Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1802-115-151-18

Wij ondergeteekende Francis Adriaen Maas, Cornelis Joseph Cleijberg en Wihelmus Joseph Cleijberg, verclaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de navolgende erfscheidinge en deilinge der goederen, ons condividenten aangekomen van wijlen onzen broeder en oom Jan Adriaan Maas.

Overmits dewelke, zoo is Francis Adriaen Maas, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een parceel weide, groot twee en drievierde loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaer oost Augustinus van Helvoirt, zuijd Johannes en Norbart de Beer, west Laurens van Spaandoncq en noort Adriaan van Riel,
Item, een parceel weide, groot drie en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze de Stockhasselt, oost en zuijd dhr. D.J. van Hogendorp, west Willem Backers, en noord Jan Baptist Franken,
Item, een parceel zo weide als land, groot drie en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, aan de Hasselt, oost den condivident van dit lot, zuijd de gemeene straat, west en noord de wed. Francis Reijnen,
Item, een parceel ackerland, groot een en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost Anthonij Moonen, zuijd Govert de Noot, west de verkrijger van dit lot en noord de gemeene straat,
Item, een parceel zoo ackerland, als weij, groot een en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen als voor, ter plaatze den Westenheijkant aldaar aan 't Groeseind, oost de gemeene straat, west Cornelis Heestermans, zuijd Adriaan van der Vliet en noord ....
Item, een parceel nieuwe erve, groot drie loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze de Postelstraat, oost de Baan, zuijd Cornelis Vermeer, west en noord de Heijde,
Item, een parceel nieuwe erve, groot twee loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, aan de Cortestraat, oost den condivident in deze, zuijd de straat, west en noord de Gemeente,
Item, een schepene gelofte, groot in capitaal per resto, eenhondert vijftigh guldens, a 3 1/2 percent, ten lasten van Adriaan Dionisius Mutsaars, gepasseert voor schepenen alhier den 8 november 1788.
En laastelijk, eene somme van drie hondert guldens, zijnde het restant van de cooppenningen van een bosch, door Jan Adriaan Maas, getransporteert aan Nicolaas Roelandse, voor schepenen alhier, den 12 meij 1798.

Overmits dewelke, zoo is Wilhelmus Joseph Cleijberg, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden, en in wettigen eigendom, erffelijk blijven possideeren,
Een huijs, schop, hoff en aangelegen erve, groot vier en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd en west Josephus Nouwens en noord Adriaan Verbunt en Johannes Zeegers, belast met eene stuijver agt penningen chijns jaarlijx aan dhr. D.J. van Hogendorp alhier,
En de helft in een parceel uitgesteeken putten, groot int geheel drie loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen in 't Gilzen Broek, ter plaatze genaamd de Blokkens, aldaar oost ..., zuijd ..., west Jacobus Donders, en noord Francis Beeris,

Overmits dewelke, zoo is Cornelis Joseph Cleijberg, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden, en in wettigen eigendom, erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk, een parceel ackerland, groot vijff loopensaten, ofte daar omtrent, gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Hasselt, aldaar oost Peter Hensen, west en zuijd jan Smarius en noord Peter van Gestel,
Item, een parceeltje ackerland, groot een en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatze voors., aldaar oost den condivident van dit lot, west en zuijd Rumoldus Leijten, en noord Josephus Nouwens,
Item, een parceel nieuwe erve, groot vier en een halff loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, agter de Hoeven, oost de Gemeente, west Jan Baptist Castelijns, zuijd Jan Baptist Franken, en noord de Gemeente,
En laastelijk, enn parceel zoo heijbodem als bosch, groot agt loopensaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, teinde her Laar, oost Bartholomeus Momboirs, west Sebastiaan van Boven, zuijd de waterloop, en noord de Rielze Baan.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneert, en ondersproken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten, pagten en chijnsen van den jaare 1800 en twee.
Aldus bij ons ondergeteekende ten onzen volkomen genoegen gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen, belovende malkanderen des weegens om geen andere scheiding of deiling moeijelijk te zullen vallen,
En voorts te zullen onderhouden, alle weegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten 't welk d'een of ander parceel van ouds zoude mogen subject weesen, ende hebben daar op d'een tot des anders behoeve volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daar toe behoorlijk ende gewonelijk zijnde, gelovende deeze deiling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waerden, zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer, calangie, ofte aantael hier inne weezende ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen t'eenemaal zonder arg of list.
En is verder tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deze onze deiling ten comptoire van de notaris Izaac Bles resideerende binnen Tilborg, zal worden overlegt en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt ende gedepecheert te worden alle zulke behoorlijke copien voor zoo veel iders lot betreft, als ingevolge d'ordonnantie van 't klein zegel wordt gerequireert, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleeveren van copien aan die geenen die in vervolg van tijd daar toe zoude geregtigd zijn, off kunnen worden authoriseeren bij deezen .
Tot preeciese naarkominge van allen 't geene voors. zoo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzonen en goederen, present en toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten.
T'oirconde hebben wij deze onze deiling alzoo gesloten binnen Tilborg, ter presentie en bijweezen van Alexander de Kuijper en Pieter Gerard Molengraaff, beide woonende alhier, als getuijgens daar toe verzogt, die deeze met en benevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend.
En verclaaren wij condividenten, tot vinding van 't zegel deezer, dat de voors. verdeelde goederen met surpasseert, de somme van drie duijzend guldens.
Heeden den zeevenden april agtienhondert en twee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832