Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1802-115-151-22

Wij ondergetekenden Adriaan Voskens, als in huwelijk hebbende Catharina Oerlemans, en Cornelia Oerlemans, verklaaren met den anderen aangegaan en gemaakt te hebben, de naarvolgende erfscheiding en deeling der goederen, ons aangekomen van Adriaan Oerlemans en Willemijn Peter van Gestel onze ouders respective,

Overmits dewelke zoo is Adriaan Voskens nomine uxoris, ten deel bevallen en zal dienvolgens voor zijne portie, hebben behouden en erffelijk blijven possideren:
Eerstelijk eene steede bestaande in huijs, schuur, schop en stal met de aangelegen erven, groot te zaamen veertien lopenzaaten ofte etc. staande en gelegen onder Tilborg aande Hasselt aldaar aan de Postelstraat, oost Gerart Witlox, zuijd een volgend parceel, west de kinderen Francis Coolen en noord de straat.
Item een parceel weide groot twee en een halff lopenzen of etc. gelegen als voor ter plaatse genaamd het Craijven, oost de straat zuijd Godefridus Vermeer, west Adriaan van Iersel en noord Jan Baptist van Riel,
Item een parceel zoo akkerland als weide groot twee lopenzaaten ofte etc. gelegen als voor aldaar oost de weduwe Augustinus van Helvoirt, west Jan van Riel, zuijd Norb. Pessers en noord Godefridus Vermeer,
Item een parceel weide groot een lopensaat ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost Jan Baptist Franken, zuijd en west d'erve Adam van Riel, en noord een straatje,
Item een parceel weide groot een en een halff lopensaat ofte etc. gelegen als voor aan de Postelstraat, aldaar oost en zuijd de kinderen Francis Coolen, west Jan van Riel noord Jan Baptist Franken,
Item een parceel ackerland groot twee lopensaten of etc. gelegen als voor aant Craaijven, aldaar oost en zuijd de kinderen Francis Coolen, west ... en noord een volgend parceel.
Item een parceel akkerland groot een en drie vierde lopensaat of etc., gelegen als voor aan de Postelstraat, aldaar oost de weduwe ... Burgers, zuijd Jan Baptist Franken west en noord een volgend parceel,
Item een parceel akkerland, groot vier lopenzaaten ofte etc. gelegen als voor aan de Postelstraat, oost de straat, west Jan van Riel, noord een straatje en zuijd Godefridus Vermeer,
Item een parceel weide groot drie lopenzaaten of etc. gelegen als voor aan het Craaijven, aldaar oost de straat, zuijd Adam van Riel, west ... en noord een volgend parceel.
Belast met een gulden tien stuijvers s'jaars aan den H: Geest Armen alhier,
Item een overdeeld derde gedeelte, in een onverdeeld vierde part van een parceel moerveld en putten groot in't geheel vier lopenzaaten ofte etc. gelegen alhier in den Dalem oost ... west ... en zuijd Hendrik Leijten en noord Wouter Mutsaers,
Item een huijzinge, schuur, schop en aangelegen erven groot te zaamen twee lopensaat ofte etc. staande en gelegen alhier onder Tilborg aan de Rijt, aldaar oost en noord Cornelis Oomen, zuijd de kinderen Wouter van Spaandonk en west de straat.
Belast met een gulden tien stuijvers chijns s'jaars aan den Armen van Oisterwijk.
Item een parceel zoo akkerland als weide groot vier lopenzaaten ofte etc. gelegen als voor ter plaatse voors:, aldaar oost Jan Peijnenborg, zuijd Peter van Beurden, west den zelve en noord een waterloop;
Belast met vier vaten en anderhalven kop rogge s'jaars aande hr. Bovier als rentmeester van 't Godshuijs den Heiligen Geest te s'Bosch,
Item een parceel akkerland groot vier lopenzaaten ofte etc. gelegen als voor ter plaatse voors: aldaar oost Cornelia van Beurden, zuijd ..., west Peter van Beurden en noord een mistweg,
Item een parceel akkerland groot vijff lopenzaaten ofte etc. gelegen als voor ter plaatse voors: aldaar oost en west Jan vande Nieuwenhuijzen, zuijd de Houtstraat en noord de kinderen Wouter Bekkers,
Item een parceel akkerland, groot een lopenzaat ofte etc. gelegen als voor ter plaatse voors: aldaar oost en noord Peter Leijten, west de waterloop en zuijd Adriaan Verbunt,
Item een parceel zoo akkerland als weide groot twee lopenzaaten of etc. gelegen als voor, aldaar oost Johanna van Gestel, zuijd een volgende parceel west Jan Adriaanse en noord een mistweg,
Item een parceel schaarbosch groot twee en een half lopenzaaten ofte etc., gelegen als voor ter plaatse agter den Langenberg, aldaar oost de gemeente, zuijd Adriaan Mutsaars, west Bastiaan van Boven, en noord de erve Cornelis Bles,
Item een parceel akkerland groot vier lopenzaaten ofte etc. gelegen als voor aan de Reijt, aldaar oost Gerard van den Hout, zuijd de straat, west Peter van Beurden en noord ...,
Item een parceel weide groot een lopenzaat of etc. gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost de straat, zuijd Michiel van Spaandonk en noord een mistweg.
Belast met drie duijten chijns s'jaars aan den heer alhier.
Laatstelijk een parceel akkerland groot drie vierde lopenzaten ofte etc. gelegen als voor aande Reijt aldaar aan t Zant, oost en noord Adriaan Hamers, west ... en zuijd de straat,
Onder deze conditie en in dien verstaande nogtans dat den verkrijger van dit lot voorn: Adriaan Voskens in vergelijk van kaveling, aan de verkrijgerse van het volgende tweede lot Cornelia Oerlemans gedurende haar leven zal moeten versorgen en verlenen kost en drank, kleederen en huisvesting, naar haar staat en conditie, ofwel jaarlijks aan dezelve uitkeeren en betaalen mede geduurende haar leven eene somme van vijfftig guldens, zoo als haar zulks best convenieren zal.

