Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1804-115-153-3

Wij ondergeteekende Cornelis Jan Maas, Adriana Maria Jan Maas, Anthonij Gerart Moonen als in huwelijk hebbende Pitronella van Riel en Pitronella Francis Reijnen verklaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben de navolgende erffscheiding ende deeling der goederen ons condividenten ieder voor een gerecht zesde part aangekoomen van wijlen onzen muije Maria Adriana de Rooij die weduwe was van wijlen Peter Gerart Mutsaars, de tweede en laast genoemde condividenten noch voor de overige twee zesde parten als erffgenaamen van wijlen hunne broeders Jan Baptist Jan Maas en Gulihelmus Francis Reijnen die meede ieder voor een zesde gerechtigt waaren tot de nalaatenschap van wijlen voorn. onze muije,

Overmits dewelke zo is aan Cornelis Jan Maas voor zijn een zesde part te deel bevallen en zal dien volgens voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren, Eerstelijk een parceel ackerlant groot drie loopensaaten ofte daar omtrent geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt oost de straat, zuijt den H. Geest Armen alhier, west den volgende convidente en noord Adriaan Jan Clijsen, doende in de ordinaire verponding f 2-4-, Item een parceel uitgesteeke putten groot twee lopensaaten ofte daar omtrent gelegen als voor ter plaatse inde Hondjens, aldaar oost de kinderen Peter Haans, zuijt de kinderen Hendrick van Hest, west en noord de landscheijding, en zal den verkrijger van dit loth invergelijk van caveling trekken en genieten van de condividenten van het laatste lot eene somme van vijff en twintig guldens van welke somme hij bij 't passeeren deezes bekend voldaan en betaald te zijn.

Overmits de welke zoo is aan Adriana Maria Jan Maas voor haare twee zesde parten toe en aanbedeeld, en zal dien volgens voor haar aandeel in wettigen eijgendom hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren, Eerstelijk een parceel ackerland groot drie en een halff lopensaat ofte daar omtrent geleegen alhier onder Tilburg ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Langstraat oost Adriaan van Hest, zuijt de weduwe Gijsbert Bacx, west de straat en noord het volgende parceel, doende in de ordinaire verpondinge f 2-9-4, Item een parceel land en weijde groot drien en een halff loopensaat ofte daar omtrent geleegen als voor ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Langstraat, oost Adriaan van Hest, zuijt het voorig parceel, west de straat en noort den condivident van het eerste lot, zijnde dit parceel belast met een pagt van zes guldens sjaarlijks aan den Grooten off Heijligen Geest Armen alhier, doende in de verponding twee guldens, Item een gedeelt vierde part in een parceel uitgestooken putten groot int geheel vier a vijff lopensaaten ofte daar omtrent geleegen als voor ter plaatsen den Ouden Draaijboom aldaar oost de weduwe Jacobus van Groenendaal, zuijt Peter Laurens van Beurden, west Cornelis van Pelt en noort ..., belast met twee duijten chijns 'sjaars aan de Erven van D.J. van Hogendorp, voorts los en vrij, en zal de condivident van dit lot, in vergelijk van caveling trekken en genieten van de condividente van het laaste lot eene somme van honderd guldens van welke ik bij 't passeeren deezes bekenne voldaan en betaald te zijn,

Overmits de welke zoo is Anthonie Monen no. ux. voor zijn een zesde gedeelte toe en aanbedeeld, en zal dien volgens voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren, een huijs en hoff groot een lopensaat ofte daar omtrent gestaan en geleegen alhier onder Tilburg, ter plaatse de Hoeve aldaar oost de straat, zuijt G.J. Bles en west en noort de weduwe Francis Reijnen, doende in de ordinaire verponding sjaars f 1-10-2,

Overmits de welke zoo is aan Pitronella Francis Reijnen voor haare twee zesde parten toe en aanbedeeld en zal dien volgens voor haare portie in wettigen vrijen eijgendom behouden en erffelijk blijven possideeren, een parceel land en weijde groot zes lopensaaten ofte daar omtrent geleegen alhier onder Tilborg ter plaatsen de Hoeven aldaar oost Anthonie Moonen, zuijt Norbert Schoffers, west Jan Baptist van Roesel en noord de weduwe Francis Reijnen, doende in de ordinaire verpondinge f 4-2- 'sjaars, en zal de verkrijgerse van dit lot in vergelijk van caveling uitkeeren aan de condivident van het eerste lot eene somme van vijff en twintig guldens en aan den condividente van het tweede lot eene somme van hondert guldens, welke bij 't passeeren deezes zijn voldaan,

Voorts is tusschen ons condividenten geconditioneerd en ondersprooken dat elk van ons gereekent zal worden zijn aanbedeelde aanvaard te hebben met den aanvang van deezen jaare 1804 en over zulks gehouden in de pligt zijn de lasten en pagten over dat jaar te betaalen, Aldus bij ons ondergeteekenden ten onzen volkoomen genoegen gescheijden en gedeelde goederen ons als voors. aangekoomen, belooven malkanderen des wegens om geen andere scheijding off deeling moeijelijk te zullen vallen, en voords te zullen onderhouden alle weegen, steegen, schouwen waterlaaten en alle andere nabuurlijke regten het welk d'een of ander parceel van ouds zoude moogen subject weezen en hebben daarop d'een tot des anders behoeven volkomentlijk verteegen ende gerenuntieerd inne maniere daartoe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde, geloovende deze deeling altijd te zullen houden en doen houden voor goed vast bondig en van waarden, zonder eenig weederzeggen en allen verholen commer calange ofte aantal hier inne weezende ofte naarmaals koomenden, elkanderen te zullen helpen afdraagen 't eenemaal zonder arg ofte list, en is weider tusschen ons condividenten geconditioneerd en ondersprooken dat deze onze deeling ten comptoire van den notaris Izaac Bles, resideerende binnen Tilborg zal worden overlegd en aldaar blijven berusten, om bij den gemelden notaris daar uit gemaakt en gedepecheerd te worden alle zulke behoorlijke copien voor zoover ieders lot betreft, als in gevolge de ordonnatie van 't klijn zegel word gerequireerd, waartoe wij hun als meede tot het uitleeveren van copien authentie aan diegeenen die in vervolg van tijt daartoe zoude gerechtigt zijn off kunnen worden authoriseeren bij deeze, Tot preciese naarkooming van allen 't geene voors. staat, verbinden wij ondergeteekende condividenten onze persoonen en goederen present en toekoomende geene uitgezondert stellende dezelve ten bedwangen en subjectien als na rechten,'Toirkonde hebben wij deeze onze deeling al zoo geslooten binnen Tilborg ter presentie en bijweezen van Gijsbert Jansen en Jan Baptist Gooijaarts, beide woonende alhier als getuijgens daartoe verzogt die deezen met en beneevens ons condividenten behoorlijk hebben onderteekend, Heeden den elfden augustus 1800 en vier.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832