Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1808-115-157-74

In den naame Godes Amen.
Compareerde voor mij Izaac Bles, openbaar koninglijk notaris geadmitteerd binnen Tilborg resideerende ter presentie van de getuigens nagenoemd, Francis Adriaan Maas en Maria Catharina Piggen echte lieden woonende alhier mij notaris en getuigen bekend, beide hebbende alle vereijstens die tot het passeeren dezes worden gerequireerd, die welke verklaarden overdagt te hebben de zeekerheid des doods en d'onzeekere tijd en uuren vandien, niet gaarne van deeze waereld scheiden willende zonder alvoorens van haare natelaatene goederen te hebben gedisponeerd het welk zij verklaarden te doen bij dezen haaren mutueelen testamente laatste en uiterste wille doende zulks d'een met des anders concent, vrij en ongedwongen zonder inductie persuatie of mislijdinge van iemande zoo zij verklaarden alvoorens daartoe overgaande eerst ende vooraff recommendeeren zij testateuren hunne onsterfelijke zielen inde grondeloose barmhartigheid van God Almachtigh en haare doode lichaamen aande aarde met eene ordentelijke begraaffenisse mitsgaders te wederroepen en vernietigen alle testamenten, codicillen en andere actens van uitersten wille bij hun beiden te zaamen off ieder affzonderlijk voor dato dezes gemaakt off verleeden, en wel in sonderheid zodanigen testamente als zij comparanten voor mij notaris en getuigen alhier op den 25 aug 1806 hebben gepasseerd, houdende dezelven en ieder vandien voor dood, nul en van onwaarde in dier voegen als off dezelve nooit gemaakt off verleden waaren geweest,
En nu op nieuw disponeerende zoo verklaaren zij testateuren in den eersten te legateeren en bespreeken gelijk zij zijn doende bij deezen elkanderen reciprokelijk, de eerst stervende de langstlevende van hun beide het usufruct, bezit en inkomsten van allen de vaste en onroerende goederen die de eerst stervende met er dood ontruimen en agterlaaten zal en zulks gedurende het leven van de langste leevende, waar van eijgendom en erffregt na doode van den langstleevende hunner beide zal koomen aan hunne hier na te melden erffgenaemen,
En allen de roerende goederen gereede en ongereede gelden actien schulden en crediten niet ... uitgezonderd van alle 't geen de eerst stervende van die natuur, met er dood zal koomen te ontruijmen en agter te laaten, verklaaren zij testateuren te maaken ... en geeven in vollen en absoluten eijgendom de eerst stervende aan den langstleevenden van hun beide, elkanderen over en wederover daertoe ende daar in nomineerende en institueerende bij ende mits deezen,
Voorts verklaarden zij testateuren na doode van de langst leevende hunner beide te prelagateeren aan Engelina van Dijk huisvrouw van George van Dijk, en in cas van vooroverlijden aan haare wettige deschendenten, een huis bestaande in drie wooningen met schop en hoff groot twee lopensaaten ofte daar omtrend gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Velthoven, aldaar oost Cornelis Reijken zuit de straat, west Wouter Mutsaers en noord den zelven,
Item legateeren zij testateuren na doode als voor aan Cornelis Klijbergen, eerstelijk een perceel weijde groot circa drie lopensaaten met de boomen en houdwas daarom staande, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Goirkensche Bosschen aldaar oost de waterlaat zuid den kerkpat, west Willem Bakkers en noord Jan Baptist Franken,
Item een perceel weijde en land met den houdtwas daaraan en omstaande groot circa vier lopensaaten gelegen als voor ter plaatse de Hasselt aldaar aande Kortestraat, genaamt den Bosch Man, oost de gemeene weg zuit Christiaan Vermeer C.S. west de heide en noort Jan Drabbe C.S.,
Item legateeren zij testateuren na doode als voor, aan Anna Maria Moonen weduwe van wijlen Wilhelmus Klijbergen ter togte en aan de gelijke kinderen van Cornelis Klijbergen ten erffrechten, een parceel ackerland groot drie lopensaaten ofte daar omtrent gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasseld, aldaar aan de Korte Straat, oost Rumoldus Leijten zuit de straat west en noort Josep Nouwens,
Item legateeren zij testateuren na doode als voor, aande drie kinderen van wijlen Adam Mutsaers in huwelijk verwekt aan mede wijlen Josina Melis, eene somme van honderd guldens eens,
Item en laatstelijk legateeren zij testateuren na doode als voor aanden Grooten of Heijligen Geest Armen alhier eene somme van honderd guldens eens,

Wijders verklaaren zij testateuren hunnen verderen wil en begeerte te zijn, dat nadoode van den langst levende hunner beide hunne nalaatenschap na aftrek van genoemde pre legaaten en legaaten zal geerft en genooten worden in deze voegen te weeten de vaste en onroerende goederen van de kand van hem testateur herkomstig, bij de gelijke kinderen van Cornelis Klijbergen met behoud van de togt of vrugt gebruijk aan der zelver ouders geduurende hun leve lang,
En de vaste en onroerende goederen herkomstig van de zijde vande testatrice, bij haare nichte de voorn. Engelina van Dijk, huisvrouw van George van Dijk, en in cas van vooroverleijde bij haare wettige deschendenten bij representatie,
En al het geen er verder ... roerende als onroerende goederen, actien schulden en crediten, mitsgaders greede en ongereede gelden, niets uitgezonderd die op 't overleide van den langstlevende hunner testateuren overig en onverteerd bevonden zullen worden, willen zij testateuren dat voor de eene helft zal geerft en genooten worden bij Cornelis Klijbergen en voor de wederhelfte bij de meer voorn: Engelina van Dijk, huijsvrouw van George van Dijk, en bij vooroverleide van een off meer van hunne wettige deschendenten bij representatie, waartoe ende waarinne de zelven worden genomineerd en geinstitueerd bij dezen ende vermits de geregte erffgenaamen voor hun testateuren ...
Laatstelijk resisteeren de testateuren aan zig te behouden de vrijheid en het vermogen om dezen dispositie voor notaris of onder hunne particuliere handtekeningen te vermeerdere verminderen en weder te veranderen met legaaten prelegaaten als anderzints zoo zij te ... zullen worden, willende dat al 't geen daar van zal blijken van zodanige effect zal zijn als op 't zelve hier inne woordelijk waaren vervat, de testateuren allen 't geen voors. staat duidelijk voorgeleezen zijnde verklaarden zij het zelve welverstaan te hebben en dit alzoo te weezen haaren testament laatste en uiterste wil, willende en begeerende dat het zelve na een en ook na beider dood alzoo presieselijk zal worden nagekoomen en agtervolgt, mitsgaders stand en plaats grijpen, 't zij als testament codicille gifte ter zaaken des doods ofte andersden levende, zoo ende gelijk iemands testament op 't bundigste zoude kunnenen mogen bestaan goed en van waarde weezen niet tegenstaande enige wettenter contraarie als alle de welke zij testateuren voor zooveel in hunne magt, zijn derageerende en te niet doende bij dezen, ook niet tegenstaande eenige solemniteiten na rechten gerequireerd in dezen waaren geammitteerd, als alle de welke zij testateuren ten dezen zijn houdende ..., verzoekende te effecte dezes het uiterste benefietie van rechten temogen genieten,
Aldus gepasseerd binnen Tilborg ter presentie en ten overstaan van Joseph Nouwens en Jan Baptist Gooijaarts, beide woonende alhier als getuigens daartoe verzogt,
Den dertigsten december 1800 agt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832