Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1803-115-152-25

Wij ondergeteekende Hendricus en Anthonij van Pelt, verklaaren met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, de naarvolgende erffscheijdinge en deiling der goederen ons aangekomen van onze ouders Cornelis van Pelt en Ida Leijten, en bij transport voor schepenen alhier, van de kinderen en erfgenamen van Jan Scheerders, in dato 19 november 1792, respective,

Overmits dewelke, zoo is Hendricus Cornelis van Pelt, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie, hebben, behouden en in wettigen eijgendom erffelijk blijven possideeren,
Een huijs, hoff en een parceeltje land agter den hoff, aan elkanderen gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze het Craaijven, groot te zamen drien en een halff loop, ofte daar omtrent, aldaar oost Norbart Pijnenborg, west de weduwe Jacobus van Groenendaal, zuid de straat en noord den H: Geest Armen alhier,
Doende in d'ordinaire verponding 1 - 4 - 8.
En een parceel uitgesteeke putten, groot drie loop, ofte daar omtrent, gelegen als voor ter plaatze in de Oude Nieuwe Velden, de reengenoten onbekend.
Te zamen belast, met eene Schepene gelofte, groot in capitaal vier hondert gulden, a 3 1/2 prct, ten behoeve van Adriaan Peter Hensen, gepasseert voor schepenen alhier, den ... 17.., die den condivident van dit lot bij het passeeren dezer heeft verklaard ten zijnen lasten te nemen met den intrest van dien ingegaan meij deezes jaars 1803.

Overmits dewelke, zoo is Anthonij Cornelis van Pelt, te deel bevallen, en zal dienvolgens voor zijne portie hebben, behouden en in wettigen eijgendom erffelijk blijven possideeren,
Een huijs, hoff en aangeleegen weide, groot vier loop, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier te Tilborg, ter plaatze de Stockhasselt, oost de kinderen Christiaan Momboirs, west Francis van Iersel, zuijd de straat, en noord Norbart Vermeer,
Belast met twee duijten chijns jaarlijx, aan de Gezwoorens alhier,
Doende in verponding 4 - 14 - 14.
Item nog belast met eene somme van twee hondert en vijftig gulden, ter zaake des coops van voors. huijs en hoff, aan Embregt Willem Horsten en Simon Jan Scheerders, te zaamen en ider voor de geregte helfte, ingevolge transport dato in 't hoofd dezes vermeld, welke somme den condivident van dit lot, bij het passeeren dezes verclaarde ten zijnen lasten te neemen,

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneert en ondersprooken, dat elk van ons zijn aan bedeelde zal aanvaarden van stonden aan, metde lasten, pagten en chijnse van den jaare1804.
Aldus bij ons ondergeteekende, ten onzen volkomen genoegen gescheiden en gedeeld de goederen ons als voors. aangekomen en in gemeenschap gecompeteert hebbende, belovende makanderen des weegens om geen andere scheijding en deiling moeijelijk te zullen vallen; en voorts te zullen onderhouden alle weegen, steegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuurlijke regten 't welk d'een of d'anders parceel van ouds zoude mogen subject weezen, ende hebben daar op d'een tot des anders behoeve volkomentlijk verteegen ende gerenuntieert inne maniere daar toe behoorlijk en gewoonlijk zijnde, gelovende deze deijling altijd te zullen houden en doen houden voor goed, vast, bondig en van waarden, zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer, calangie, ofte aantaal hier inne weezende ofte naarmaals komende, elkanderen te zullen helpen afdragen t'eene maal, zonder arg ofte list.
En is verder tusschen ons condividenten geconditioneert en afgesprooken, dat deeze onze deijling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg, zal worden overgelegt en aldaar blijven berusten om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt ende gedepecheert te worden, alle zulke behoorlijke copien, voor zoo veel iders lot betreft, als ingevolge d'ordonantie van het klein zegel word gerequireert, waar toe wij hem niet alleen maar ook tot het uitleveren van copien aan die geenen die in't vervolg van tijd daartoe zoude geregtigd zijn of kunnen worden authoriseeren bij deezen.
Tot preciese naarkominge van allen 't geene voors., zooo verbinden wij ondergeteekende condividenten onze perzoonen ende goederen, preesent en toekomende, geene uitgezondert, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na regten.
T'oirconde hebben wij deeze onze deijling alzoo gesloten binnen Tilborg, ter preesentie van Alexander de Kuijper en Pieter Gerard Molengraaff beide wonende alhier, als getuijgens daar toe verzogt, heden den veertienden junij 1800 drie.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832