Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1805-115-130-38

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs notaris openbaar geadmitteerd, binnen Tilborg resideerende ter presentie van de getuijgens nagenoemd, de heer Jan Baptist Franke woonagtig alhier, mij notaris bekent, hebbende zijn verstand memorie en sinnen, zoo als bij't passeeren deser was blijkende, den welken verklaarde te maaken en te ordonneeren deese zijne testamente laaste ende uijtterste wille, dan alvorens daar toe te komen verklaarde den comparant en testateur te derogeeren ende te niet te doen alle voorgaande testamente ende andere actens van uijtterste wille welke hij voor dato deeses mogte hebben gepasseerd, en speciaal zoodanige testamenten als hij comparant voor mij notaris en getuijgen alhier op den agtienden december 1700 ses en taggentig zoo meede op den vierden maart 1700 seven en negentig heeft verleeden, begeerende dat geene van dien eenig effect sullen sorteeren, maar gehouden worden eeven of die niet en waare gepasseerd geweest, en bij deesen op nieuws disponeerende over alle zijne natelatene goederen zoo roerende als onroerende gereede en ongereede, gelden, actien schulden en crediten, alle deselve goederen, en dus niets uijtgesondert van het geene hij testateur zal nalaten daartoe verklaard den testateur te nomineeren, en tot zijne eenige en universeele erffgenaamen te institueeren, alle de wettige kinderen zoo van 's vaders als 's moeders zijde, hooft voor hooft van zijn testateurs volle bloed neeven en nigten die op zijn testateurs overleijden in leven zullen zijn en bevonden worden ende dat alle met volle regt ende titule van institutie bij en mits deesen.
Dan indien de testateurs eijge nigte Adriana Jan de Rooij weduwe wijlen Jan Baptist van Dooremaal bij zijn testateurs overleijden nog in leeven is, zoo begeert hij testateur dat haare kinderen, die volgens dit testament mede erffgenaam zijn, van hun aandeel dat zij zullen genieten aan hunne moeder, zoo lang die leven zal, 's jaars aan intrest zullen betaalen drie guldens vande hondert guldens, het geene den testateur aan zijne gemelde nigte is legateerende, en daar en boven legateerd hij al nog aan gemelde zijne eijge nigt eene somme van drie hondert guldens eens.
Voords verklaard den testateur te legateeren aan zijn zwager Walterus Mutsaars, en bij zijn voor overleijden aan zijne wettige kinderen de geheele steede aan de Postelstraat alhier, zo als deselve thans in gebruijk is bij Hendrik Konings, bestaande in huijs stal schuur en schop, landerijen weijden bosschen en kanten tusschen en aan gemelde landerijen en weijdens leggende, te samen groot circa veertig loopensaten, zijnde alleen gereserveerd de twee beemden gelegen alhier in de Oude Nieuwe Velden, en Koeweijen, waar over hier na, nader word gedisponeerd, onder deese expresse conditie dat gemelde Walterus Mutsaars, of bij zijn voor overleijden zijne wettige kinderen 's jaarlijx zal, of zullen uijtkeeren aan zijne zuster Maria Adriana Mutsaars begijntje tot Looven, geduurende haar leven lank de helft der revenuen of inkomsten der gemelde steede, na aftrek der lasten, het geene den testateur, aan de selve Maria Adriana Mutsaars is legateerende bij deesen,
Item legateert den testateur aan de vier of minder kinderen van Walterus Mutsaars die bij des testateurs overleijden in leven zullen zijn, het zilvere olij en azijn stelsel, de koffij kan met silver beslag, den groote silvere soepleepel met nog twee kleijndere silvere dien leepels, met versoek gemelde legaat onder hun zoo te verdeelen dat ider daar van heeft, om den testateur gedagtig te zijn, gelijk den testateur aan deselve kinderen Walterus Mutsaars alnog legateerd alle kleederen en linnen dat tot gebruijk van des testateurs lijve heeft behoort, en in zijn leven heeft gedient, geen uijtgenoomen; zoo ook alle vrouwe kleederen en linnen dat tot gebruijk heeft gedient aan de vrouw en moeder zaliger van den testateur, meede niets uijtgesondert, dog hier onder is geensints begreepeen eenig pellen, wollen of linnen, dat tot huijs taeffel of bedt behoort, zoo meede legateerd den testateur aan deselve kinderen Walterus Mutsaars alle backen en papieren, voords schilderijen medailles etc. en wat verder van die natuur is, van allent welke niets op het erfhuijs mag verkogt worden, alleen gereserveerd de papieren als vesten opdragten obligatien etc. die de executeurs absoluut noodig, en moeten hebben.
