Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1803-115-152-35

Wij ondergetekenden, Cornelis Norbart Teurlings en Peter Jan van Dijk als in huwelijk hebbende Geertruij Teurlings, verklaaren, met den anderen aangegaan en gemaakt te hebben de navolgende erfscheiding en deeling der goederen ons aangekomen voor twee derde parten van onze ouders Norbart Cornelis Teurlings en Cornelia van Onzenoord, en voor een derde part van onzen broeder Jan Baptist Teurlings bij transport voor schepenen van Tilborg in dato den 30 julij 1803.

Overmits dewelke zoo is Peter Jan van Dijk als in huwelijk hebbende Geertruij Teurlings ten deel bevallen en zal dienvolgens voor zijne portie in wettigen eigendom hebben behouden en erffelijk blijven possideren, een huis en hoff groot omtrent twintig roeden staande en gelegen alhier te Tilborg aan de Westen Heijkant, aldaar oost de straat west en noord Jan Cornelis Dekkers en zuijd Nicolaas Lombarts.

Overmits dewelke zoo is Cornelis Norbart Teurlings, te deel bevallen en zal dienvolgens voor zijne portie in wettigen eigendom hebben behouden en erffelijk blijven possideren, een halff huijs aan den noorden kant met aangelag groot een en een half lopensen of daar omtrent gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Klein Hasselt, aldaar oost de erve van mr. D.J. van Hogendorp, zuijd Jan van Loon west de straat en noord Gerard Witlox cum suis.

Voords is tusschen ons ondergetekende condividenten geconditioneerd en ondersproken, dat elk van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten van het jaar agtien honderd 1804.
Aldus bij ons ondergetekende, ten onzen volkomen genoegen gescheiden en gedeeld de goederen ons als voors. aangekomen, belovende malkanderen des wegens om geen andere scheiding of deeling moeijelijk te zullen vallen, en voords te zullen onderhouden alle wegen stegen, schouwen waterlaten en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of d'ander parceel van ouds zoude mogen subject weezen, en hebben daar op d'een tot den andere behoeff volkomentlijk vertegen ende gerenuncieerd inne maniere daar toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde, gelovende deeze deeling altijd te zullen houden en doen houden voor goed, vast bondig, en van waarden zonder eenig wederzeggen, en allen verholen commer calange of aantaal hier inne wezende of naarmaals komende elkanderen te zullen helpen afdragen 't eenemaal zonder arg ofte list.
En is verder tusschen ons ondergetekende condividenten, geconditioneerd en ondersproken dat deze onze deeling ten comptoire van den notaris Izaac Bles residerende binnen Tilborg zal worden overgelegt en aldaar blijven berusten om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt en depecheerd te worden, alle zulke behoorlijke copien voor zoo verre ieders lot betreft als ingevolge de ordonnantie van het kleine zegel word gerequireerd, waar toe wij hem niet alleen maar ook tot het uitleveren van copien aan die geenen die intvervolg van tijd daartoe zouden geregtigd zijn of kunnen worden authoriseeren bij deezent.
Tot preciese naarkoming van allentgeen voors. staat, verbinden wij ondergetekende condividenten onze persoonen en goederen, present en toekomende, geen uitgezonderd, dezelve stellende ten bedwange en subjectie als na rechten.
Toirconde hebben wij deze onze deeling alzoo gecoosen, binnen Tilborg ter presentie en bijwezen van Alexander de Kuijper en Pieter Gerard Molengraaff beiden woonende alhier als getuijgen daar toe versogt. Heden den agsten augustus 1800 drie.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832