Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1814-115-220-295

Voor Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg hoofdplaats van het kanton, arrondissement 's Hertogenbosch provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, compareerde Cornelis Arnoldus Bertens, wever, wonende te Tilburg aan de wijk Hasselt, dewelke bij deze tegenwoordige acte, onder vrijwaring van evictie, hypotheeken en alle andere hindernissen of storingen hoe ook genaamd, heeft verkogt opgedragen en overgegeven, aan Arnoldus Cornelis Bertens, zijn zoon, landbouwer wonende mede te Tilburg aan de Hasselt, ten deze mede present en accepterende verkrijger voor hem, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende, een huis met hof en erve, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, gequoteerd no. 564, groot te zaamen een en een half lopensen, of daar omtrent, zonder waarborg van eenige juiste maat, belend oost Jan Baptist van Riel, west de straat, zuid Jan de Kok en noord de weduwe Jan Bergmans, zoo en in dien staat als hetzelve zich tans bevind zonder daar van iets uit te zonderen of te reserveeren, verklarende de koper hetzelve wel te kennen, er mede tevreden te zijn en daar van geene ampeler beschrijving te verlangen.
De voornoemde Arnoldus Cornelis Bertens zal over gemelde huis hof en erve als zijn eigendom kunnen beschikken, te rekenen van heden af ook het genot daarvan hebbend, mitsgaders de revenuen genieten die hebben beginnen te loopen met halff april laastleden.
Den verkoper aangekomen, zoo hij verklaarde om omtrent vijfftien jaaren geleden, bij koop en opdragt gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle, van Johannes Jacobus van Beurden, dan waarvan den brief bij hem in 't ongereede is geraakt.
Zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den koper, onder de navolgende bepaalingen, waar toe hij zich verbind 1. om te zullen betaalen de rechten en kosten de welke wegens dit contract zullen zijn verschuld, 2, om te zullen betaalen de grondlasten en alle anderen van welken aard die zouden mogen weezen, waarmede de voorschrevvene verkogte goederen zijn of zullen worden belast, te rekenen van den eersten julij eerstkomende.
Daar en boven is deze verkoping geschied voor eene somme van twee honderd guldens, dewelke de verkoper van den koper erkend ontvangen te hebben, waarvan quitantie, waarvan deze acte is opgemaakt en aan de comparanten voorgelezen.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantoore van den ondergetekende notaris, den tienden junij een duizend agthonderd veertien, in tegenwoordigheid van Johannes Broeders horlogemaker en Antonij Martinus van Bommel fabrikant beide wonende te Tilburg, als getuigen, die deze met den notaris na gedane voorlezing hebben getekend, maar niet de comparanten, als hebbende op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven noch tekenen.



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832