Item verklaard den testateur te legateeren aan alle de wettige kinderen wiens vader of moeder erffgenaam volgens dit iegenwoordig testament zoude geworden zijn, indien in leven waaren geweest, te weeten indien er maar een kind van in leven is aan het zelve drie hondert guldens eens, indien twee kinderen daar van in leven zijnde aan ider kind twee hondert guldens; en zijn er drie, vier, of meerdere kinderen als dan alle te samen vijfhondert guldens eens om onder hun te verdeelen,
Item legateert den testateur aan zijne meijd Pitronella Jan van Iersel, indien zij bij zijn overleijden nog bij hem woond en anders niet voor ider jaar die zij bij hem zal gewoond hebben te reekenen van den 27e maart 1700 vijf en negentig, (het loopende laatste jaar meede voor vol te reekenen) voor ider jaar dertig guldens, en daar en boven een ordentelijke rouw.
Item legateerd den testateur aan zijnen arbeijder Jan de Bont, indien hij bij des testateurs overleijden nog voor hem werkt of int werk is, en anders niet, eene somme van twintig guldens eens.
Item legateerd den testateur aan het Roomsch Siminarie thans te Halteren onder St Michiels Gestel eene somme van vijftig guldens eens.
Item verklaard den testateur te legateeren aan den H: Geest Armen te Tilborg een hondert guldens eens, ende alnog een parceel turff of bleckeling veld groot omtrent veertien loopense, gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse in de Oude Nieuwe Velden, met nog een parceel moerveld en putten groot circa drie loopense, gelegen als voor in of ontrent de Koeweijen, zijnde dit en het voorgenoemde de twee parceelen beemden, waar van hier voor int legaat van de steede aan des testateurs zwager Waltherus Mutsaars is vermelt, onder deese expresse conditie en begeerte van den testateur dat daar inne sjaars door den armmeester indertijd van gemelde H: Geest Armen, een goed gedeelte zal moeten worden geturft, en aan de armen van Tilborg tot de arme taaffel geregtigt, uijtgedeelt, daar het meest noodig weesen zal, als meede dat gemelde armen op zig moet neemen de lasten daar opstaande, en des testateurs erffgenaamen van de gestelde conditie ontheffen, en ist noodig andere conditie stellen.
Voords is den wil van hem testateur dat aanstonds naar zijn overleijden den H Geest Armmeester inder tijd zal worden versogt en des noods door zijn testateurs executeurs in staat gestelt, dat op den eersten preemie of uijtdeeldag, of nog eerder als het den armmeester eenigsints zal convenieeren, eens aan alle van voorschreeve armen volgens dat zij op het premieboek staan, te weeten die regt hebben om van den H Geest armen van Tilborg gealimenteert te worden, maar geen vreemden die van andere plaatsen gealimenteerd worden, behalven haare ordinaire preemie die zij in geld en brood genieten, twee maal zoo veel in gelt zullen worden uijtgekeert boven de ordinaire preemie, zoo dat zij genietende bij voorbeelt eenen gulden geld en een brood, van agt ponden, gereekent de agt ponden broot tegens vijf stuijvers, sonder aansien wat prijs den rogge ook mogt hebben, zullen trekken twee guldens tien stuijvers, boven de ordinaire preemie, en zoo na proportie een ider na dat hij ordinair is genietende, welke gelden door zijne hier naar te noemen executeurs aanden armmeester in der tijd zullen worden besorgt of aan deselve worden gerestitueerd jegens quitantie.
En dewijl Anton Francis de Rooij meede erffgenaam in deesen, zedert meer dan tien jaaren afweesig is, en bij des testateurs overleijden van zijn verblijf geen behoorlijke kennisse te bekomen is, zoo begeert den testateur dat hij, en alle andere erffgenamen, of gelegateerden indien er meerder zullen zijn van wiens verblijf geen behoorlijke kennisse te bekomen is dat de zoodanige door de publique nieuws papieren, en wel bijsonder door de Staats Courant zal opgeroepen worden, en dat hij een jaar na de eerste advertentie zig, of hun niet behoorlijk aangevende, gemeld zijne, of hunne erffportie zal verdeelt worden, bij de naaste inden bloede van zoodanige erffgenaam van wiens verblijf geen behoorlijke kennisse te bekomen is, die een jaar na gemelde eerste advertentie in leeven zal of zullen zijn,
Tot execteurs van deese zijnen testamente mitsgaders tot administrateurs en voogden over alle minderjarige en toesigt behoevende in deesen geconserneerd, daar toe verklaarde den testateur te nomineeren en aan te stellen de persoonen van Norbartus Antonij Schoffers en Walterus Walterus Mutsaars den jongen beijde woonende alhier, met alle zoodanige magt gesag en authoritijt als aan executeurs administrateurs en voogden testamentair kan en vermag gegeven worden, ook de magt om jmand of jmanden beneffens hun, of in derselver plaatse, of tot voogd ofte voogden te noemen of aan te stellen, met gelijke magt tot den eijnde toe, gevende hij testateur aan de gemelde executeurs alnog de magt, om bij zijn overleijden intreede in zijn sterfhuijs te doen, zijne doode lighaam ter aarde te doen bestellen zijne begraaffenisse te reguleeren en volvoeren met allent geene daar toe behoort, zoo en gelijk den testateur in eene apparte onderteekende memorie aan zijne executeurs heeft uijtgedrukt, maar wat de diensten in de Roomsche Kerk belangt daar behoeven zig de executeurs niet meede te bemoeijen, als zijnde alreeds daar voor gesorgt, en eijndelijk de magt om zijn boedel en nalatenschap tot liquiditijt te brengen het zij door verdeeling of verkooping geheel of gedeeltelijk, publiecq ofte uijtterhand, en een jder het zijne, zoo meede de legaten te voldoen en uijtte keeren ende dat alles binnen eenen convenable tijd.
