Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-221-154

Op heden den een en twintigsten junij een duizend agt honderd en vijftien, compareerde voor Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Braband, ten huize van Cornelis Geerts, herbergier te Tilburg aande wijk Veldhoven, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
De heeren Gijsbert Janssens fabrikant en Cornelis Geerts herbergier, beide wonende te Tilburg, in qualiteit als gevolmagtigden van Adriana Maria Maas, meerderjarige ongehuwde dogter zonder beroep wonende te Tilburg, volgens acte van procuratie daar van zijnde gepasseerd voor den ondergetekende notaris en getuigen te Tilburg, den twaalfden november agttien honderd en veertien waarvan een afschrift vermeldende de registratie der minute aan deze is geannexeerd.
Te kennen gevende: voornemens te zijn om op heden door het ministerie van den ondergetekende notaris, ten voormeld woonhuize van Cornelis Geerts, publiek en voor alle man provisioneel te doen verkopen, na voorgaande onderscheidende bekendmakingen en affixtien van billetten, daar van op de gewone wijze en ter ordinaire plaatsen binnen deze gemeente gedaan de hiernabeschreeven en gespecificeerde vaste onroerende goederen, zullende de finaale toewijzing, zoo dezelve plaats heeft, geschieden op donderdag den zesden julij, agttien honderd en vijftien, s'namiddags om zes uuren, te zelver plaatse, en zulks op de nabeschreeven generaale en speciaale conditien en voorwaarden.

Artikel 1 t/m 17 (niet vertaald)

Beschrijving van de te verkopenen goederen en verdeeling der zelve in koopen.

Dan zij geweten dat de goederen die begreepen zijn in de volgende eerste, tweede, vijfde en zesde koopen, de voornoemde Adriana Maria Maas zijn aangekomen uit de nalatenschap van Jan Maas en Maria de Rooij respective, beide, veele jaaren geleden te Tilburg overleden, hebbende dus niets gemeens met de tegenswoordige wet der belasting op het regt van successie, en dat de navolgende derde en vierde koopen, haar zijn aangekomen uit de nalatenschap van wijlen haar broeder Cornelis Jan Maas, van wiens boedel en nalatenschap de belasting op het regt van successie is kwijtgescholden en de scheiding daar van gepermitteerd, volgens permissen billet van den regulateur van voorschreeve belasting, in dato Oisterwijk den zeventienden januarij agttien honderd en vijftien, getekend H: de Lannoij.

Eerste koop.
Een parceel schaarbosch, groot vier lopens of daar omtrend, gelegen te Tilburg aan de Hasselt, aldaar agter de Langstraat, belend oost de erven Johannes de Beer, west Joseph Nouwens, zuid Jan Cornelis Jacobs en noord de gemeente. Gereserveerd agt berke boomen, staande aan de straatzijde, om daar van te ruimen voor primo november eerstkomende.
Trekgeld twee gulden tien stuivers.
Armgeld zes stuivers.

Tweede koop.
Een parceel akkerland, groot een en drie quart lopens of daar omtrend, gelegen te Tilburg wijk Hasselt, aldaar aan de Postelstraat, belend oost Adriaan Peter Hensen, west en noord Christiaan Mommers en zuid Adriaan van Hest.
Trekgeld een gulden.
Armgeld zes stuivers.

Derde koop t/m de zesde koop liggen niet in de Hasselt.

En hebben voornoemde comparanten verkopers, van den ondergetekende notaris gevorderd, om op voormelde conditien, lasten en voorwaarden, en onder de daarbij uitgedrukte reserve, over te gaan tot de provisioneele verkoping, of adjudicatie, en hebben na gedaane voorlezing getekend.

Aan welke vordering voldoende: zoo heeft den ondergetekende notaris, in tegenwoordigheid der getuigen, hier nagenoemd, het tegenwoordig proces verbaal, met de conditien van verkoping daar in vervat, aan de vergaderde burgers voorgelezen, en vervolgens overgegaan tot de provisioneele verkoping als volgd:

Den eersten koop is ingezet door Francis Staps wever, wonende te Tilburg, op een honderd en vijftig gulden, afgehangen van vier honderd gulden, gedaald op een honderd en zestig gulden, daar voor gemeint bij den inzetter voornoemde Francis Staps, die tot verhoging geslagen heeft twintig slagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.

De tweeden koop is ingezet door Christiaan Cornelis Mommers, wever, wonende te Tilburg, op een honderd en vijf gulden, afgehangen van twee honderd en vijftig gulden, gedaald op een honderd en twintig gulden, daar voor gemeint bij den inzetter, die tot verhoging geslagen heeft vijftien slaagen en heeft op onze daar toe gedaane aanvraag verklaard niet te kunnen schrijven noch zijnen naam tekenen.

...

