Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1807-115-132-52

Wij ondergetekende Wilhelmus de Beer, Pieter Brabers in huwelijk hebbende Cornelia de Beer, en Norbart van Beurden in huwelijk hebbende Adriana de Beer, alle woonende alhier in Tilborg, verklaaren met elkanderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de erffgoederen nagelaten door wijlen Cornelis de Beer hunne vader respective.

Overmits welke soo is Willem de Beer ten deele bevallen, en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden, en erffelijk besitten, eene huijsingen gequoteerd lettra F H 65 met den hof groot seven roeden ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aldaar oost en noord de wed Johannes de Beer, zuijt en west Nicolaas de Kok, los en vrij, Item een parceel land genaamt de Bogt, gelegen als voor aan de Hasselt groot vijf en een half loopense, oost en zuijd Johannes Colijns, west de straat en noord de waterlaat, belast met drie duijten chijns sjaar aan den heer .. Hogendorp alhier, voorts los en vrij, Item een parceel ackerland groot drie en een half loopense genaamt Rooijenberg, gelegen als voor oost Martinus Kooijen, zuijt Margareta van Oolen, west de wed Francis Reijnen, en noord de straat, los en vrij, Een parceel bosch groot drie loopense gelegen als voor aan Kranenberg genaamt de Wrange aldaar oost en noord Theodorus Smarien west de wed Johannes de Beer, en zuijd de gemeene heijde, los en vrij, zullende dit lot in slands verponding aannemen agt guldens negen stuijvers vier penningen.

Overmits welke soo is Pieter Brabers no ux: bij lotinge ten deele bevallen, en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven bezitten, eene huijsingen gequoteerd L F H 81 met den hof en bijhorende erve groot vier loopense gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aant Creijven, oost en west Adriaan van Hest, zuijd denselven en noord de straat, los en vrij, Item een parceel akkerland groot twee en een half lopense, gelegen als voor oost en zuijd Adriaan van Hest, west de waterlaat, en noord het vorige parceel, los en vrij, en een parceel ackerland groot drie loopense, gelegen als voor, oost Adriaan van Hest, zuijt een mestweg, west Jan Baptist Jan Brouwers en noord de waterlaat, los en vrij, zullende dit lot in slands verponding aannemen seven guldens agt stuijvers veertien penningen, en zal dit loth trekken van Norbart van Beurden vijftig guldens,

Overmits welke soo is Norbert van Beurden no ux: bij lotinge ten deele bevallen , en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven besitten, een huijsingen gequoteerd Nr 58 met den hof en aangelege erve zoo land als weijde groot ses en een halff loopense, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt genaamt aan de Langstraat, oost de wed Johannes de Beer, zuijd deselve, west de wed Francis Reijnen en noord de straat, met alle de fruijtbomen binne den tuijn die met zijn ..., en den fruijtenboom die vast agter het huijs staat waar tegens dit lot zal uijtkeeren aan de twee vorige loten aan ider lot twee guldens eens, en zal dit lot in vergelijk van caveling uijtgeven aan Peter Brabers condivident van het tweede loth, eene somme van vijftig guldens, binnen een jaar na het passeeren deeser te voldoen zullende dit lot in slands verponding aannemen vier guldens ses stuijvers veertien penningen,

En verklaaren mij deese ondertekent hebbende de voorschreven goederen te hebben geschift gescheijden en gedeijlt, om aan te ... ter stond bij het teekenen deeses met de lasten tot iders aanbedeelde behoorende, eersten sal over den jaaren 1800 agt gereserveerd dat Norbert Jan van Beurden de goederen die hij in huis is hebbende zal in huis behouden ... de huijsingen tot half april 1800 agt het ackerland tot ... 1800 agt en de weijden tot 1800 agt te vooren waar voor ... dat zijn en door den huurder betaalt zal worden, in geld seventig guldens, in ... vijfensesig en een half vaten rogge en een hondert vijftig staan regt geschut strooij, alle te voldoen en leveren volgens huurdersgebruijk als het zelve zal zijn verschenen .. dat ider op zijn lot zal moeten gedogen en onderhouden alle wegen steegen schouwen waterlaten en al niet de goederen van ouds subject zijn,
En is besprooken dat ider voor een derde tot zijnen lasten zal nemen voldoen en betaalen alle ... der obligatien en ... brieven tot lasten van den boedel zijnde en ... zoo houdt daarvan de voldoening zal worden geeijscht, en wijders is nog besprooken dat de geen welke ... verponding zal aankrijgen als bij ider lot is uijtgedruckt de zoodanige zal of zullen uijtkeeren aan de geene welke ... binnen het jaar te voldoen aan den geene het meeste zal aankrijgen,
En verklaaren wij ondergeteekende condividenten also geschift, gescheijden en gedeelt te hebben de vaste goederen ... met belofte deese deijling te sullen houden en doen houden voor goed vast bondig en van waarden sonder eenig wederseggen en allen verhoolen .............
Aldus geteekent binnen Tilborg op heeden den aght en twintigsten februarij 1800 seven int bijweesen van Hendrikus Wouter Bekkers en Jan Mutsaarts beijde woonende alhier, als getuijgen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832