Menu

Documenten

Document R-1804-14-8160-74v

Casparus Barbie in qualiteit als rentmeester van Hendrik van Vessems of Smits mannen Gasthuis in de Berewoudstraat alhier tot het geen navolgende gemagtigd van regenten van 't Groot gasthuis, midsgaders van den rector van 't Godshuis dan H: Geest alhier als te zamen provisoiren van gemelde Gasthuis, bij resolutie van dezelven in dato vijf en twintigsten october 1800 en vier ter secretarie alhier geregistreerd,
Een parceel land groot omtrent twee lopense of zo groot en klein hetzelve gelegen is onder Tilburp ter plaatse genaamd de Hasselt, west de gemeene straat oost zuid en noord Jan Coolen, zijnde voors. parceetie land, onheuglijke tijden bij het voors. gasthuis bezeten geweest,
Heeft hij mids dezen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeven Martinus Jan Smulders woonende te Tilburg met zodanige voor en nadeelige servituten als voors. parceel land is hebbende en heeft helmelinge daar op verthegen in manieren in dien gewoonlijk zijnde, gelovende het zelve altoos gerechtelijk te zullen warandschappen en alle kommer calange en aanspraak daar op wezende of koomende af te zullen doen geheellijk uitgenomen s'lands en dorps lasten rechten commeren en servituuten daartoe zo van ouds regt als gewoonte wegen te onderhouden staande en gehoorende.
Getuigen hier over waren Walterus Johannes Heeren en Hubertus Petrus Boons, schepenen der stad den Bosch
Gegeeven den elfden december achtien honderd en vier.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832