Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1806-115-155-27

In den naame Godes Amen!
Compareerde voor mij Izaac Bles, openbaar notaris, geadmitteerd en gepatenteerd binnen Tilborg residerende ter presentie van de nagenoemde getuigen, Jan Baptist de Jong en Adriana de Jong broeder en zuster in een gemeene huijshouding bij elkander woonende alhier, mij notaris bekend, hebbende alle vereijstens die tot het passeeren deezes worden gerequireerd de welke onder presentatie van eede hebben verklaard, dat hun beider bezitting meerder dan duijzend, en minder dan vijff duizend guldens bedraagen, voorts in overweeging genoomen te hebben de zekerheid des doods en de onzeekere tijd en uure van dien, niet gaarne van deeze waereld scheiden willende zonder alvoorens van hare natelaatenen goederen te hebben gedisponneerd, het welk zij verklaarden te doen bij deezen haaren testamente laatste ende uitersten wille doende zulkx vrij en ongedwongen zonder persuatie of misleijdinge van iemande zoo zij zeijde, dan alvoorens daartoe overgaande eerst ende vooraff recommandeeren zij testateuren hunne onsterffelijke zielen in de grondeloose barmhartigheid van God almachtig en haare doode lichaamen aan de aarde eene ordentelijke begraaffenisse, - mitsgaders casseerende en te niet doende alle zoodanige testamentaire dispositien en andere actens van uiterste wille als zij testateuren te zaamen of ieder afzonderlijk voor dato deezes mogten hebben verleeden en gepasseerd, - en als nu koomende tot dispositie van hunne natelaatene goederen, zoo verklaarden zij testateuren, den eerst stervende den langs leevende van hun beide bij deezen te laaten en te maaken alle zijne ofte haare goederen zoo roerende als onroerende, gereede en ongereede gelden, actien, schulden en crediten, en generaalijk al 't geen de eerst stervende met de dood zal komen te ontruijmen en agter te laaten niets daarvan uitgezonderd, elkanderen over en wederover daar toe ende daarinne nominerende en institueerende bij ende mits deezen.
Voorts verklaarden zij testateurs na doode van de langst leevende hunnen beide in allen 't geen er als dan noch overig en onverteerd bevonden zal worden, tot derzelver eenige en universeele erffgenaamen te benaemen hunne neeven en nichten Peter Peeterse voor een vijfde part, Adriana Maria Bergmans huijsvrouwe van Jan Nicolaas de Cocq voor een vijfde part, Cornelia Donders, Margarita Donders, en Maria Donders kinderen van wijlen Wouterus Donders en Pitronella Peeters te zaamen voor een vijffde, en in cas van vooroverleijden van een of meer der zelver wettige descendenten bij representatie, voords Cornelis Peeters voor een vijffde part en Johannis Baptist Peeters voor het resteerende een vijffde part en dus te zaamen voor twee vijffde en in cas van voor overleijde van een of beide der laats genaemde zal off zullen de portie off portien aan de overblijvende erffgenaamen ac...sseren, de ... hunne erffgenaamen daar toe en daar in nomineerende en institueerende bij en mits deeze en seclusie van alle anderen, naemende en stellende zij testateuren, tot executeur van deeze hunnen testamente de persoon van Jan Niclaas de Cocq en Norbart Smulders beide woonende alhier tot voogden of curators en administrateurs over hunne hier voor meede genomineerde erffgename de toezigt behoevende Margarita Donders voor zodanige erffportie als haar uit cragte deezes zal aankoomen, tot dien einde aan de zelve geevende en opdraagende alszodanige magt als aan executeur, voogden curators of administrateurs kan of mag worden gegeeven, en speciaal aan hem executeur om de goederen des boedels, te kunnen en mogen verkoopen, 't zij publiek of uit de hand en aan de koopers van dien opdraagen en transporteeren, zonder daar toe van noden te hebben eenig decreet concent of authorisatie van hoven wethouderen of gerechten, als meede om een of meer executeurs voogden curators of administrateurs nevens zich of bij vacateurende in de opene plaatsen te mogen kiezen en stellen tot den uiteinde der executie deezes en van de voogdije en administratie toe
Eindelijck verklaarden de testateuren aan zich te behouden, de magt en vrijheid, om na dato deezes, bij acte onderde hand, te mogen maaken eenige veranderingen 't zij legaaten, prelegaaten vermeerderingen of verminderingen, zoo daanig als zij testateuren goed vinden zullen, begeerende dat zulks zal worden nagekoomen even en alleens of het van woorden tot woorden in deeze waare geinsereerd.
De testateuren allen 't geene voors. staat duidelijk voorgeleezen zijnde verklaarden zij het zelve welverstaan te hebben en dit alzoo te weezen haaren testamente, laatste en uiterste wil, willende en begeerende dat het zelve na een haarder beijder, en ook na beider dood alzoo precieselijk zal worden agtervolgt, stand grijpen en zijn volkoomen effect sorteeren, het zij als testament codicille gifte ter zaaken des doods ofte onder den levende, zoo ende gelijk iemands testament op het bundigste zoude kunnen ofte mogen bestaan goed ende van waarden weezen, niet tegenstaande eenige wetten ter contrarie als alle de welke zij testateuren voor zoo veel in haare magt is, zijn derogeerende en te niet doende bij deezen, en off eenige solemniteiten na rechten gerequireerd in deezen waaren geommitteerd, de zelven verzoeken zij testateuren dat alhier mogen gehouden worden voor geinsereerd en dat zij ten effecten deezer het uiterste benefitie van rechten genieten mogen.
Aldus gedaan ende gepasseerd binnen Tilborg ten comptoire mijns notaris ter preesentie en ten overstaan van Pieter Gerard Molengraaff en Jan Baptist Gooijaarts beide woonende alhier als getuijgens daar toe verzogt, heeden den vijfftienden meij 1800 zes.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832