Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1815-115-221-218

Voor Pieter Gerard Molengraaff openbaar notaris, residerende te Tilburg, hoofdplaats van het kanton, arrondissement van s'Hertogenbosch, provincie Braband, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen.
Compareerde Laurens Simon van Dijk, timmerman, wonende te Tilburg aan de wijk genaamd de Stokhasselt
Dewelke bij dezen tegenswoordige acte, onder vrijwaring van evictie, hypotheken en alle andere hindernissen of storingen, hoe ook genaamd, heeft verkogt, afgestaan, opgedragen en overgegeven aan Francis Jan Jansen fabrikant, wonende te Tilburg aan de wijk genaamd Westheijkant, ten deze present en accepterende verkrijger voor hem, zijne erfgenaamen en regtverkrijgende.
Een huis, met den hof, groot te zaamen omtrent een lopens, met de over- of ondermaat van dien, staande en gelegen te Tilburg aan de Stokhasselt, gequoteerd Litt G. no. 606, belend oost de straat, west Dionisius Francis Koolen, zuid Cornelis Cornelissen en noord Jacobus van Beurden.
Zoo en in dien staat als het zelve zich thans bevind, zonder daar iets van uittezonderen of te reserveeren, verklarende de koper allen 't zelve ten zijnen genoegen te kennen, er mede te vreede te zijn en daar van geen naauwkeuriger beschrijving te verlangen.
Om door den voornoemden Francis Jan Jansen van stonden aan in eigendom te worden aanvaard, echter daar van niet in het genot of gebruik te treden dan te half april des jaars achttien honderd en zestien.
Zijnde deze verkoping geschied ten aanzien van den koper onder de navolgende bepalingen, waar toe hij zich verbind, 1. Om te zullen betalen de regten en kosten dewelke wegens dit contract zullen worden verschuld, 2. Om te zullen betalen de grondlasten en alle andere impositien van welken aard die zouden mogen wezen, waar mede het bij dezen verkogte huis en hof is, of zal worden belast, te rekenen van den eersten januarij achttien honderd en zestien.
Daar en boven is deze verkoping geschied om en voor eene somme van twee honderd en vijftig guldens, dewelke de verkoper erkend reeds van den koper ontvangen te hebben, hem daar voor, zonder eenige reserve quiterende bij deze.
Waar van acte:
Gedaan en gepasseerd te Tilburg, ten kantoore van den ondergetekende notaris, den derden october een duizend acht honderd en vijftien, in tegenwoordigheid van Jan Hegh, lakenverwer en Pieter van Stigt commis ontvanger der convoijen en licenten, als getuijgen hier toe verzogt, en wonende beide te Tilburg die deze benevens de comparanten en mij notaris, na gedaane voorlezing hebben getekend.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832