Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1814-115-220-374

Voor Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Noord Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Compareerden Martinus Jan Smulders, landbouwer, Christiaan van Oolen, landbouwer, Pitronella van Oolen weduwe van wijlen Hendrik van Seumeren, spinster, alle wonende te Tilburg; uitgenomen Christiaan van Oolen te Goirle.
De welke bij tegenswoordige acte, onder vrijwaring van evictie, hijpotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoe ook genaamd, hebben verkogt opgedragen en overgegeven aan Adriaan Norbart Verbunt, landbouwer wonende te Tilburg, ten deze present en accepterende verkrijger voor hem, zijne erfgenamen en regtverkrijgende.
Drie vierde parten gemeen en onverdeeld, in een gedeelte van een huisje, zijnde een vertrekje of kamer, aan den oostenkant, gequoteerd no. 454, met aangelegen erve en weide groot omtrent een lopens, staande en gelegen te Tilburg aan de Hoeven, belend oost de straat, zuid een akkerweg, west de koper en noord Hendrik Leijten.
Item drie vierde parten gemeen en onverdeeld, van een parceel akkerland, groot omtrent een lopens, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, belend oost de kinderen Johannes de Beer, zuid Cornelis Jacobs, west Adriana Maria Maas en noort de straat.
Waar van de koper het overige een vierde part competeerd.
Deeze goederen, zoo en in dien staat als de zelve zich thans bevinden, zonder daar van iets uittezonderen of te reserveren, verklarende de koper de zelve wel te kennen, er mede te vreede te zijn en er geen ampeler beschrijving van te verlangen.
Om door de koper van stonden aan in eigendom en gebruik te worden aanvaard.
De verkopers voor de verkogte drie vierde parten, en de koper voor het overige een vierde part aangekomen, als erfgenaamen van wijlen Margaretha van Oolen, ongehuwd alhier onlangs overleden, van wiens boedel en nalatenschap de belasting op het regt van successie is kwijtgescholden en de verdeling daar van gepermiteerd, volgens permissie billet, ten deze vertoond, afgegeven door den regulaten der voorschreeve belasting van dato Oisterwijk den een en twintigsten junij agttien honderd en veertien getekend A. de Lannoij.
Zijnde deze verkoping geschied, ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen waar toe hij zich verbind,
1. om te zullen betalen de regten en kosten de welke wegens dit contract zullen worden verschuld,
2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welken aard die zouden mogen wezen waar mede de verkogte goederen zijn, of zullen worden belast, te rekenen van den eersten januarij agttien honderd en vijftien.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van vijf en negentig gulden, de welke de verkopers van den koper bij deze erkennen ontvangen te hebben, waar van quitantie.
Waar van acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van den ondergetekende notaris, den vijfden october een duizend agt honderd en veertien, in tegenwoordigheid van Adriaan Teurlings, molenaar en Johannes Broeders horlogiemaker, als getuigen en wonende te Tilburg, de welke deze met Martinus Jan Smulders en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend, maar niet de overige comparanten, als hebbende alle op onze daar toe gedaane aanvraag verklaard, niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832