Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1806-115-131-11

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs notaris openbaar geadmitteerd binnen Tilburg resideerende ter presentie van de getuigen nagenoemt Jan Baptist Jan van Beurden oud drie en zeventig jaaren, Nicolaas Peter de Kock oud circa vier en vijftig jaaren en Jan Nicolaas Couwenberg oud ruim vijftig jaaren, alle wonenden alhier, dewelken ter requisitie van Wilhelmus de Haas mede wonende alhier, onder presentatie van eede, die zij bereid zijn des verzogt wordende te presenteeren, verklaaren, waar en waaragtig te zijn, dat hun attestanten zeer wel kennelijk is, en wel den eersten attestant gedurende vijftig jaaren herwaards, de tweede genoemde zoo lang als geheugen heeft, en den derde genoemde zints den tijt van twintig jaaren, dat de woninge en hof thans toebehorende aan en bewoond wordende door voornoemde Wilhelmus de Haas, heeft geweegt met kar en paard als anderzints over de erve agterom de daarnevenstaande woninge toebehoorende aan en bewoond wordende door Antonij van den Brekel /: zijnde de beide voormelde woningen onder een en hetzelvde dak :/ zonder voor zoo verre hun bekent is, immer of ooijt, als nu eerst onlangs, zoo is attestanten geinformeerd worden daarin te zijn verhindert.
Gevende zij attestanten voor redenen van welwetenheid als in den text hun allen't zelve nog in goede en verzsen? geheugen te zijn.
Aldus gedaan ende gepasseerd binnen Tilburg ter presentie van Johan Adriaan van Meurs junior wonende te Helvoirt en Jan Mutzaers wonende alhier, als getuigen, ten comptoire mijns notaris heden den twintigsten april 1800 en zes.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832