Menu

Documenten

Document R-1805-14-8219-89v

Compareeerde voor etc. Jan Baptist van Beurden wonende alhier dewelke verklaarde bij erfmangeling wettelijck en erfflijk op te dragen en overtegeven aan Joseph Nouwens mede wonende alhier een parceeltje hoff groot vijfftien roeden of etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aan de Korte straat, aldaar oost, zuid, west en noord inde erve van voorn. Joseph Nouwens den transportant aangekomen bij transport alhier den 26 feb: 1774,
En compareerden ... mede den voorn: Joseph Nouwens, den welke verklaarde daartegens wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te dragen en over te geven aan voorn: Jan Baptist van Beurden een parceeltje akkerland groot vijfftien roeden of etc. gelegen als voor ter plaatse voors: aldaar belendende oost Jan Jansen, west Cornelis Clijberg, zuid de straat en noord den transportant.
Beiden los en vrij uitgenomen wegen stegen etc. en hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
En zijn de voors: twee parceelen van erfgoederen, bij ons schout civiel schepenen en secretaris van Tilborg en Goirle, tot vinding van den veertigsten penning te zaamen getauxeerd op eene somme van veertig gulden en verklaren wij schout civiel, schepenen en secretaris van Tilborg en Goirle, op den eed in het aanvangen onze respective bedieningen gedaan, deze tauxatie ter goeder trouw en na onze beste kennis en wetenschap gedaan te hebben en speciaal dat wij int doen derzelve stiptelijk hebben agtervolgd, het 5de articul der ordonatie op het middel van den 40e penn: den 24e december 1795 geemaneerd.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. die etc. heden in Tilborg den dertienden april 1800 vijff.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832