Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-168-29

Voor Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het canton, arrondissement van 's Hertogenbosch provincie Braband, en in tegenwoordigheid van de nagenoemde en ondergetekende getuigen is gecompareerd
De heer George Schouw griffier bij het vredegeregt van het canton Tilborg, wonende binnen gemelde stad wijk Kerk, als last en procuratie hebbende tot het geene volgende van den heer Jacob Mijnssen Gerritsz koopman woonende te Amsterdam in de Warmoestraat ingevolge procuratie gepasseerd voor den notaris Pieter Berkman en getuigen te Amsterdam den dertigsten maart agtien hondert vijftien en waarvan het origineel brevet behoorlijk geregistreerd en gelegaliseerd ter requisitie van de heer Schouw, na dat door hem in tegenwoordigheid van ons notaris en getuigen was voor echt verklaard en getekent, aan deze is geannexeerd geworden.
Dewelke in naam als boven, bij deze heeft verkogt afgestaan en overgedragen, en den heer constituant Jacob Mijnssen Gerritsz verbonden tot vrijwaring van hetzelve verkogte van alle kommer, evictien, substitutien hijpothequen en andere hoegenaamde beletzelen, aan de heer Cornelis van Dijk fabrikant wonende te Tilburg hierbij tegenwoordig en accepterende koper voor zich zelve, zijne erfgenamen of recht verkrijgende.
Een huis met bijgehorende getimmertens en hof groot omtrent drie lopensen, staande en gelegen te Tilburg wijk Westheijkant, ter plaatse genaamt het Goirken, gequoteerd L. H No. 691 en belend oost een weg, west de straat, zuid Gerardus Jacobus en Elizabeth Jacobus Lombaerts en noord de erve Teurlings,
Zoo als gemelde huijs met bijgehorende getimmertens en hof zich bevind en gelegen is, zonder daarvan iets uittezonderen of te reserveeren, verklarende den verkrijger hetzelve wel te kennen, daarmede te vreden te zijn en daarvan geene nadere aanduiding te verlangen,
Om door gemelde verkrijger daarmede te kunnen doen en handelen als met goed hem in vollen eigendom toebehorende te rekenen van heden, edoch daarvan niet in het gebruik te treden dan te rekenen van half october agtien hondert vijftien zullende echter het als dan te verscheine half jaar huur zijn ten behoeve van den kooper.
De heer Jacob Mijnssen Gerritsz is van voormelde huis en hof eigenaar geworden bij koop van de heer Cornelis Hendrik Swagemakers, ingevolge vestbrief gepasseerd voor schepenen van Tilburg en Goirle den zeventienden van grasmaand agtien hondert negen.
Zijnde de tegenwoordige verkoping geschied onder de verpligting van gezegde heer Cornelis van Dijk die zich verbind:
1. Om te voldoen en betalen alle de kosten en regten waartoe deze verkoop aanleiding zal mogen geven
2. Om insgelijks te voldoen en betalen te rekenen van den eersten januarij agtien hondert vijftien de grond en andere lasten en impositien, waarmede gemelde huis met bijgehorende getimmerten en hof belast is of zoude mogen worden.
En behalven de hiervoor bepaalde lasten en voorwaarden word dezen verkoop bovendien gedaan voor de somme van twee duizent en vijf hondert guldens, welke somme de heer George Schouw verklaard voor en in naam als boven, van den koper te hebben ontvangen, dus hem deswegens is kwiterende.
Tot de uitvoering dezer verkiezen parthijen domicilie ten hunnen gemelde woonhuize.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg ten kantore van de notaris den zesden april agtien hondert vijftien in tegenwoordigheid van Christiaan Vinken koperslager en Hendrik Smulders touwslager beide wonende te Tilburg als getuigens hiertoe verzogt, die deze met de comparanten en mij notaris na gedane voorlezing hebben getekent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832