Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1805-115-154-54

Compareerden voor mij Izaac Bles, openbaar notaris, geadmitteerd binnen Tilborg residerende ter preesentie vande nagenoemde getuigen, Huijbert Jacobus van Groenendaal, Jan Baptist van Groenendaal, Johanna Maria van Groenendaal, Jan Baptist Jan Brouwers als man end momboir van zijne huisvrouw Maria van Groenendaal en Johannes Adriaan Smulders als man en momboir van zijne huisvrouw Elizabeth van Groenendaal alle wonende alhier, dewelke verklaarden met den anderen te zijn geconvenieerd en overeengekomen, dat ingeval der comparanten broeder en zwager respective Nicolaas Jacobus van Groenendaal bij voortduring met innocentie blijft bezogt, en alzoo zonder testamentaire dispositie komende te sterven, ofwel dat denzelve van zijne krankzinnigheid herstellende, echter mede ab intestato overleid, zijne nalatenschap door de comparanten, ieder voor een vijfde part zal geerft en genoten worden en bij vooroverleiden van een of meer van hun comparanten bij denzelve wettige dessendenten bij repreesentatie, als wordende door de comparanten bij dezen deswegens gerenuncieerd, vande costumen alhier vigerende dewelke zodanige repreesentatie uitsluit.
Tot preciese nakominge van allentgeene voors: staat verklaarden de respective comparanten te verbinden hunne persoonen en goederen, stellende dezelve ten bedwange en subjectie als na rechten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Tilborg ter preesentie van Pieter Gerard Molengraaff en Jan Baptist Goijaarts, beiden wonende alhier, als getuigen daartoe verzogt:
Heden in Tilborg den een en twintigsten november 1800 vijff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832