Overmits dewelke zoo is Cornelia Oerlemans, ten deel bevallen en zal dienvolgens voor haare portie hebben, behouden en in wettigen eigendom erflijk blijven possideren.
Een parceel moerbeemden en uitgesteken putten groot vier lopenzaaten of etc. gelegen onder Tilborg in Jacobshoek, aldaar oost Adriaan Hamers, zuijd de Landscheiding, west ... Mutsaars en noord de rivier de Leij,
Een parceel moerbeemd, groot twee lopenzaaten ofte etc. gelegen als voor ter plaatse in Jacobshoek, aldaar oost een dijkje, zuijd de Landscheiding, west ... en noord de Leij.
Belast met negen duijten chijns s'jaars aan den Heer alhier.
Zullende de verkrijgerse van dit lot de voorn: Cornelia Oerlemans van de verkrijger van het voorige lot Adriaan Voskens genieten, haar leven lang kost en drank, klederen en huijsvesting, naar haar staat en conditie, of wel jaarlijks mede geduurende haar leven de somme van vijfftig guldens, zoo als haar sulks best convenieren zal.

Voords is tusschen ons ondergetekende condividenten, geconditioneerd, dat ieder van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten en pagten van het jaar 1802.
Aldus bij ons ondergetekenden ten onzen wederseidsche volkomen genoegen, gescheiden en gedeeld, de goederen ons als voors. aangekomen: belovende elkanderen deswegens om geen andere scheiding of deeling moeijlijk te zullen vallen, en voords te zullen onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, waterlaten en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'ander parceel van ouds zouden mogen subject wezen. Ende hebben daar op d'een tot des anders behoeff volkomentlijk vertegen ende gerenuntieerd, inne maniere daartoe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde; gelovende deze deeling altijd te zullen houden en doen houden, voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer calangie ofte aantaal, hier inne wezende of naarmaals komende elkander te zullen helpen afdragen t'eenemaal zonder arg of list.

Voords is geconditioneerd en afgesproken dat deze onze deeling, ten comptoire van den notaris Izaac Bles, residerende alhier binnen Tilburg, zal worden overlegt, en daar blijven berusten, om voor den gemelden notaris daaruit gemaakt en gedepecheerd te worden, alle zulke behoorlijke copien voor zoo ver ieders lot betreft, als ingevolge de ordonnantie op t middel van het klein zegel word gerequireerd, waar toe wij hem niet alleen, maar ook tot het uitleveren van copien aan die geenen, die invervolg van tijd daartoe zoude gerechtigd zijn of kunnen worden, authoriseeren bij deezen.
Tot presiese naarkoming van allen t geene voors. staat, verbinden wij ondergetekende condividenten onze persoonen en goederen respective present en toekomende geen uitgezonderd stellende dezelve ten bedwange en subjectie als na rechten.

Toirconde hebben wij deze onze deeling alzoo gesloten binnen Tilborg ter presentie en bijweeze van Alexander de Kuijper en Pieter Gerart Molengraaff beide wonende alhier als getuigen daartoe versogt, die deze met en benevens ons condividenten behoorlijk hebben ondertekend. Heden den eersten meij 1800 twee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832