Uijtsluijtende den testateur uijt zijne boedel en nalatenschap alle opperweesmeesteren magistraten ende alle anderen welke eenig bewind oppervoogdije ofte administratie zoude mogen competeeren, en in sonderheijd die van den geregte alwaar zijn testateurs sterfhuijs zal komen te vallen, zijne goederen gelegen, of minderjarige gehoorende zijn, begerende dat zij zig op geenderleij wijse met zijne goederen, minderjarige of toesigt behoevende in desen geconcerneert, bemoeijen sullen, hun daar van excuseerende bij deesen, behoudens aan jders respect en agtbaarheijd.
Voords is alnog den wil en begeerte van den testateur dat de voorgemelde executeurs in cas van verkooping der erffgoederen met heeren scheepenen en secretaris alhier zullen convenieeren hoe veel van de kooppenningen van de gulden sullen genieten, voor juras, en sulcx in de conditie of bij ideren koop uijtdrukken, en bij aldien deselve executeurs daar over niet kunnen convenieeren, begeert den testateur dat zijne goederen elders kunnen en moeten verkogt worden, daar gemelde executeurs best sullen oordeelen en goedvinden, zonder dat zijne erffgenaamen haar deswegens, of ontrent eenige directie van de executeurs zig zullen bemoeijelijken, of lastig vallen, en bij aldien jmand of jmanden der genomineerde erffgenaamen of gelegateerdens gevonden wierden die zig of hun met deese zijne testateurs dispositie of directie der executeurs niet te vreeden hielden, maar zig daartegens kwaame te opposeeren, en de executeurs te querelleeren, de zoodanige verklaard hij testateur haare gemaakte erffportie of legaat te verminderen, en aan hem of hun te maaken alleen de helft van dien; begerende den testateur dat zijne overige erffgenaamen die hun tevreeden zijn houdende de wederhelft als voor sullen accresseeren gevende hij aan zijne executeurs de magt om te oordeelen wie zij voor opposant, querelland, en te onvreedene zullen houden, en also het effect van deese zijn testateurs begeerte aan hun te doen ondervinden, en verklaard den testateur dat ideren executeur voor zijne moeijtens in deese te doen zal genieten uijt den boedel eene somme van vier hondert guldens eens, boven dien de nood sakelijke verschotten, dan bij aldien Jan Antonij Schoffers bij des testateurs overleijden nog in leven zal zijn, zal Norbertus Antonij Schoffers executeur in deesen van zijne toegelegde vier hondert guldens moeten uijtkeeren aan gemelde Jan Antonij Schoffers twee hondert guldens, het welk den testateur aan hem is legateerende bij deesen,
En reserveert den testateur aan hem de magt en facieltijt om bij billetten onder de hand, door hem of andere geschreeve, dog door hem onderteekent, of bij acte of actens alle op ongesegelt papier, deese zijnen testamente te mogen veranderen, vermeerderen of verminderen andere erffgenaam of erffgenamen te nomineeren, legaten of preelegaten te maaken, en de gemaakte te vernietigen en andere executeurs te stellen, allen't welke alsoo door hem testateur geordonneert geschreeve, geteekent, of gepasseerd, hij wil en begeert dat van zoodanige kragt en waarde zal zijn en gehouden moeten worden, even of het zelve woordelijk in deesen was geinsereerd en vervat.
Den testateur allent geene voorschreve staat voorgeleesen zijnde verklaarde hij dit te wesen zijnen testamente laaste ende uijtterste wille, begerende dat het zelve na zijn dood alsoo zal worden agtervolgt en naargekomen, het zij als testament codicille, ofte andersints, zoo het zelve alderbest zal kunnen bestaan, goed ende van waarden weesen, te niet doende alle beletselen ter contrarie en versoekende alle voorregten te genieten.
En verklaard den testateur dat zijne besitting geen vier en twintig duijsend guldens is bedragende.
Aldus gedaan ende gepasseerd, binnen Tilborg, ten comptoire mijns notaris ter presentie van Jan Mutsaarts, en Gijsbert Obbens beijde woonende alhier als getuijgens, heeden den dartienden december 1800 en vijf.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832