Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1807-115-132-60

Wij ondergeteekende Norbartus Haans Franciscus Haans en Adrianus Haans, alle woonende te Tilborg, bekennen bij desen met elkanderen aan te gaan en te maaken eene erffscheijdinge en deijlinge van de nabeschreeve vaste en erffelijke goederen ons int gemeen competeerende nagelaten door onse ouders Peter Haans, en Willemijn Snellen zaliger en die welke ons int gemeen zijn competeerende, of schoon daar in den een of anderen is gevest geworden.

Overmits welke soo is Norbartus Haans eerste condivident voor zijn aandeel aanbedeelt en zal alsoo voor zijne portie hebben en erffelijk blijven besitten,
Eene huijsingen zijnde Littra E No. 96 met den hof daer bij groot circa seven roeden, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hoeven, aldaer oost de straat zuijd en west de H: Geest Armen alhier, en noord de weduwe Jacobus van Doremaal, los en vrij.

Overmits welke soo is Franciscus Haans voor zijn aandeel aanbedeelt, en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven besitten,
Een parceel ackerland, groot een en een half lopensaat ofte daar ontrent, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hoeven, oost en west de straat, zuijd de weduwe Gerard Brokken, en noord Peter Horvers los en vrij.
Item een parceel uijtgesteeke putten groot twee loopensaten ofte daar ontrent, gelegen genaamt de Hontjes, oost Laurens Jansen zuijd de erffgenamen Augustinus Kleijsen, west ... en noord de Landscheijding los en vrij.
En een parceel akkerland groot een loopensaat ofte daar ontrent, gelegen als voor aan de Hoeven, oost Peter Horvers, west Adriaan Barend Mutsaers, zuijd een voet pad, en noord een mistweg los en vrij.
En zal dit laaste parceel door den condivident van het derde lot op wien het zelve is gevest worden getransporteerd ten behoeve van Francis Haens condivident deser voor vijftig guldens, die zijn verrekent en voldaan

Overmits welke soo is Adriaan Haans voor zijn aandeel aanbedeelt en zal alsoo voor zijn portie hebben behouden en erffelijk besitten
Eene huijsingen zijnde L E No. 28 met den hof groot een half loopense ofte daar ontrent gestaan en gelegen alhier te Tilborg aande Hoeven, oost en west Hendrik Kleijsen zuijd de straat, en noord Peter Horvers los en vrij
En zal dese huijsingen en hof door den condivident van het tweede lot op wien hetzelve is gevest, worden getransporteert ten behoeve van Adriaan Haans condivident deser voor drie hondert guldens die zijn verrekent en voldaan,

En verklaaren wij ondergetekende alsoo geschift gescheijden en gedeijlt te hebben de vaste goederen int hooft deeses gemeld, om aan te veerden van stonden aan, met de lasten over deesen jaare 1800 seven, Belovende het voorschreeve deelen altijt te sullen houden en doen houden, voor goet vast bondig en van waarden, zonder eenig wederseggen, en allen verhoolen commer calangie ofte aantaal, hier inne wesende ofte naarmaals komende, malkanderen te zullen helpen afdoen teene maal sonder arg ofte list,
Verbindende tot naarkominge deeses onse personen ende goederen present ende toekomende geen uijtgesondert, stellende de selve ten bedwange en subjectie als na regten,
En is besprooken dat deese onse onderhandsche deijling zal worden overgebragt, en blijven berusten ten comptoire van den notaris van Meurs alhier resideerende, om door hem zoo veel copien te worden uijtgereijkt, als volgens de ordonnantie zal worden vereijscht, waar toe wij hem authoriseeren bij deesen,
Aldus geteekent binnen Tilborg ter presentie en bijweesen van Hendrikus Bekkers en Gijsbertus Obbens beijde woonende alhier, als getuijgens, heeden den een en dartigsten maart 1800 seven.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832