorn. Christiaan Jan de Jong en Johanna Maria Verbunt bruijdegom en bruijd ter eenre, en Cornelis Dekkers als momboir en Hendrik Jan de Jong als toeziender over het voorn: onmondig kind ter andere zijde, d'welke in plaatse van afdeeling met den anderen verklaarden te hebben aangegaan en gemaakt het navolgende minnelijk en vriendelijk, accoord, contract en transactie.
Eerstelijk neemen de comparanten ter eenre aan het voornoemd minderjaarig kind te zullen opvoeden en alimenteren in kost en drank, kleeding etc., tot dat hetzelve zal gekoomen zijn tot mondigen dage huwelijk of anderen geapprobeerden staat, en als dan hetzelve te zullen uitkeeren eene somme van een honderd guldens dan ingeval meergem: onmondige onverhoopt van zodanige ziekte en wonden waar mede denzelve thans is bezogt niet volkomen mogt herstellen, maar daar aan blijven kwijnen en laboreeren neemen de comparanten ter eenre aan denzelve tot aan zijn dood op den voors: voet te zullen alimenteeren versorgen en oppassen, en sulks geduurende het leven van hun beide comparanten ter eenre waar voor dezelve in vrijen eigendom zullen hebben en behouden alle de meubilaire en andere roerende goederen op den voors. inventaris gemeld, mitsgaders de togt of vrugtgebruijk der vaste of erffgoederen mede daarop gebragt, en dat geduurende hun leven lang, mits betaalende alle de schulden des boedels
Voords zullen na doode der beide comparanten ter eenre alle hunne als dan na te laaten goederen tusschen het voorn. voorkind van den bruijdegom en de in dit huwelijk te verwekkene nakinderen egalijk worden verdeeld in capitatum hoofd voor hoofd elks even diep in allen schein ofte etc. uitgezonderd dat het gem: voorkind voor alle deeling vooruit zal hebben, alle de erfgoederen van zijn overledene moeders zijde herkomstig, met de voorgemelde uitkeering van honderd guldens waartegen de nakinde mede vooruit zullen hebben de erfgoederen welke van haare moeders zijde aankomen moeten, als wordende ten dien opzigten geen eenkindschap geintroduceerd.
Ingeval er in voors: aanstaande huwelijk geen kind of kinderen worden verwekt zal de langstlevende van de comparanten ter eenre het zij bruijdegom of bruijd blijven in 't volle besit van den boedel mits de uitkering en alimentatie aan den voorm: onmodige als voors: volbrengende, en zal in dat geval na doode der langstlevende door de naaste vrienden en bloedverwanten van de bruijd uit den boedel geerft en genooten worden eene somme van drie honderd en vijftig guldens, zonder meer, als blijvende als dan voords de geheele nalatenschap aan den voorn: onmondige Johannes Christiaan de Jong.
In geval als voor geen kinderen in het voors: aanstaande huwelijk verwekt wordende, en het voornoemde voorkind voor zijn vader komende te overlijden, zal na doode der beide comparanten ter eenre hunne geheele nalatenschap geerft en genooten worden voor de eene helft door de naaste vrienden en bloedverwanten van den bruijdegom en voor de wederhelft bij de vrienden en bloedverwanten van de bruijd staaksgewijse bij representatie de doode met de levende hand te deelen, respective.
Alle welke poincten etc., gelovende etc., renuncieerende etc., verbindende etc., pro ut in forma.
Aldus gedaan ende gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc.: Heden in Tilborg den elffden meij 1800 en een.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832