Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1813-115-219-187

Voor Pieter Gerard Molengraaff keizerlijk notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Bosch, departement der Rijnmonden, in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde getuigen.
Compareerde Francis Adriaan Maas, rentenier wonende te Tilburg aan de wijk Veldhoven littra K: no. 1078, dewelke eenigzins ziekelijk van lichaam, echter zijn verstand, memorie en zinnen magtig en gebruikende, zoo als aan ons den ondergetekende notaris en getuigen is, gebleken, aan den ondergetekende notaris in tegenwoordigheid der getuigen, zijn testament heeft voorgezegt, als volgd:
Ten eersten maak en geef ik aan Anna Maria Moonen weduwe van Wilhelmus Kleijbergen wonende te Tilburg aan de Hasselt, gedurende haar leven lang, de tocht of vruchtgebruik, en aan de drie kinderen van wijlen Cornelis Kleijbergen in huwelijk verwekt aan Hendrica van Onzenoord, met naamen Josephus Kleijbergen, Adriana Kleijbergen, en Willemijn Kleijbergen, bij vooruitmaking en boven het erfdeel, den eigendom, van een parceel akkerland groot drie lopens, makende negen en veertig aren vijf en zestig centiares, of daaromtrent, gelegen te Tilburg aan de Hasselt ter plaatse de Korte straat, belend oost Rumoldus Leijten, zuid de straat, west en noord Joseph Nouwens.
Ten tweeden geef en maak ik aan Hendrica van Onzenoord, tans hertrouwd met Wilhelmus de Beer, wonende te Tilburg aan de Hasselt, tot dat het jongste van haare nagenoemde kinderen, daar Cornelis Kleijbergen vader van was, den ouderdom van agttien jaaren zal hebben bereikt, en langer niet, de tocht of vruchtgebruik, en aan dezelve haare kinderen met naamen Josephus, Adriana en Willemijn Kleijbergen bij vooruitmaking en boven het erfdeel, den eigendom, van alle de overige vaste en onroerende goederen, die mij, op den dag van mijn overleiden zullen toebehoren, willende ik dat zij op den gezegde ouderdom van het jongste van hun, of bij vooroverleiden van voornoemde hunnen moeder, aanstonds na dat overleiden, daar over de vrije beschikking hebben, zoo wel in eigendom als in vrugtgebruik.
Ten derden geef en maak ik, aan de drie kinderen van wijlen Adam Mutsaers in huwelijk verwekt aan mede wijlen Jozina Meelis, met naamen Arnoldus, Elizabeth en Adriaan Mutsaers wonende te Tilburg, eene somme van een honderd gulden, makende twee honderd en drie francs, eens.
Ten vierden geef en maak ik aan de twee kinderen van Joseph Nouwens winkelier wonende te Tilburg, daar moeder van was Maria Elizabeth Beeris, genaamd Arnolda en Adriana Nouwens, een honderd gulden, makende twee honderd en drie francs, eens.
Ten vijfden geef en maak ik aan Anna Maria van Abeelen mijne dienstmeid wonende bij mij, eene somme van vijff en zeventig gulden, makende een honderd twee en vijfftig francs en vijff en twintig centimen, eens.
Ten zesden stel ik tot mijne algemeene erfgenaamen, de voornoemde drie kinderen van wijlen Cornelis Kleijbergen in huwelijk verwekt aan Hendrica van Onzenoord, met naamen Josephus Kleijbergen, Adriana Kleijbergen en Willemijn Kleijbergen wonende te Tilburg, voor de eene helft, en Engelina van Dijk, huisvrouw van George van Dijk, herbergier wonende te Tilburg, en in cas van vooroverleiden haare wettige descendenten bij representatie, voor de wederhelft, en dat in alle mijne overige roerende goederen, meubilen, gelden, actien en crediten, die mij op den dag van mijn overleiden zullen toebehoren, en waar over ik hier voor niet heb gedisponeerd, met last om te betaalen, de drie laatstgemelde legaaten in geld, de schulden der nalatenschap, begraaffenis kosten, kerkeregten en een eerste jaargetij.
Ten zevenden benoem ik tot executeur van mijn testament, de heer Joseph Nouwens winkelier wonende te Tilburg, aan welke ik het regt van bezit neming van alle mijne roerende goederen schenke.
Ik herroep alle bevorens gemaakte testamenten.
Dit testament is alzoo door den testateur aan den ondergetekende notaris voorgezegt, die het zelve geschreeven heeft, zodanig als het is voorgezegt geworden, en heeft vervolgens aan den testateur voorgelezen, die heeft verklaard hetzelve volkomen wel te begrijpen, daarbij te persisteeren en dat het zijnen wil inhield, alles in tegenwoordigheid der getuigen.
Waarvan acte gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van den ondergetekende notaris, in het jaar een duizend agthonderd en dertien, den dertienden november, in tegenwoordigheid van Hubert Norbart van de Sande kaardemaker, Adriaan Heeren kaardemaker, Gerard Bogaers fabrikant en Gerard Backx metselaar, wonende alle vier te Tilburg, als getuigens daar toe verzogt, hebbende den ouderdom en de qualiteiten bij de wet gevorderd, en heeft den testateur benevens de getuigen en notaris getekend, na gedaane voorlezing van alles in tegenwoordigheid der getuigen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832