Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1814-115-220-288

Voor Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch, provincie Braband in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuijgen,
Compareerden Hendrik Peter Jansen, Willem Peter Jansen, Jan Peter Jansen, Adriaan Peter Jansen, wevers, Adriana Janssen huisvrouw van Hermanus Rottie schrobbelaar, voornoemde haar man die mede compareerde, geassisteerd en tot het navolgende geauthoriseerd, mitsgaders Lucia Jansen meerderjaarige en ongehuwde dochter, broeders en zusters, allen wonende te Tilburg,
Dewelke bij deze tegenwoordige acte onder vrijwaring van evictie hypothequen, en alle andere hindernissen of storingen, hoe ook genaamd, hebben verkogt, opgedragen en overgegeven aan Peter de Groot, wever van beroep wonende te Tilburg aan de Hasselt hier tegenwoordig en accepterende verkrijger voor hem zijne erfgenaamen en regtverkrijgende, een derde van een huis of woning, bestaande in een kamertje en keuken, met den hof groot zeventien roeden of daaromtrent, zonder waarborg van juiste maat, staande en gelegen te Tilburg aan den Hasselt gequoteerd no. 498, belend zuid den koper Peter de Groot, met een ander gedeelte van't huis en erve, noord de kinderen Cornelis Hosemans, scheidende aldaar, het huis op de graat van de schoorsteen en den hof op de springpaalen, west de straat, en oost een waterlaat, verklarende de koper hetzelve wel te kennen daarmede te vreden te zijn en er geen ampele beschrijving van te verlangen,
De verkopers zijn onverdeelde eigenaars van hetzelve, als hun zijnde aangekomen uit de nalatenschap van wijlen Peter Jansen hun vader, overleden te Tilburg in het jaar achttien honderd en vier.
De voornoemde Peter de Groot, zal over het bij deze verkogte goed als zijn eigendom kunnen beschikken te rekenen van heden af, echter niet int gebruik kunnen treeden of het genot daarvan hebben dan halff April des jaars achttien honderd en vijftien.
Zijnde deze verkoping geschied, ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen waar toe hij zich verbind 1. om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zijn verschuld, 2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere van welke aard die zoude mogen wezen, waarmede het verkogte goed is of zal worden belast, te rekenen van den eersten januarij een duizend agthonderd en vijftien.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van twee honderd en vijf gulden, dewelke de verkopers, erkennen ontvangen te hebben van den koper, hen daar voor, zonder eenige reserve kwiterende bij deze,
waarvan deze acte aan de comparanten is voorgelezen.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore den een en dertigsten meij een duizend agthonderd en veertien, in tegenwoordigheid van Johannes Broeders horlogemaker en Antonij Martinus van Bommel fabrikant, beide als getuigen, wonende te Tilburg, die deze met mij notaris hebben getekend, maar niet de comparanten als hebbende op onze daartoe gedaane aanvraagen, allen verklaard niet te kunnen schrijven noch tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832