En voords niemand meer zijnde opgekomen, om te verhogen of slaan, zoo hebben voornoemde verkopers, de hier voor vermelde vaste goederen, provisioneel toegewezen aan de laatste slagers op iederen koop, voorbehoudens de verhogingen of slagen, dewelke nog zullen worden gedaan, en de finaale adjudicatie hier voor bepaald.
Van al het welk dit proces verbaal is opgemaakt, en aan partheijen voorgelezen.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten voormelde woonhuize van Cornelis Geerts, ten dage, maand en jaar, als in het hoofd dezes, in tegenwoordigheid van Adriaan Moonen negociant en Jan David Ader deurwaarder, als getuigen hier toe verzogt, en wonende beide te Tilburg, die dit proces verbaal, benevens de comparanten verkopers en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.

158.
En op heden den zesden julij een duizend agt honderd en vijftien, s'voormiddags om tien uuren, compareerde voor Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Francis Peter Haans, wever wonende te Tilburg, dewelke na alnog kennis genomen te hebben van de het voorenstaande proces verbaal van provisioneele verkoping, van dato een en twintigsten junij een duizend agt honderd en vijtien, met de conditien en voorwaarden der verkoping daar in vervat, behoorlijk geregistreerd, de vierde en zesde koop te zaamen, heeft verhoogd met veertien slaagen.
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van den ondergetekende notaris, ten dage, maand en jaar als voor, in tegenwoordigheid van Jan Hegh, lakenverwer en Johan Marten Gartman, gepensionneerd sergeant, als getuigen en wonende te Tilburg, die deze met mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend; maar niet de comparant, dewelke op onze daar toe gedaane aanvraag heeft verklaard niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam tekenen, en zulks nooit gekend te hebben.

En op heden den zesden julij een duizend agt honderd en vijftien, s'namiddags om zes uuren, compareerde voor Pieter Gerard Molengraaff, openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, ten huize van Cornelis Geerts, herbergier te Tilburg opde Veldhoven.
De heeren Gijsbert Janssens en Cornelis Geerts, beide behoorlijk genoemd, der zelver beroep en woonplaats opgegeven, mitsgaders gequalificeerd, als hier voor bij het proces verbaal van provisioneele verkoping, van dato een en twintig junij agttien honderd en vijftien, behoorlijk geregistreerd, is gemeld.
Te kennen gevende: Dat het heden de bepaalde dag is tot de finaale verkoping vande vaste goederen, omschreeven in het proces verbaal van provisioneele verkoping, en volgens het zelve, en opgevolgde proces verbaal van verhoging van dato heden, beide behoorlijk geregistreerd, provisioneel verkogt, en hebben diens volgens van ons verzogt, om als nu overtegaan tot den ontvangst der verhogingen of slaagen, dewelke nog zouden mogen worden gedaan, en de finaale toewijzing der zelver goederen, en hebben na gedaane voorlezing getekend.

Aan welk vordering voldoende: zoo heb ik notaris in presentie der getuigen, overgegaan tot de voorlezing van vorenstaand proces verbaal van provisioneele verkoping en opgevolgde acte van verhoging, met de conditien en lasten van verkoping daar in vervat, en vervolgens tot de ontvangst der verhogingen, en finaale verkoping als volgd:
...
En is wijders nog gecompareerd Francis Staps, wever, wonende te Tilburg, dewelke den eersten koop nog verhoogd met twee slaagen, en heeft na gedaane voorlezing getekend.

En gemerkt op iederen koop een waschkaarsje ontstoken en uitgebrand is, zonder dat er verder is gehoogd of geslagen geworden, zoo hebben de voornoemde verkopers de voormelde goederen finaal verkogt en toegewezen aan de laatste slagers of verhogers te weten:
Den eersten koop aan Francis Staps, wever wonende te Tilburg, voor eene somme van een honderd een en zeventig guldens.
Den tweeden koop aan Christiaan Mommers, wever, wonende te Tilburg, voor eene somme van een honderd zeven en twintig guldens en tien stuivers.
...
Alle welke kopers present zijnde, hebben verklaard, ieder voor zoo veel hem betreft, zulks te accepteeren, hun verbindende de hier voorgemelde sommen op den gestipuleerden tijd te voldoen, en voords tot de geheele en prompte voldoening van alle lasten, conditien en voorwaarden der verkoping, waar van zij verklaaren behoorlijk kennis en voorlezing te hebben gehad.
...
Waarvan acte.
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten voormelde woonhuize van Cornelis Geerts, ten dage, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Adriaan Moonen negociant en Jan Davit Ader deurwaarder, als getuigen hier toe verzogt, en wonende beide te Tilburg, die deze benevens partheijen en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend; met uitzondering van Christiaan Cornelis Mommers en Francis Peter Haans, dewelke als voor hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch hunnen naam tekenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832