Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-221-100

Voor Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofd plaats van het kanton, arrondissement van 's Hertogenbosch provincie Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Compareerden Jan Baptist van Gool en Wilhelmus van Gool, beide wevers wonende te Breda, mitsgaders Annamaria van Gool meerderjarige ongehuwde dochter, Adriaan van Gool wever, Hendrik van Gool wever, Cornelis van Gool, wever Maria Anna van Gool meerderjaarige ongehuwde dochter, alle wonende te Tilburg, gezamentlijke kinderen en erfgenamen ab intestato van wijlen Johanna Maria Jansen weduwe Peter van Gool, hunne moeder, onlangs te Tilburg overleden wiens boedel en nalatenschap de belasting op het regt van successie is kwijtgescholden, en de scheiding en verdeling daarvan gepermitteerd, volgens ... van den Regulateur van de voorschreeve belasting van dato, Oisterwijk den tweeden januarij 1800 en vijftien getekend, H: de Lannoij welke comparanten bij deze tegenwoordige acte onder vrijwaring van evictie, hypotheken en alle ander hindernissen of storingen hoe ook genaamd, hebben verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Wilhelmus de Beer landbouwer wonende te Tilburg aande Hasselt, ten deze present en accepterende verkrijger voor hem, zijne erfgenaamen en regtverkrijgenden, een huis, met schuur, schop en hof, groot twee lopens of daaromtrent, metde over of ondermaat van dien, staande en gelegen te Tilburg aan de Hasselt, gequoteerd no. 539 belend oost de straat, west Johannes de Beer, zuid de straat en noord een waterloop, zoo en in dien staat als hetzelve zich tans bevind, zonder daarvan iets uittezonderen of te reserveeren, verklarende de koper hetzelve wel te kennen er mede te vreede te zijn en daarvan geen naauwkeuriger beschrijving te verlangen, om door den koper van stonden aan in eigendom en gebruik te worden aanvaard, de verkopers aangekomen uit de nalatenschap van gemelde weduwe van Gool, hunne moeder, zijnde de verkoping geschied, ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen waar toe hij zich verbind, 1. om te zullen betalen de rechten en kosten dewelke wegens dit contract zullen zijn verschuld, 2. om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welke aard die zoude mogen wezen, waar mede het bij deze verkogte huis en toebehoren, is en zal worden belast te rekenen van heden af, daar enboven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van vier honderd guldens, dewelke de verkopers erkennen reeds op heden van den koper ontvangen te hebben, hem daarvoor zonder eenige reserve quiterende bij deze. Waar van acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van den ondergetekende notaris, den zeventienden April een duizend achthonderd en vijftien, in tegenwoordigheid van Johannes Broeders, en de heer Gerardus Gommarus Dams fabrikant, als getuigen, en wonende beide te Tilburg die deze benevens Jan Baptist van Gool, den koper en notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend, waar met de overige comparanten als hebbende alle op onze daartoe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven, noch kunnen naam tekenen, noch zulcks ooit gekend te hebben.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832