Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1810-115-159-55

Wij ondergetekenden Jan Baptist Mutsaers, Johannis Mutsaers en Jan Baptist Jan Beeris als in huwelijk hebbende Maria Anna Mutsaers, alle woonende alhier, verklaaren met den anderen te hebben aangegaan ende gemaakt de navolgende erffscheiding en deling der goederen ons aangekoomen van wijle onze ouders Godefridus Theodorus Mutsaers en Lucia de Jong.

Overmits de welke zoo is Jan Baptist Mutsaers ten deel bevallen en zal dienvolgens voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren.
Eerstelijk een huis stal en schop met hoff en aangelegen erven groot te zaamen twee en een half loopensaat ofte daar omtrend, gestaan en gelegen alhier onder Tilburg in de wijk Hasselt ter plaatse het Kraijven, gequoteerd litt F no. 559, aldaar oost Jan Vromans, zuid Adriaan van Hest, west de straat en noord Arnoldus Bertens,
Doende voors. huijs volgens den nieuwen aanslag in de s'lands verponding f 0..4.. en het derde aangelag te saamen volgens den ouden aanslag inde verponding 2..4..
Item een perceel ackerland en weide groot een lopensaat en tien roeden ofte daar omtrend gelegen als voor ter plaatse voors., aldaar oost Jan Baptist van Riel, zuid Arnoldus Bertens, west de straat en noord Jan Nicolaas de Cocq,
Belast met vijftien stuijvers pagt s'jaars aanden Grooten off Heijligen Geest Armen alhier.
Doende het voors. perceel van ouds in de verponding f 0..16..
En zal den verkrijger van dit lot in vergelijk van kaveling van ieder der twee volgende condividente genieten eene somme van vijff en twintig guldens en dus van beide te saamen de somme van vijfftig guldens, van welke ik bij 't teekenen dezes bekenne voldaan en betaald te zijn.

Overmits de welke zoo is Johannes Mutsaers te deel bevallen en zal dienvolgens voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren.
Eerstelijk een perceel ackerland groot een en een halff lopensaat ofte daar omtrent geleegen onder Tilburg ter plaatse het Kraaijven aldaar oost Jan Nicolaas de Cocq, zuid Jan Couwenberg, west Jan Nicolaas de Cocq en noord den zelve. Doende van ouds in de verponding f 1..0..2.
Item een perceel ackerland groot een lopensaat ofte daar omtrend gelegen als voor ter plaatse voors. aldaar oost Hendrick Voskens, zuid Adriaan van Hest, west Godefridus Vermeer en noord Jan Baptist van Riel.
Doende van ouds in de verponding f 0..8..12.
Item en laatstelijk een perceel schaarbosch groot drie lopensaat ofte daar omtrend gelegen onder de dingbank van Udenhout ter plaatse bij de Langendreeff tusschen de erve Wilhelmus Piggen aande eene zeijde, de prince van Sultzbach aande andere zijde en een eijnde strekkende met den anderen eijnde aan de dreeff van juffr. van Beugen.
Gevende dit perceel van ouds geen verponding.
En zal de verkrijger van dit lot of portie in vergelijk van kaveling aan den condivident van het eerste lot moeten uitkeeren eene somme van vijff en twintig guldens, welke bij 't passeeren dezes zijn voldaan.

Overmits de welke zoo is Jan Baptist Jan Beeris no: ux: Maria Anna Mutsaers te deel bevallen en zal dien volgens voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren.
Eerstelijk een halff huis scheidende op de graat van de schouw met den hoff groot agt en dertig roeden ofte daar omtrend, gequoteerd litt F no. 550, gestaan en gelegen alhier onder Tilburg ter plaatse de Hasselt aldaar in 't Kraaijven belend aldaar oost Jan Vromans, zuit den H: Geest Armen van Tilburg, west den zelve en noord Jan Vromans.
Doende de voors. halve huisinge volgens den nieuwen aanslag in de verponding f 0..4..
En volgens den ouden aanslag met de 38 roeden hoff f 1..1..12.
Item een perceel ackerland groot vier en een halff lopensaat ofte daar omtrent gelegen als voor ter plaatse als voors. aldaar oost Gerardina Peijnenburg, zuid Hendrick van Pelt C.S., west de straat en noord den H: Geest Armen van Tilburg.
Doende dit perceel van ouds in de verponding f 3..6..12.
En zal den verkrijger van dit lot of portie in vergelijk van kaveling aan den condivident van het eerste lot moeten uitkeeren eene somme van vijff en twintig guldens, welk bij 't passeeren dezes zijn voldaan.

Voorts is tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneerd en ondersprooken, dat een ieder van ons zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten en pagten van den jaaren 1800 elff.
Zijnde de verponding bij anticipatie over den jaare 1809 voldaan blijkens drie stuks quitantien no. 1869, 953 en 953.

Aldus bij ons ondergeteekenden ten onzen volkoomen genoegen gescheiden en gedeeld de goederen ons als voors. aangekoomen beloovende malkanderen des wegens om geen andere scheiding off deling moeielijk te zullen vallen en voorts een ieder van ons te zullen onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaaten en alle andere nabuurlijke rechten waartoe een of ander perceel van ouds zoude mogen subject wezen.

En hebben wij condividenten daarop, d'een tot des anders behoef volkomentlijk vertegen en gerenuntieerd inne maniere daartoe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde, gelooven de deze onze deling altijd te zullen houden en doen houden voor goed vast en bondig en van waarden zonder eenig wederzeggen en alle verhoolen commer calangie ofte aantaal hier inne wezende off namaals koomende elkanderen te zullen helpen affdragen 't eenemaal zonder arg ofte list,

En is verder tusschen ons ondergeteekende condividenten geconditioneerd en affgesprooken dat deze onze deling ten kantoore van de notaris Izaac Bles resideerende binnen Tilburg zal worden overlegt, omme na dat dezelve ingevolge de wet ter secretarije alhier zal zijn geregistreerd te blijven berusten en door hem notaris daar van uit gemaakt en gedepecheerd te worden alle aan ieder onze behoorlijke kopij voor zoo ver des zelfs lot of portie aangaat, mitsgaders copij of extract authentieq om ten comptoire van den heere commissaris tot het werk der verponding in 't resort den Bosch arrondissement Oisterwijk te worden overlegt,
En zal hij twede genaemde condivident gehouden en verpligt zijn, voor zoover zijn aanbedeelde gelegen is onder Udenhout, de registratie daarvan ter die secretarije te laaten doen ingevolge de wet op dat stuk geemaneerd authoriseerde voorn notaris tot het uitleveren van kopijen aan die geenen welke in 't vervolg van tijd daar toe zoude gerechtigt zijn of kunnen worden.
Tot preciese nakooming vanal het geene voors. staat verklaaren wij ondergeteekende te verbinden onze persoonen en goederen present en toekoomede geene uitgezonderd stellende dezelve ten bedwangen en subjectie als na rechten.
Een verklaaren wij gezaamelijke condividenten dat alle de in deze verdeelde goederen geen duijzend guldens waardig zijn.
T'oirconde hebben wij deze onze deling alzoo gestooten binnen Tilburg ter presentie en ten overstaan van Gijsbert Jansens en Izak de Graaff, beide woonende alhier als getuijgen daar toe verzogt, die deze met en benevens ons condividenten hebben ondertekend, Tilburg den agtienden junij 1800 tien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832